Hírek Elszakított területi hirek Kitil­tot­ták Ukraj­ná­ból Gre­zsa Ist­ván magyar minisz­te­ri biztost

Kitil­tot­ták Ukraj­ná­ból Gre­zsa Ist­ván magyar minisz­te­ri biztost

Nem enged­ték be Ukraj­ná­ba kedd reg­gel Gre­zsa Ist­ván magyar kor­mány­biz­tost, érte­sült a Jevro­pejszka Prav­da. Esze­rint ő lehet az egyik magas ran­gú magyar hiva­tal­nok, akit még októ­ber végén til­tot­tak ki az ország­ból az ukrán hatóságok.

Grezsa istván

A por­tál érte­sü­lé­sei sze­rint az idén nyá­ron újra kine­ve­zett, Kár­pát­al­ja fej­lesz­té­sé­ért és a Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ra­mért fele­lős minisz­te­ri biz­tos novem­ber 24-én, kedd reg­gel a Bereg­su­rány – Asz­tély határ­át­ke­lőt hasz­nál­va jelent­ke­zett belé­pés­re, de az asz­té­lyi olda­lon a határ­őr­ség kép­vi­se­lői közöl­ték vele: nem lép­het be Ukraj­ná­ba, mert kiuta­sí­tá­si vég­zés van vele szem­ben érvényesítve.

Gre­zsa Ist­ván mint­egy egy órát vesz­te­gelt a hatá­ron, majd kény­te­len volt visszafordulni.

Mint ismert, az ukrán kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban a meg­le­pő­en jó kár­pát­al­jai magyar válasz­tá­si ered­mé­nyek miatt kezd­tek meg­ala­po­zat­lan hisz­té­ri­á­zás­ba, fel­há­bo­rod­va azon, hogy Szij­jár­tó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter és Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár is sza­va­zás­ra buz­dí­tot­ta a Kár­pát­al­ján élő magya­ro­kat. Kijev sze­rint ezzel beavat­koz­tak Ukraj­na bel­ügye­i­be, de a magyar tár­ca­ve­ze­tő ezt később egy­ér­tel­mű­en cáfol­ta.

Kijev ekkor tudat­ta, két magyar magas ran­gú kor­mány­za­ti tiszt­vi­se­lőt is kitilt, de neve­i­ket nem hoz­ta nyil­vá­nos­ság­ra. Potá­pi Árpád János később egy saj­tó­ese­mé­nyen elmond­ta, úgy érzi, az egyik kitil­tott ő lehet. Fel­me­rült, hogy eset­leg Magyar Leven­te kül­ügyi állam­tit­kár is per­so­na non gra­ta lett, ami­ért a kam­pány vég­haj­rá­já­ban Bereg­szász­ban járt, de a friss fej­le­mé­nyek alap­ján ezek sze­rint Gre­zsa Ist­ván került “feke­te­lis­tá­ra”

For­rás: kiszo​.net