Hírek Sport hirek Kitilt­ja az MLSZ a Nagy-Magyar­or­szá­got ábrá­zo­ló moli­nó­kat, zász­ló­kat és dra­pé­ri­á­kat a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott mérkőzéseiről

Kitilt­ja az MLSZ a Nagy-Magyar­or­szá­got ábrá­zo­ló moli­nó­kat, zász­ló­kat és dra­pé­ri­á­kat a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott mérkőzéseiről

A klub­csa­pa­tok viszont tovább­ra is saját hatás­kö­rük­ben dönt­het­nek a kérdésben.

A Magyar Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség eddig nem adott ki hiva­ta­los tájé­koz­ta­tást arról, hogy az elmúlt idő­ben a válo­ga­tott mér­kő­zé­se­in miért üldöz­te a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat a Nagy-Magyar­or­szág szim­bó­lu­mot ábrá­zo­ló dra­pé­ri­á­kat, zász­ló­kat és moli­nó­kat – fogal­maz a Magyar Jelen. Ugyan­ak­kor a lap az MLSZ kom­mu­ni­ká­ci­ós osz­tá­lyá­nak meg­erő­sí­té­sé­re hivat­koz­va azt írja:

a Szö­vet­ség úgy dön­tött, tilos a nem­ze­ti össze­tar­to­zást szim­bo­li­zá­ló jel­kép bevi­te­le a nem­zet­kö­zi találkozókra”.

A Magyar Jelen sze­rint az MLSZ és a magyar szur­ko­lók bizo­nyos cso­port­jai között jófor­mán hábo­rú ala­kult ki a Nagy-Magyar­or­szá­got ábrá­zo­ló moli­nók miatt. Az MLSZ tavaly már­ci­u­sig – áll a cikk­ben – nem talált a Nagy-Magyar­or­szá­got ábrá­zo­ló zász­ló­ban kivet­ni­va­lót, viszont a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy az bejus­son az Észak-Íror­szág – Magyar­or­szág találkozóra.

Innen­től kezd­ve a Magyar Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség folya­ma­to­san üldöz­te az emlí­tett zász­lót, a tavaly júni­u­si Magyar­or­szág-Német­or­szág Nem­ze­tek Ligá­ja-meccs alatt pedig a Val­ton sze­ku­sai is beke­mé­nyí­tet­tek” – fogal­maz az írás szerzője. 

Vála­szolt az MLSZ

Az MLSZ vála­szolt a Magyar Jelen kér­dé­sé­re: a klu­bok dönt­het­nek arról, hogy beengedik‑e a Nagy-Magyar­or­szág-moli­nó­val (vagy zász­ló­val) érke­ző­ket, „ugyan­ak­kor a nem­zet­kö­zi szín­té­ren, kiemel­ten a válo­ga­tott mér­kő­zé­se­ken, az UEFA és a FIFA ellen­őre értel­mez­he­ti úgy, hogy ezek a jel­ké­pek poli­ti­kai üze­ne­tet hor­doz­nak, pro­vo­ka­tív szándékkal.

A poli­ti­kai üze­ne­tek meg­je­le­ní­té­sei az UEFA és a FIFA sza­bá­lyai sze­rint tiltottak,

ezért ilyen ese­tek­ben az alkal­ma­zott sza­bály­za­tok alap­ján meg­bün­tet­he­tik az MLSZ‑t”.

Az MLSZ továb­bá kifej­tet­te, „ilyen ese­tek­ben kény­te­len len­ne tovább­há­rí­ta­ni a szur­ko­ló­ra a nem enge­dé­lye­zett moli­nó kihe­lye­zé­se kap­csán kisza­bott bün­te­tést. Ezt meg­elő­zen­dő a szö­vet­ség – mind­ad­dig, amíg az UEFA erre vonat­ko­zó fegyel­mi gya­kor­la­ta nem vál­to­zik – tovább­ra sem enge­dé­lye­zi a moli­nó bevi­te­lét, és min­den­ki­től azt kéri, a válo­ga­tott mér­kő­zé­se­in tekint­se­nek el az ilyen zász­lók és moli­nók meg­je­le­ní­té­sé­től, ezzel segít­ve a nem­ze­ti csa­pa­tot abban, hogy telt ház előtt játsz­has­sa mérkőzéseit.”

For­rás: man​di​ner​.hu