Hírek Amerikai hirek Kiszi­vár­gott fel­vé­te­len beszél Trump til­tá­sá­ról a Twit­ter vezérigazgatója

Kiszi­vár­gott fel­vé­te­len beszél Trump til­tá­sá­ról a Twit­ter vezérigazgatója

Ez sok­kal nagyobb lesz, mint egy fel­hasz­ná­ló­fi­ók – fogal­maz Jack Dor­sey, a Twit­ter vezér­igaz­ga­tó­ja a Pro­ject Ver­i­tas bir­to­ká­ba jutott felvételen.

James OKe­e­fe, ame­ri­kai kon­zer­va­tív oknyo­mo­zó újság­író, és az álta­la ala­pí­tott Pro­ject Ver­i­tas újabb lelep­le­ző fel­vé­te­le­ket tett köz­zé, ezút­tal a Twit­ter vezér­igaz­ga­tó­já­ról, Jack Dor­sey-ról. Az egyik Twit­ter-alkal­ma­zott által készí­tett vide­ó­ban Dor­sey Donald Trump ame­ri­kai elnök letil­tá­sá­ról beszél. „Jelen­leg egy fel­hasz­ná­ló­fi­ók­ra kon­cent­rá­lunk (@realDonaldTrump). De ez sok­kal nagyobb lesz, mint egy fiók, és soká­ig fog tar­ta­ni. (…) Nem hiszem, hogy ennek vége lesz a közel­jö­vő­ben.” – fogal­ma­zott a vezérigazgató.

Dor­sey elmond­ta azt is, hogy az Egye­sült Álla­mok „nagyon meg­osz­tott”. „A mi plat­for­munk ezt min­den nap meg­mu­tat­ja, a mi sze­re­pünk, hogy a vita integ­ri­tá­sát meg­őriz­zük és, hogy min­dent meg­te­gyünk annak érde­ké­ben, hogy sen­kit ne bánt­sa­nak” – mondta.

A Pro­ject Ver­i­tas nem elő­ször buk­tat­ja le a Twittert

2018-ban egy rej­tett kame­rá­val készült fel­vé­te­len a Twit­ter egyik koráb­bi fej­lesz­tő­je elmond­ta, hogy a cég egyik stra­té­gi­á­ja az úgy­ne­ve­zett „sha­dow banning”.„Ez lénye­gé­ben azt jelen­ti, hogy letil­tasz vala­kit, de az nem tud­ja, hogy le van tilt­va, mert tovább­ra is köz­zé­tesz bejegy­zé­se­ket, de eze­ket sen­ki sem lát­ja.” – fogal­ma­zott a fel­vé­te­len Abhi­nav Vad­re­vu.
A fej­lesz­tő azt is elmond­ta, hogy le tud­ják kap­csol­ni a funk­ci­ó­kat is. Így tovább­ra is tudsz like-olni vagy ret­we­etel­ni, de sen­ki nem lát­ja, hogy mit csi­nálsz. Vad­re­vu sze­rint ez koc­ká­za­tos. „Az embe­rek rájön­nek majd, hogy sha­dow ban­ne­led őket. Vala­mi­lyen szin­ten ez eti­kát­lan” – mondta.

For­rás: V4NA / vad​haj​ta​sok​.hu