Hírek Amerikai hirek Kiszáll a repub­li­ká­nu­sok elnök­je­löl­ti ver­se­nyé­ből Ron DeSantis

Kiszáll a repub­li­ká­nu­sok elnök­je­löl­ti ver­se­nyé­ből Ron DeSantis

Kiszáll a repub­li­ká­nus elnök­je­lölt­sé­gért zaj­ló ver­seny­ből Ron DeS­an­tis, és Donald Trum­pot támo­gat­ja – jelen­tet­te be dön­té­sét a flo­ri­dai kor­mány­zó az X közös­sé­gi médi­u­mon helyi idő sze­rint vasár­nap dél­után, alig egy nap­pal New Hamps­hi­re állam elő­vá­lasz­tá­sa előtt.

Kiszáll a republikánusok elnökjelölti versenyéből Ron DeSantis + videó

A poli­ti­kus meg­fo­gal­ma­zá­sa sze­rint nem vár­hat­ja el önkén­te­se­i­től, akik kam­pá­nyá­ban dol­goz­nak, hogy ide­jü­ket és anya­gi lehe­tő­sé­ge­i­ket rá áldoz­zák, ha „nem lát­szik a győ­ze­lem felé veze­tő vilá­gos út”.

Donald Trump­pal kap­cso­lat­ban úgy fogal­ma­zott, vilá­gos szá­má­ra, hogy a repub­li­ká­nus elő­vá­lasz­tá­so­kon részt vevő sza­va­zók a volt elnök­nek akar­nak újabb lehe­tő­sé­get adni, és meg­je­gyez­te, hogy a volt elnök­kel fenn­ál­ló nézet­el­té­ré­sei elle­né­re is vilá­gos, hogy Donald Trump maga­san felül­múl­ja a hiva­tal­ban lévő elnö­köt, a demok­ra­ta pár­ti Joe Bident.

Azt is hoz­zá­tet­te, hogy foly­tat­ja a mun­kát Flo­ri­dá­ban, ahol „pél­dát mutat­nak az ország számára”.

Donald Trump köz­le­mény­ben rea­gált, amely­ben köszö­ne­tet mon­dott Ron DeS­an­tis­nak a támogatásért.

Flo­ri­da kor­mány­zó­ja hiva­ta­lo­san tavaly júni­us­ban jelen­tet­te be indu­lá­sát az elnök­je­lölt­sé­gért, mint Donald Trump leg­ko­mo­lyabb pár­ton belü­li kihí­vó­ja, támo­ga­tott­sá­ga viszont folya­ma­to­san lemorzsolódott.

A két poli­ti­kus között az elő­vá­lasz­tá­si kam­pány során komoly szó­csa­ták vol­tak, éle­sen bírál­ták egy­mást. A dön­tés beje­len­té­se után meg­szó­lalt poli­ti­kai elem­zők úgy véle­ked­tek, hogy Ron DeS­an­tis beál­lá­sa Donald Trump mögé egye­ne­seb­bé tehe­ti a volt elnök útját a hiva­ta­los repub­li­ká­nus elnök­je­lölt­ség felé.

Ron DeS­an­tis kam­pá­nyá­nak fel­füg­gesz­té­se után, Donald Trump­nak egyet­len jelen­tős pár­ton belü­li kihí­vó­ja maradt Nik­ki Haley volt dél-karo­li­nai kor­mány­zó, koráb­bi ENSZ-nagy­kö­vet sze­mé­lyé­ben. A poszt­ra Donald Trump elnök­ként jelöl­te Nik­ki Haley‑t.

Az ame­ri­kai elő­vá­lasz­tá­si ver­seny janu­ár 22-én Iowa állam­ban kez­dő­dött jelö­lő­gyű­lé­sek­kel, ame­lye­ken Donald Trump maga­biz­to­san győ­zött. Az első, sza­va­zó­he­lyi­sé­gek­ben tar­tott elő­vá­lasz­tást ked­den tart­ják New Hamps­hi­re államban.

Az elő­vá­lasz­tá­sok folya­ma­ta júni­us köze­pén zárul az Egye­sült Álla­mok­ban, majd júli­us köze­pén a Repub­li­ká­nus Párt, augusz­tus köze­pén pedig a Demok­ra­ta Párt is meg­tart­ja az orszá­gos jelö­lő kon­ven­ci­ót, ame­lye­ken vég­le­ges­sé válik, hogy kit indí­ta­nak a novem­ber 5‑i elnökválasztáson.

For­rás: hirtv​.hu