Hírek Amerikai hirek Kirúg­ták a taná­ro­kat, mert til­ta­koz­tak a meleg pro­pa­gan­da ellen

Kirúg­ták a taná­ro­kat, mert til­ta­koz­tak a meleg pro­pa­gan­da ellen

Az okta­tók­nak töb­bek között az nem tet­szett, hogy az intéz­mé­nyi LMBTQ-sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en olyan sze­mé­lyes név­mást kel­lett vol­na hasz­nál­ni­uk a diá­kok meg­szó­lí­tá­sa­kor, amit ők elvár­nak. Néhány hónap­pal ezelőtt fel­füg­gesz­tet­ték, pár nap­ja pedig vég­le­ge­sen kirúg­ták őket – írta meg a V4NA nem­zet­kö­zi hírügynökség.Július köze­pén nyil­vá­nos meg­hall­ga­tás után rúg­tak ki két közép­is­ko­lai okta­tót az ame­ri­kai Ore­gon állam megye­szék­he­lyé­nek, Grants Pass váro­sá­nak hete­dik körzetében.

V4NA írá­sa sze­rint a két isko­lai dol­go­zó „bűne” az volt, hogy fel­szó­lal­tak az isko­la LMBTQ-sza­bá­lyai ellen. A közép­is­ko­la koráb­bi igaz­ga­tó­he­lyet­te­sét, Rachel Dami­a­nót és a ter­mé­szet­tu­do­má­nyo­kat okta­tó tanárt, Katie Medart még ápri­lis­ban küld­ték kény­szer­sza­bad­ság­ra, miu­tán egy vide­ón kifej­tet­ték az LMBTQ-sza­bá­lyok­kal szem­be­ni állás­pont­ju­kat, illet­ve a témá­ban egy web­ol­dalt is lét­re­hoz­tak I Resol­ve Move­ment néven. Véle­mé­nyük sze­rint a diá­kok­nak meg kell köve­tel­ni­ük, hogy a bio­ló­gi­ai nemük­nek meg­fe­le­lő mos­dót hasz­nál­has­sa­nak, ha arra lehe­tő­sé­gük van, továb­bá azt a sza­bályt is elle­nez­ték, amely meg­kö­ve­tel­né a taná­rok­tól, hogy olyan sze­mé­lyes név­mást hasz­nál­ja­nak a diá­kok meg­szó­lí­tá­sa­kor, amit ők előny­ben részesítenek.

Hoz­zá­tet­ték, hogy Dami­a­no és Medart nyil­vá­nos meg­hall­ga­tá­sán egy har­ma­dik fél meg­vizs­gál­ta azo­kat a pana­szo­kat, ame­lyek a két peda­gó­gus­sal szem­ben fel­me­rül­tek, vagy­is hogy megsértették‑e a kör­zet irány­el­ve­it. Kirk Kolb, az isko­lai kör­zet fel­ügye­lő­je végül mind­két alkal­ma­zott elbo­csá­tá­sát java­sol­ta. Ezek után az isko­la­ta­nács tag­jai sza­vaz­tak a vég­le­ges dön­tés­ről. Mind­két tanár ese­té­ben négy igaz­ga­tó­sá­gi tag sza­va­zott a fel­men­tés mel­lett, három pedig ellene.

A leg­főbb érv elbo­csá­tá­suk mel­lett az volt, hogy a taná­rok a mun­ka­ide­jük­ben is fog­lal­koz­tak az I Resol­ve Move­ment web­ol­dal­lal. Emel­lett­az­zal vádol­ták őket, hogy „poli­ti­kai kam­pányt” foly­tat­tak a tankerületben.

A meg­hall­ga­tá­sok során mind­két tanár tagad­ta a poli­ti­kai kam­pány vád­ját, illet­ve azt is kije­len­tet­ték, hogy a mun­ka­ide­jük alatt soha nem fog­lal­koz­tak a közö­sen indí­tott weboldallal.

A meg­hall­ga­tás hely­szí­né­ül szol­gá­ló épü­let előtt és a közép­is­ko­lá­nál nagy­já­ból 65 ember til­ta­ko­zott mind­két peda­gó­gus elbo­csá­tá­sa ellen. A tün­te­té­sek nagy­já­ból négy órán át tartottak.

A peda­gó­gu­sok még ápri­lis­ban, ami­kor fel­füg­gesz­tet­ték őket, pert indí­tot­tak az isko­la­kör­zet ellen. A kör­zet leg­újabb húzá­sa való­szí­nű­leg újabb jogi lépé­sek­re kész­te­ti a kirú­gott pedagógusokat.

 For­rás: 888​.hu, V4NA