Hírek Sport hirek Kirúg­ta a Her­tha a kara­kán magyar kapus­edzőt, aki oda­só­zott a libe­rá­lis véleményterroristáknak

Kirúg­ta a Her­tha a kara­kán magyar kapus­edzőt, aki oda­só­zott a libe­rá­lis véleményterroristáknak

Petry Zsolt a Magyar Nem­zet­nek adott inter­jú­já­ban bírál­ta Gulá­csit, aki behó­dolt az LMBTQ-pro­pa­gan­dá­nak, emel­lett arról is nyi­lat­ko­zott, hogy bizo­nyos kér­dé­sek­ben a nem­ze­ti kon­zer­va­tív oldal poli­ti­kai állás­pont­já­val tud azo­no­sul­ni, továb­bá szólt a libe­rá­lis véle­mény­dik­ta­tú­rá­ról és bírál­ta az unió mig­rá­ci­ós krí­zis­re adott vála­szát is. Ezt köve­tő­en a német saj­tó vész­jós­ló­an meg­szel­lőz­tet­te, hogy Petryvel el fog beszél­get­ni a Her­tha BSC veze­té­se. A har­minc­nyolc­szo­ros válo­ga­tott kapus ezután már puháb­ban és árnyal­tab­ban nyi­lat­ko­zott a Magyar Nem­zet­hez eljut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben, ennek elle­né­re a Bun­des­li­gá­ban sze­rep­lő Her­tha BSC azon­na­li hatállyal meg­vá­lik Petry Zsolt­tól –derült ki a Her­tha köz­le­mé­nyé­ből sze­mez­ge­tő  24​.hu cik­ké­ből

Petry Zolt a Magyar Nem­zet­nek nyi­lat­koz­va koráb­ban kifej­tet­te a véle­mé­nyét Gulá­csi Péter kiál­lá­sá­ról, ami­kor az RB Leip­zig magyar válo­ga­tott kapu­sa csat­la­ko­zott a Csa­lád az család-kampányhoz.

Hogy még­is mi kész­tet­het­te Pétert arra, hogy kiáll­jon a homo­sze­xu­á­lis, transz­vesz­ti­ta és egyéb nemi iden­ti­tá­sú embe­rek mel­lett, nem tudom. Én biz­tos, hogy nem kavar­tam vol­na fel az indu­la­to­kat az ő helyében

– nyi­lat­koz­ta Petry.

A koráb­bi har­minc­nyolc­szo­ros válo­ga­tott kapus később árnyal­ta a véle­mé­nyét, de a dpa német hír­ügy­nök­ség azt mond­ta, klub­ja elbe­szél­get vele az inter­jú­ban – amely­ben Petry kri­ti­ku­san nyi­lat­ko­zott az euró­pai mig­rá­ci­ós poli­ti­ká­ról – elhang­zot­tak miatt. Az eset vége az lett, hogy a Her­tha menesz­tet­te a Dár­dai Pál stáb­já­ban kapus­edző­ként dol­go­zó Petryt. A ber­li­ni klub a köz­le­mé­nyé­ben azt írja, ők kiáll­nak a sok­szí­nű­ség és a tole­ran­cia mel­lett, és eze­ket az érté­ke­ket sér­tet­te meg Petry az omi­nó­zus interjúban.

Petry Zsolt mun­ká­ját min­dig elis­mer­tük a klub­nál. Min­dig azt tapasz­tal­tuk vele kap­cso­lat­ban, hogy nyi­tott, tole­ráns és segí­tő­kész sze­mé­lyi­ség, aki­re sosem volt jel­lem­ző a homo­fó­bia és az idegengyűlölet

–fogal­maz­tak közleményükben.

Azzal együtt, hogy tisz­tá­ban vagyunk azzal, hogy Zsolt sze­rint a szö­veg egyez­te­té­se során álta­la fon­tos­nak tar­tott gon­do­la­tok marad­tak ki a vele készült inter­jú­ból, úgy érez­tük, hogy az állí­tá­sai nem egyez­nek azzal az érték­rend­del, amit a Her­tha kép­vi­sel. Köszön­jük Petry Zsolt mun­ká­ját, és sok sikert kívá­nunk neki a jövőben

– idé­zi a köz­le­mény a Her­tha vezér­igaz­ga­tó­ját, Cars­ten Schmidtet.

A LIBERÁLISOK NEM TOLERÁLJÁK MÁSOK VÉLEMÉNYÉT

A tör­tén­tek hűen alá­tá­maszt­ják Petry Zsolt koráb­bi nyilatkozatait.

Nem is értem, hogy Euró­pa hogyan képes morá­li­san ilyen mély­re süllyed­ni, mint ahol most van

– mond­ta az omi­nó­zus inter­jú­ban Petry Zsolt, aki a libe­rá­lis véle­mény­ter­ro­ris­ták­nak is kiosz­tott pár pofont.

A libe­rá­li­sok fel­na­gyít­ják az ellen­vé­le­mé­nye­ket: ha te nem tar­tod jónak a mig­rá­ci­ót, mert ret­ten­tő sok bűnö­ző lep­te el Euró­pát, akkor már­is rád sütik, hogy rasszis­ta vagy. Ez nem enged­he­tő meg, a másik ember véle­mé­nyét rit­káb­ban tole­rál­ják, főleg akkor, ha az ille­tő kon­zer­va­tív állás­pon­tot képvisel

–hang­sú­lyoz­ta Petry Zsolt, aki­nek kál­vá­ri­á­ja hűen tük­rö­zi koráb­ban tett nyi­lat­ko­za­ta­i­nak való­ság­tar­tal­mát és azt is, milyen lesúj­tó­an rossz men­tá­lis álla­pot­ban van­nak a nyu­gat-euró­pai társadalmak.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu