Hírek Vélemények/Publicisztikák Kína vs. Ame­ri­ka, avagy melyik állam lesz a világ­tör­té­ne­lem hete­dik birodalma?

Kína vs. Ame­ri­ka, avagy melyik állam lesz a világ­tör­té­ne­lem hete­dik birodalma?

Mely állam vív­ja ki magá­nak a hete­dik biro­da­lom címet a világ­tör­té­ne­lem­ben? Milyen tér­ben zaj­lik ma a való­di világ­há­bo­rú, és med­dig tart­ják még élet­ben mes­ter­sé­ge­sen a hal­dok­ló Ame­ri­kát? – ezek­ről beszél­get­tünk Bogár Lász­ló­val készült interjúnkban. 

A köz­gaz­dász, pub­li­cis­ta szak­te­kin­tély sze­rint a nagy­ha­tal­mak har­ca mel­lett ma egy ócs­ka, pusz­tí­tó iden­ti­tás­há­bo­rú zaj­lik, ami szét­ti­por­ja a nem­ze­tet és a csa­lá­dot. Azt pedig las­san már sen­ki nem tud­ja, mi a való­ság, hisz a nar­ra­tí­vák, vagy­is a való­sá­got elbe­szé­lő tör­té­ne­tek glo­bá­lis hábo­rú­ja zaj­lik. A világ iga­zi ura pedig az lesz, aki ural­ni tud­ja az embe­ri tudatot.

– Az egy­re inkább egy­más­nak feszü­lő Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok és Kína is ren­del­ke­zik nuk­le­á­ris fegy­ver­rel, de – remé­nye­ink sze­rint – mind­ket­ten meg­ma­rad­nak a fenye­ge­tő­zés szint­jén. Elkép­zel­he­tő, hogy csak egy­faj­ta pro­xy hábo­rút, digi­tá­lis had­vi­se­lést vív­nak majd, és a cyber­tér­ben vagy a keres­ke­de­lem­ben dől el a harc?

– 2011-ben a J. P. Mor­gan, a világ egyik leg­na­gyobb befek­te­tő­tár­sa­sá­ga készí­tett egy tanul­mányt, mely­ben bemu­tat­ta, hogy 1400-tól 2100-ig hat biro­da­lom ural­ta a vilá­got: por­tu­gá­lok, spa­nyo­lok, hol­lan­dok, fran­ci­ák, bri­tek és végül – jelen­leg is – az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok. A hete­dik biro­dal­mat még nem tün­tet­ték fel, de az már lát­szik, hogy vala­mi­kor 2035 és 2045 között az ame­ri­kai biro­da­lom­nak is vége. És ezt több tanul­mány is meg­erő­sí­ti. Ennek oka első­sor­ban a lel­ki, erköl­csi, szel­le­mi széthullás.

Egy beteg világ­ban élünk. A nyu­ga­ti­as moder­ni­tás egy pato­lo­gi­kus evo­lú­ci­ós zsák­ut­ca az embe­ri­ség számára.

Még­is megy elő­re, hal­moz­za a bel­ső feszült­sé­ge­ket, prob­lé­má­kat, és bár azt ígé­ri, hogy min­dent meg­old, való­já­ban sem­mit nem tud. A világ nyil­ván nem alap­ta­la­nul ret­teg a nuk­le­á­ris hábo­rú­tól, de ennél sok­kal veszé­lye­sebb fegy­ve­rek is van­nak ma már. Egyes elmé­le­tek sze­rint a koro­na­ví­rus is egy bio­ló­gi­a­i­fegy­ver-kísér­let, de ezt mi sosem tud­juk kide­rí­te­ni. Egy­elő­re még küzd egy­más­sal a két nagy­ha­ta­lom, Ame­ri­ka és Kína. A szok­vá­nyos fegy­ve­re­ket való­szí­nű­leg nem vetik be, inkább csak erő­fi­tog­ta­tás­ra hasz­nál­ják. De a hábo­rú közöt­tük való­já­ban már zaj­lik, ami egy lélek­ta­ni hadviselés.

– Melyik állam lesz a világ­tör­té­ne­lem hete­dik birodalma?

– Ha az elmúlt hat­száz év logi­ká­ját vizs­gál­juk, akkor kide­rül, hogy ezek min­dig nagy, nyu­ga­ti nem­zet­ál­la­mok vol­tak, és Euró­pá­ban ala­kul­tak ki, dél­ről észak felé halad­va, aztán ami­kor nálunk elfogy­tak a lehe­tő­sé­gek, jött az óce­án túl­só part­ján összeg­rün­dolt Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok. Logi­ka­i­lag egyéb­ként Német­or­szág­nak kel­lett vol­na követ­kez­nie, és be is jelent­ke­zett a 19 – 20. szá­zad­ban, de a két világ­há­bo­rú­ban vissza­ver­ték e törekvését.

Ma pedig már nincs olyan nyu­ga­ti nem­zet­ál­lam Euró­pá­ban, ami világ­bi­ro­da­lom lehetne.

Tehát egy nem nyu­ga­ti, de nyu­ga­to­so­dott világ­bi­ro­da­lom jön, ami érte­lem­sze­rű­en Kína. Való­szí­nű azon­ban, hogy nem egy nem­zet­ál­lam­ként töl­ti majd be ezt a sze­re­pét, hanem egy olyan egyes­ség­rend­szer jön lét­re, amit több nagy­ha­ta­lom alkot majd.

– Milyen fegy­ve­rek­kel har­col Kína és Ame­ri­ka ebben a már zaj­ló háborúban?

– Az iga­zi fegy­ver­rend­sze­rek való­já­ban a soft fegy­ve­rek­ből, vagy­is a három köz­ve­tí­tő mező­ből áll­nak: a keres­ke­de­lem­ből, a pénz­ből és a médi­á­ból. A keres­ke­de­lem a fizi­kai áru­kat jelen­ti, a pénz­rend­szer a szim­bo­li­kus árut, vagy­is magát a pénzt, a média pedig a szim­bó­lu­mok szim­bó­lu­ma­it hor­doz­za. Sőt,

egé­szen pon­to­san a média gyárt­ja le a „való­sá­got”. Ma már nincs tár­sa­dal­mi való­ság. Illet­ve van, csak sen­kit nem érde­kel, és sen­ki nem is tud hozzáférni.

Fogal­munk sincs való­já­ban, hogy mi a való­ság. A föl­dön élő közel nyolc­mil­li­árd ember már sok­kal komp­le­xebb rend­szer­ben él annál, hogy bár­ki ellen­őriz­ni tud­ná. Az ember azért rend­kí­vül veszé­lyes lény, mert lét­re tud hoz­ni olyan dol­go­kat is, ame­lye­ket már nem képes kont­roll alatt tar­ta­ni. Tehát inkább a nar­ra­tí­vák, vagy­is a való­sá­got elbe­szé­lő tör­té­ne­tek glo­bá­lis hábo­rú­já­ról van szó, még ha köz­vet­le­nül Ame­ri­ka és Kína glo­bá­lis hábo­rú­ja zaj­lik is. Ez az iga­zi fegy­ver, maga a média, hisz aki az embe­ri tuda­tot, gon­do­la­to­kat, érzé­se­ket ural­ja, az a világ iga­zi ura.

– Hogy áll jelen­leg ez a harc? Kína vagy Ame­ri­ka for­gat­ja job­ban a soft fegyvereket?

– Ame­ri­ka a keres­ke­del­met ille­tő­en már elvesz­tet­te a hábo­rút, soha nem tud­ja már Kíná­tól vissza­ven­ni a glo­bá­lis keres­ke­del­mi főha­tal­mat. Már csak azért sem, mert Kína a mak­ro­glo­ba­li­zá­ci­ós keres­ke­del­mi hatal­ma mel­lé egy mik­ro­glo­ba­li­zá­ci­ós keres­ke­del­mi hatal­mat is fel­épí­tett, amit a vilá­gon sen­ki nem tud utá­na­csi­nál­ni. Egyet­len állam se képes pro­du­kál­ni ugyan­is azt, hogy a világ száz orszá­gá­ban száz­mil­lió csa­lád­ja éljen. Ez egy hihe­tet­le­nül fino­man meg­szer­ve­zett háló­zat, amit töké­le­te­sen működtetnek.

Ame­ri­ka húsz éven belül pénz­ha­tal­mi befo­lyá­sát is elve­szí­ti, és ezzel való­já­ban leha­nyat­lik az ame­ri­kai birodalom.

Amit a leg­to­vább kezé­ben tart­hat, az a média. Donald Trump szín­re lépé­se előtt az ame­ri­kai biro­dal­mi média totá­li­san ural­ta Ame­ri­kát és a vilá­got is. Trump para­dox módon kicsit olyan, mint Gor­ba­csov volt annak ide­jén: ő ver­te be az első hatal­mas szö­get a saját álla­ma kopor­só­já­ba. Ami­kor azt mond­ta kam­pány­szlo­gen­jé­ben, hogy „Make Ame­ri­ca gre­at aga­in!” (Tegyük újra naggyá Ame­ri­kát! – a szerk.), akkor ő való­já­ban a nem­zet­ál­lam­ra gon­dolt, nem a biro­da­lom­ra. Hiszen tud­ta, hogy a biro­da­lom­nak úgy­is annyi. Ő a nem­zet­ál­lam-Ame­ri­kát akar­ta naggyá ten­ni, hogy az ne szo­rul­jon az össze­om­ló biro­da­lom rom­jai alá. Ame­ri­ka hár­mas hábo­rút foly­tat. Egy­részt Kíná­val és Orosz­or­szág­gal, más­részt a saját nem­zet­ál­la­má­val, melyet kifoszt, mert az össz­adós­sá­ga már nagyobb, mint az össz­va­gyo­na. A hábo­rú har­ma­dik szint­je pedig az, hogy a sze­ren­csét­len, ebből az egész­ből sem­mit nem értő ame­ri­kai tár­sa­da­lom hábo­rút foly­tat saját magá­val, vagy­is egy per­ma­nens, lap­pan­gó pol­gár­há­bo­rús álla­pot áll fenn.

Joe Biden ame­ri­kai elnök beik­ta­tá­sá­ról szó­ló tudó­sí­tás egy utcai kive­tí­tőn Hong­kong­ban 2021. janu­ár 21-én. MTI/EPA/Jerome Favre

– Miért jó Kíná­nak, hogy kínai koló­ni­ák élnek világ­szer­te? Infor­má­ci­ót szol­gál­tat­nak az otthoniaknak?

– Főként azt. Kína való­sá­gos tudá­sa a világ­ról nagy­ság­ren­dek­kel jobb, mint bár­kié. És emel­lett nagyon fon­tos szem­pont, hogy nem­csak infor­má­ci­ó­kat gyűj­te­nek, de befo­lyás­sal is bír­nak az adott állam gaz­da­sá­gá­ra. És mind­ezt ész­re­vét­le­nül teszik. Nehéz meg­mon­da­ni, hogy ezek fényé­ben hogyan is tekint­he­tünk Kíná­ra, amely a világ leg­ősibb szak­rá­lis kul­tú­rá­ja, de kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra­ként szu­per­ka­pi­ta­liz­must épít. És mint szu­per­ka­pi­ta­lis­ta hata­lom, világ­ha­ta­lom­ra tör. Ez egy elég zava­ro­san és nehe­zen defi­ni­ál­ha­tó mon­dat, de még­is erről van szó, vagy­is ma még nem tud­juk, milyen lesz a világ­bi­ro­da­lom-Kína identitása.

– Kína nem­ré­gi­ben Irán­nal kötött együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást. Ennek van komoly jelen­tő­sé­ge? Kiala­kít­hat­nak ket­ten egy „mini­bi­ro­dal­mat”?

– Irán azért fon­tos, mert geo­stra­té­gi­a­i­lag rend­kí­vül érzé­keny helyen van, óri­á­si erő­for­rá­sok­kal ren­del­ke­zik, és nem haj­lan­dó behó­dol­ni az ame­ri­kai biro­da­lom­nak. Így Kína, Orosz­or­szág és Irán egyes­ség­rend­sze­re rend­kí­vül veszé­lyes len­ne az ame­ri­kai biro­da­lom számára.

– A világ­po­li­ti­kát ille­tő­en milyen­nek lát­ja az új ame­ri­kai elnök, Joe Biden sze­mé­lyét? Nem is kér­dés, hogy egy báb­em­ber, ráadá­sul egy­re tehe­tet­le­nebb kora és beteg­sé­gei miatt. Miért őt tol­ták az állam élére?

– Biden min­den szem­pont­ból jelen­ték­te­len figu­ra. Már akkor is az volt, mielőtt a demen­cia elural­ko­dott raj­ta. Erköl­csi­leg fel­há­bo­rí­tó, hogy egy beteg embert lök­tek az elnö­ki szék­be. Meg­alá­zó mémek töme­ge készül róla. A sze­mé­lye egyéb­ként szim­bo­li­kus ebből a szem­pont­ból: egy szét­eső biro­da­lom élén egy demens veze­tő áll. Sem­mi­lyen jelen­tő­sé­get nem tulaj­do­ní­tok a sze­mé­lyé­nek. Még csak nem is báb, mert annak se alkal­maz­ha­tó. Inkább csak „oda­ve­tí­tik”. A hát­tér­ha­tal­mak cél­ja való­szí­nű­leg az volt vele, hogy vég­re­hajt­has­sa­nak olyan vál­toz­ta­tá­so­kat, amely során zava­ró len­ne, ha bár­mi­lyen érte­lem­ben len­ne sze­mé­lyi­sé­ge az elnöknek.

– És nem ő volt az első ilyen ember Ame­ri­ka élén…

– Ronald Rea­gan pél­dá­ul wes­tern­szí­nész volt. Viszont kivá­ló­an elját­szot­ta az elnö­ki sze­re­pet. Sch­war­zen­eg­ger is jól sze­re­pelt kor­mány­zó­ként. És Euró­pá­ba is begyű­rű­zik las­san ez a trend: Ukraj­na élén is egy egy­ko­ri szí­nész áll Volo­di­mir Zelensz­kij sze­mé­lyé­ben. Szí­nészt ten­ni egy ország élé­re kifi­ze­tő­dő, hisz „meg­győ­ző­ek”, s min­den vég­re­hajt­ha­tó a hátuk mögött.

– Nyil­ván Biden elnök­sé­ge arról is szól, hogy miha­ma­rabb helyé­re ültet­hes­sék Kama­la Har­rist, aki egy­részt nő, más­részt afro­a­me­ri­kai. Vele és a transz­gen­der egész­ség­ügyi minisz­te­rük­kel hatal­mas lépést ten­né­nek az elfo­ga­dás szi­vár­vány­szín ösvényén…

– A tel­he­tet­len glo­bá­lis hata­lom lát­ha­tó­lag azt sze­ret­né, hogy min­den ország­ban egy feke­te bőrű, homo­sze­xu­á­lis, glo­ba­lis­ta, ult­ra­li­be­rá­lis, sötét­zöld „nő” legyen a veze­tő, mert így min­den hagyo­má­nyos iden­ti­tás egy­szer­re len­ne elpusztítható.

A vilá­got ma egy olyan iden­ti­tás­há­bo­rú hatá­roz­za meg, ami ele­mi szin­ten el akar­ja ven­ni a nemi iden­ti­tást, ezért szét­ti­por­ja a családot.

Naci­o­na­lis­tá­nak és popu­lis­tá­nak állí­ta­nak be min­den­kit, aki ragasz­ko­dik még a nem­zet­hez. Az euró­pai keresz­tény ember­től pedig el akar­ják ven­ni a saját kul­tú­rá­já­hoz való ragasz­ko­dá­sát azzal, hogy rasszis­tá­nak minő­sí­tik. Ez a három jel­ző, a homo­fób, naci­o­na­lis­ta és rasszis­ta való­já­ban az iden­ti­tás három szint­jét zúz­za szét. A nemi iden­ti­tást, vagy­is a csa­lá­dot, a nem­zet és az euró­pai keresz­tény kul­tú­rát. Har­ris sem egy komoly sze­rep­lő az ame­ri­kai vagy a világ­po­li­ti­ká­ban, de a sze­mé­lye erő­sen jelzésértékű.

– Biden gyak­ran sér­te­ge­ti Putyint, leg­utóbb épp gyil­kos­nak nevez­te. Orosz­or­szág mek­ko­ra kihí­vás Ame­ri­ká­nak, és milyen sze­re­pe lehet a jövőben?

– Ha a Nyu­gat ural­ni akar­ja a vilá­got, akkor az Urál­tól a Jang­cé­ig tar­tó, a mai Orosz­or­szá­got és Kínát magá­ba fog­la­ló óri­á­si és a világ szá­má­ra dön­tő fon­tos­sá­gú tér­sé­get kell min­den­áron ural­nia. Az USA szét­esé­sét az is mutat­ja, hogy egy­szer­re akar hábo­rút visel­ni Orosz­or­szág és Kína ellen. Ez rend­kí­vül konkt­ra­pro­duk­tív, hisz ez az abszo­lút biz­tos mód­ja annak, hogy az ame­ri­kai biro­da­lom a mara­dék befo­lyá­sát is szét­ver­je. Ezzel ugyan­is pont ő kény­sze­rí­ti ezt a két álla­mot arra, hogy egy olyan nagy eur­ázsiai együtt­mű­kö­dé­si rend­szert hoz­za­nak lét­re, ami­be ha a Német­or­szág által veze­tett Euró­pát is bekap­csol­ják, az az ame­ri­kai biro­da­lom végét jelen­te­né. Ezért igyek­szik egyéb­ként Ame­ri­ka külön-külön meg­gyen­gí­te­ni Euró­pát, Orosz­or­szá­got és Kínát is, és szét­ver­ni köz­tük az együtt­mű­kö­dé­si rendszert.

– Német­or­szá­got mennyi­re lehet ma komo­lyan ven­ni? Kicsit impo­tens­nek tűnik abból a szem­pont­ból, hogy még min­dig gyöt­ri a lel­ki­fur­da­lás a holo­kauszt miatt. Csak azért, hogy újra és újra bizo­nyít­sa: ők már nem azok a néme­tek, akik azo­kat a ször­nyű­sé­ge­ket elkö­vet­ték, inkább készek befo­gad­ni min­den mig­ránst, meg­gyen­gít­ve ezzel a saját nemzetállamukat.

– Az iden­ti­tás, az önazo­nos­ság fel­szá­mo­lá­sa zaj­lik ott is. Ezen az elmúlt 75 év során sokan sike­re­sen dol­goz­tak, pedig azóta las­san a negye­dik gene­rá­ció nőtt fel. A német bará­ta­im­tól tudom, hogy ezt sokan fel­is­mer­ték, aggód­nak is emi­att, és azt mond­ják: véget kell vet­ni az iden­ti­tás­fel­szá­mo­lás­nak. Nem lesz könnyű. Míg Orosz­or­szág­ban vagy Kíná­ban van sze­re­pe a haza­fi­as erők­nek, azok­nak, akik az önazo­nos­sá­got dön­tő fon­tos­sá­gú­nak gon­dol­ják, Euró­pá­ban pont for­dí­tott a hely­zet. A poli­ti­kai rend­szert jórészt azok az erők ural­ják, ame­lyek az euró­pai keresz­tény fehér ember iden­ti­tá­sá­nak tel­jes fel­szá­mo­lá­sát tűz­ték ki célul.

Nem vélet­len akar­ják Orbán Vik­tort a rend­sze­ré­vel együtt meg­sem­mi­sí­te­ni. Meg­en­ged­he­tet­len szá­muk­ra, hogy vala­ki Isten­ről, hazá­ról és csa­lád­ról beszéljen.

Be akar­ják darál­ni az önazo­nos­sá­got. A világ­ha­tal­mak­nak min­dig enge­del­mes bábuk­ra volt szükségük.

– Van értel­me annak, hogy mi, ilyen kicsi állam­ként küz­dünk azért, hogy meg­őriz­zük iden­ti­tá­sun­kat min­den téren? Vagy úgy­is meg­esz­nek min­ket reggelire?

– Min­den ember­nek és min­den közös­ség­nek fel kel­le­ne ten­nie magá­nak azt a kér­dést, hogy ki vagyok én, és mit aka­rok a léte­zés­ben. Mi a keresz­tény kul­tú­rá­hoz tar­to­zunk, és Isten kép­má­sai is vagyunk. A kér­dé­sé­re adhat­nék olyan választ is, hogy nem kifi­ze­tő­dő, hisz csak a baj van azzal, ha ragasz­ko­dunk ahhoz, hogy kik vagyunk, és mit aka­runk. Kénye­lem­ben és biz­ton­ság­ban élhe­tünk, ha min­dent fel­adunk, ha bele­si­mu­lunk a nagy egész­be. De minek létez­nénk akkor? Enge­del­mes mun­ka­erő­ként és fogyasz­tó­ként élni lehet, de sem­mi köze ahhoz, ami­től ember az ember. Pró­bál­junk meg mél­tók len­ni ahhoz, hogy Isten kép­má­sai vagyunk!

For­rás: vasar​nap​.hu / Mizsei Bernadett