Hírek Amerikai hirek Kína sza­ba­dí­tot­ta a világ­ra ezt a pestist

Kína sza­ba­dí­tot­ta a világ­ra ezt a pestist

Donald Trump ame­ri­kai elnök Kínát bírál­ta a jár­vány­ke­ze­lé­se miatt az ENSZ-köz­gyű­lés jubi­le­u­mi ülé­sé­re meg­kül­dött, elő­re fel­vett beszé­dé­ben kedden

Az ENSZ-nek fele­lős­sé kell ten­nie Kínát a cse­le­ke­de­te­i­ért – fogal­ma­zott az elnök, hoz­zá­fűz­ve, hogy Kína sza­ba­dí­tot­ta a világ­ra ezt a pes­tist. Leszö­gez­te: „a vírus meg­je­le­né­sé­nek első nap­ja­i­ban Kína fel­füg­gesz­tet­te a bel­föl­di uta­zá­so­kat, de köz­ben lehe­tő­vé tet­te, hogy a repü­lő­já­ra­tok elhagy­ják az orszá­got, és meg­fer­tőz­zék a vilá­got”.

Trump azzal vádol­ta Kínát és az Egész­ség­ügyi Világ­szer­ve­ze­tet (WHO), hogy hamis infor­má­ci­ó­kat ter­jesz­tet­tek a vírus fer­tő­zé­sé­nek mód­ja­i­ról. Kiemel­te: „a kínai kor­mány és a WHO, ame­lyet csak­nem tel­jes mér­ték­ben Kína tart ellen­őr­zé­se alatt, hami­san jelen­tet­te ki, hogy nincs bizo­nyí­ték e vírus ember­ről ember­re ter­je­dé­sé­re”. Az elnök az új típu­sú koro­na­ví­rust ezút­tal is „kínai vírus­ként” említette.

Kör­nye­zet­vé­de­lem

Bírál­ta Peking kör­nye­zet­vé­del­mi poli­ti­ká­ját is, kiemel­ve a túl­ha­lá­szást, az óce­á­nok szennye­zé­sét és a min­den más orszá­gé­nál nagyobb, mér­ge­ző higany­ki­bo­csá­tást. „Nem érdek­li a kör­nye­zet azo­kat, akik Ame­ri­ka kivé­te­les kör­nye­zet­vé­del­mi ered­mé­nye­it támad­ják, és köz­ben nem vesz­nek tudo­mást a fék­te­len kínai szennye­zés­ről. Ők csak meg akar­ják bün­tet­ni Ame­ri­kát. Én pedig ezt nem fogom támo­gat­ni” – jelen­tet­te ki Trump.

Ter­ro­riz­mus és Irán

Hang­sú­lyoz­ta, hogy ha az ENSZ haté­kony szer­ve­zet akar len­ni, akkor a világ valós prob­lé­má­i­ra kell össz­pon­to­sí­ta­nia a figyel­mét. Ezen gon­dok között emlí­tet­te a ter­ro­riz­must, a nők elnyo­má­sát, az ember­ke­res­ke­del­met. A ter­ro­riz­mus leg­főbb támo­ga­tó­já­nak pedig Iránt nevezte.

Közel-kele­ti béketerv

Beszé­dé­ben az elnök szólt a nem­rég Washing­ton­ban alá­írt béke­meg­ál­la­po­dás­ról Izra­el és az Egye­sült Arab Emír­sé­gek, illet­ve Bah­re­in között. „Ezek az áttö­rést hozó béke­egyez­mé­nyek egy új Közel-Kelet haj­na­lát jelen­tik” – mond­ta. Hoz­zá­fűz­te, soha nem volt opti­mis­tább a tér­ség jövő­jét ille­tő­en, és sze­rin­te hama­ro­san más orszá­gok is követ­ni fog­ják a két arab állam példáját.

Az ülés meg­nyi­tó beszé­dé­ben Antó­nio Guter­res ENSZ-főtit­kár elmond­ta, hogy min­dent meg kell ten­ni egy új hideg­há­bo­rú elke­rü­lé­sé­ért. Kiemel­te, a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt most arra van szük­ség, hogy „a for­ró konf­lik­tu­sok tüzé­nek elol­tá­sá­ra világ­szer­te tűz­szü­ne­tet hir­des­se­nek”. Az Egye­sült Álla­mok és Kína közöt­ti vitát Guter­res veszé­lyes­nek minősítette.

For­rás: Man­di­ner / MTI