Hírek Külföldi hirek Kijev­nek a táma­dás leál­lí­tá­sá­hoz tel­je­sí­te­nie kell Moszk­va min­den követelését

Kijev­nek a táma­dás leál­lí­tá­sá­hoz tel­je­sí­te­nie kell Moszk­va min­den követelését

Az ukraj­nai orosz táma­dás leál­lí­tá­sa csak abban az eset­ben lehet­sé­ges, ha Kijev fel­hagy a kato­nai műve­le­tek­kel és tel­je­sí­ti Moszk­va köve­te­lé­se­it – jelen­tet­te ki Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök azo­kon a tele­fon­be­szél­ge­té­se­ken, ame­lye­ket vasár­nap fran­cia, vala­mint török hiva­ta­li part­ne­ré­vel folytatott.

Putyin: Kijevnek a támadás leállításához teljesítenie kell Moszkva minden követelését

Fotó:Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Pool/Szputnyik/Andrej Gorskov)

Putyin­nak az Emma­nu­el Mac­ron fran­cia és a Recep Tayyip Erdo­gan török elnök­kel foly­ta­tott tár­gya­lá­sá­ról a Kreml tájé­koz­ta­tást adott ki.

Esze­rint Putyin az Erdo­gan­nal foly­ta­tott esz­me­cse­re során azt állí­tot­ta, hogy az álta­la külön­le­ges műve­let­nek neve­zett hábo­rú az elő­ze­tes ter­vek sze­rint halad. Azt han­goz­tat­ta, hogy az orosz had­erő min­dent meg­tesz a lakos­ság éle­té­nek meg­óvá­sa és biz­ton­sá­ga érde­ké­ben, és hogy cél­zott csa­pá­so­kat kizá­ró­lag a kato­nai inf­ra­struk­tú­ra ellen hajt végre.

Fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy ezzel szem­ben éle­sen kiraj­zo­ló­dik a Dony­ec-meden­cét tovább­ra is tűz alatt tar­tó naci­o­na­lis­ta és neo­ná­ci ala­ku­la­tok külö­nös kegyet­len­sé­ge. Ezek – mint mond­ta – az ukraj­nai váro­sok­ban élő pajzs­ként hasz­nál­ják fel a helyi lako­so­kat, bele­ért­ve a gya­kor­la­ti­lag túszul ejtett külföldieket.

Putyin tájé­koz­tat­ta Mac­ront a zapo­rizzs­jai nuk­le­á­ris erő­mű­nél pén­tek­re vir­ra­dó­ra tör­tént inci­dens­ről, ame­lyet az ukrán radi­ká­li­sok által meg­ren­de­zett és egy diver­záns­cso­port által elkö­ve­tett pro­vo­ká­ci­ó­nak neve­zett. Az ukrán radi­ká­li­sok cini­kus pro­pa­gan­da­kam­pá­nyát tet­te fele­lős­sé ami­att, hogy a tör­tén­te­kért meg­pró­bál­ták az orosz erő­ket hibáztatni.

Az orosz veze­tő sze­rint az orosz erők az ukrán őrség­gel és sze­mély­zet­tel közö­sen biz­to­sít­ják az atom­erő­mű nor­má­lis műkö­dé­sét. Mint mond­ta, a hát­tér­su­gár­zás a Nem­zet­kö­zi Atom­ener­gia-ügy­nök­ség ada­tai sze­rint is normális.

Az erő­mű fizi­kai és nuk­le­á­ris biz­ton­sá­ga meg­bíz­ha­tó véde­lem alatt áll

– mond­ta Putyin a köz­le­mény sze­rint, hoz­zá­té­ve, hogy ugyan­ez áll a cser­no­bi­li léte­sít­mény­re és atomerőműre.

Mind­ez azért tör­té­nik, hogy kizár­juk annak lehe­tő­sé­gét, hogy ukrán neo­ná­cik vagy ter­ro­ris­ták kataszt­ro­fá­lis követ­kez­mé­nyek­kel járó pro­vo­ká­ci­ó­kat szervezzenek

– han­goz­tat­ta Putyin.

A zapo­rizzs­jai atom­erő­mű elfog­la­lá­sát az orosz kato­nai szó­vi­vő egyéb­ként még hét­főn bejelentette.

A pol­gá­ri lakos­ság kime­ne­kí­té­sé­nek prob­lé­má­já­val kap­cso­lat­ban Putyin azt java­sol­ta a fran­cia elnök­nek, hogy huma­ni­tá­ri­us kér­dé­sek­ben tár­gyal­jon Kijev­vel, amely sze­rin­te sem Mari­u­pol­nál, sem Vol­no­va­há­nál nem tart­ja magát az orosz fél által – sze­rin­te – tisz­te­let­ben tar­tott, elő­ze­te­sen elért fegy­ver­nyug­vá­si megállapodáshoz.

Putyin mind­két tár­gya­lá­son kife­jez­te Orosz­or­szág kész­sé­gét az Ukraj­ná­val és más orszá­gok­kal való tár­gya­lás­ra a konf­lik­tus ren­de­zé­se érde­ké­ben. Ugyan­ak­kor óvott a tár­gya­lá­si folya­mat elhú­zá­sá­ra irá­nyu­ló kísér­le­tek­től, ame­lye­ket az ukrán had­erő átcso­por­to­sí­tá­sá­ra hasz­nál­nak fel. Hang­sú­lyoz­ta tár­gya­ló­part­ne­re­i­nek, hogy az orosz elő­re­nyo­mu­lás fel­füg­gesz­té­se csak akkor lehet­sé­ges, ha Kijev leál­lít­ja a kato­nai műve­le­te­ket és ele­get tesz Orosz­or­szág követeléseinek.

Erdo­gan­nal tár­gyal­va az orosz elnök kife­jez­te remé­nyét, hogy az ukrán fél a tár­gya­lá­sok követ­ke­ző, hét­fő­re ter­ve­zett for­du­ló­ján konst­ruk­tí­vabb meg­kö­ze­lí­tést tanú­sít majd, tel­jes mér­ték­ben figye­lem­be véve a realitásokat.

Putyin és Erdo­gan meg­ál­la­po­dott abban, hogy orszá­ga­ik dip­lo­má­ci­ai és kato­nai vona­lon foly­tat­ják a kap­cso­lat­tar­tást. Az orosz elnök meg­erő­sí­tet­te az orosz fél kész­sé­gét arra, hogy min­den szük­sé­ges segít­sé­get meg­ad­jon a török állam­pol­gá­rok­nak a had­mű­ve­le­ti terü­le­tek biz­ton­sá­gos elhagyásához.

A két veze­tő hang­sú­lyoz­ta szán­dé­kát a köl­csö­nö­sen elő­nyös orosz – török keres­ke­del­mi és gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés folytatására.

Erdo­gan a Kreml köz­le­mé­nye sze­rint bírál­ta a Nyu­ga­ton az orosz kul­tú­ra és kép­vi­se­lői elle­ni heves és erő­sö­dő diszk­ri­mi­ná­ci­ós kampányt.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu