Hírek Sport hirek Kihúz­ták a mie­ink Moszk­vá­ban, 0 – 0 Orosz­or­szág ellen

Kihúz­ták a mie­ink Moszk­vá­ban, 0 – 0 Orosz­or­szág ellen

Jól kez­dett, de aztán lát­vá­nyo­san elfá­radt a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott teg­nap Moszk­vá­ban az Orosz­or­szág elle­ni Nem­ze­tek Ligá­ja-talál­ko­zón. Mar­co Ros­si csa­pa­ta némi sze­ren­csé­vel, de végül kihúz­ta a meccset 0 – 0‑s dön­tet­len­re. A három ide­gen­be­li mér­kő­zés­ből álló egy­he­tes eről­te­tett mene­tet a mienk tehát két győ­ze­lem­mel és egy dön­tet­len­nel zár­ták. A Nem­ze­tek Ligá­já­ban tovább él az esély, hogy a novem­be­ri haj­rá­ban, a két hazai talál­ko­zón, Szer­bia és Török­or­szág ellen annyi pon­tot sze­rez­ze­nek, ami­vel a 3. cso­port élén végez­het­nek a B divízióban.

Ahogy arra szá­mí­ta­ni lehe­tett, a klub­já­hoz vissza­tért Gulá­csi Péter helyett Dibusz Dénes lett a kapus, s vissza­ke­rült a kez­dő­ti­zen­egy­be a Szer­bia ellen vasár­nap rész­le­ge­sen pihen­te­tett Wil­li Orbán és Sza­lai Ádám, vala­mint Sig­ér és Holen­der, Nagy Ádám viszont cse­re volt. A véde­lem­ből ezút­tal Lang Ádám került ki, így egye­dül Sza­lai Atti­la előtt maradt nyit­va az esély, hogy egy héten belül három mér­kő­zést is végig­játsszon. Így állt fel tehát a magyar válo­ga­tott: Dibusz – Bot­ka, Orbán, Sza­lai A. – Nego, Sig­ér, Kal­már, Holen­der – Gaz­dag – Sza­lai Á., Nikolics.

Az oro­szok együt­tes jó nevű, ismert lab­da­rú­gók­ból állt, a kez­dő­csa­pat­ban nyolc olyan játé­kos is helyet kapott, aki sze­re­pelt a 2018-as orosz­or­szá­gi világbajnokságon.

Az első per­cek­től lehe­tett lát­ni, hogy a magyar válo­ga­tott nem csu­pán az újab­ban szo­ká­sos, három védős rend­szer­ben, hanem bátor fel­fo­gás­ban fut­bal­lo­zik. A magyar játé­ko­sok szo­rult hely­zet­ben sem rúg­ták el a lab­dát vak­tá­ban, hanem igye­kez­tek azt meg­ját­sza­ni. Oly­kor per­sze hibáz­tak, de hát ez ben­ne van, s Orosz­or­szág ven­dé­ge­ként a leg­jobb csa­pa­tok sem mehet­nek biz­tos­ra. Úgy húsz per­cen át a mie­ink bir­to­kol­ták töb­bet a lab­dát, aztán for­dult a koc­ka, fel­jöt­tek az oro­szok, s külö­nö­sen az első fél­idő haj­rá­já­ban meleg pil­la­na­to­kat éltünk át, de szü­ne­tig kihúz­tuk 0 – 0‑lal.

Egy védés a sok közül. Dibusz Dénes­nek sok dol­ga volt
Fotó: Pavel Golov­kin / MTI/EPA/AP

A máso­dik fél­idő­re Mar­co Ros­si ket­tőt is cse­rélt: Holen­dert Fio­la, Gaz­da­got pedig Nagy Ádám vál­tot­ta. A játék képe azon­ban mit sem vál­to­zott, szo­ron­gat­tak az oro­szok, Jon­ov lövé­sé­nél a fel­ső léc­ről sze­ren­csé­re a gól­vo­nal elé pat­tant a labda.

A 61. perc­ben az ezút­tal meg­le­he­tő­sen hal­vány Niko­li­csot is lehoz­ta Ros­si, Var­ga Kevin állt be helyet­te, aki a máso­dik válo­ga­tott mér­kő­zé­sét ját­szot­ta. A máso­dik fél­idő­ben úgy 20 perc eltel­té­vel enge­dett vala­me­lyest az orosz nyomás.

Az utol­só negyed­órá­ra nagyon elfá­rad­tak a magya­rok, s elké­pesz­tő – ha nem len­nénk győz­tes soro­zat­ban, azt is mond­hat­nánk, bosszan­tó – hibá­kat követ­tek el. S ezen a negye­dik cse­re (Kal­már helyett Schä­fer) sem vál­toz­ta­tott. A 0 – 0‑s dön­tet­lent azon­ban tovább­ra is tar­tot­tuk. Az ötö­dik cse­re­ként Sza­lai Ádám helyett a pályá­ra lépés előtt imát mor­mo­ló Köny­ves állt be, aki Belg­rád­ban a győz­tes gólt szerezte.

A végé­re mint­ha az oro­szok is bele­tö­rőd­tek vol­na, hogy ezen a mér­kő­zé­sen nem sze­rez­nek gólt, maradt a nekünk min­den­kép­pen hízel­gő 0 – 0 a végeredmény.

A cso­port másik mér­kő­zé­sén: Török­or­szág – Szer­bia 2 – 2. Az állás a 4. for­du­ló után: 1. Orosz­or­szág 8 pont, 2. Magyar­or­szág 7, 3. Török­or­szág 3, 4. Szer­bia 2.

For­rás: Magyar Nemzet