Hírek Clevelandi hirek Kihe­lye­zett kon­zu­li napok Clevelandben!

Kihe­lye­zett kon­zu­li napok Clevelandben!

Magyar­or­szág chi­ca­gói Főkon­zu­lá­tu­sa 2020. novem­ber 17 – 18-19-én kihe­lye­zett kon­zu­li napot tart Clevelandben.

Hely­szín: Wal­ton Hills- i Első Magyar Refor­má­tus Egy­ház, 14530 Ale­xan­der Rd, Wal­ton Hills, OH 44146

Az aláb­bi ügy­tí­pu­sok intéz­he­tők a kihe­lye­zett kon­zu­li nap alkalmával:

- útle­vél

- sze­mé­lyi igazolvány

- magyar állam­pol­gár­ság igazolás

- anya­köny­ve­zés (szü­le­tés, házas­ság, válás, halál)

- egy­sze­rű­sí­tett honosítás

- hite­le­sí­tés

- lak­cím­nyil­ván­tar­tás­sal kap­cso­la­tos ügyek

A zök­ke­nő­men­tes ügy­in­té­zés érde­ké­ben elő­ze­tes idő­pont fog­la­lás köte­le­ző.

Idő­pont az aláb­bi email címen fog­lal­ha­tó: consulate.​chi@​mfa.​gov.​hu

A tárgy­ban kér­jük tün­tes­se fel, hogy a kihe­lye­zett kon­zu­li nap­ra kér időpontot.