Hírek Clevelandi hirek Kihe­lye­zett kon­zu­li napok Clevelandben

Kihe­lye­zett kon­zu­li napok Clevelandben

Magyar­or­szág Chi­cá­gói Főkon­zu­lá­tu­sa 2022, már­ci­us 22 – 24-ike között kihe­lye­zett kon­zu­li napo­kat tart Cleve­land­ben. A hely­szín az Első Magyar Refor­má­tus Egy­ház, cím:14530 Ale­xan­der Road, Wal­ton Hills, Ohio 44146.

Az aláb­bi ügy­tí­pu­sok intéz­he­tő­ek a kihe­lye­zett kon­zu­li napok alkalmával :

  • anya­köny­ve­zés ( szü­le­tés, házas­ság, válás, halálozás)
  • útle­vél
  • sze­mé­lyi igazolvány
  • hite­le­sí­tés
  • lak­cím­nyil­ván­tar­tás­sal kap­cso­la­tos ügyek

A zök­ke­nő­men­tes ügy­in­té­zés érde­ké­ben elő­ze­tes idő­pont­fog­la­lás köte­le­ző!!

Idő­pont a 312−344−1290 tele­fon­szá­mon, illet­ve az aláb­bi email címen fog­lal­ha­tó: consulate.​chi@​mfa.​gov.​hu

A tárgy­ban kérik, tün­tes­se fel, hogy a kihe­lye­zett kon­zu­li nap­ra kér időpontot.