Hírek Sport hirek Kihasz­nál­ta az első arany­lab­dát a Fradi

Kihasz­nál­ta az első arany­lab­dát a Fradi

A Hon­véd elle­ni 2 – 0‑s győ­ze­lem­mel az FTC har­minc­egyed­szer arany­ér­mes az NB I‑ben

Szi­lá­gyi László

Tar­ta­lé­kos fel­ál­lás­ban is ural­ta a Hon­véd elle­ni mér­kő­zést a Ferenc­vá­ros a lab­da­rú­gó NB I 30. for­du­ló­já­ban. A kulcs­já­té­ko­sa­it a mér­kő­zés nagy részé­ben pihen­te­tő FTC a szü­net után két gyors gól­lal eldön­töt­te a mér­kő­zést a kupa­győz­tes ellen, 2 – 0‑ra nyert, és ezzel három for­du­ló­val a baj­nok­ság vége előtt behoz­ha­tat­lan előny­re tett szert a Mol Fehér­vár előtt, s meg­véd­te a baj­no­ki címét. Szer­gej Reb­rov az első kül­föl­di edző, aki zsi­nór­ban két­szer nyert baj­nok­sá­got az NB I‑ben.

Tegye fel a kezét, aki ki tud iga­zod­ni Szer­gej Reb­rov nyi­lat­ko­za­ta­in! A Ferenc­vá­ros ukrán edző­je meg­fúj­ta a har­ci kür­töt klub­ja hon­lap­ján, a „min­den­ki tud­ja, hogy mi a tét” kije­len­té­se arra enge­dett követ­kez­tet­ni, hogy a léte­ző leg­erő­sebb csa­pa­tá­val áll fel a Hon­véd ellen, hogy lezár­ja a baj­no­ki címért foly­ta­tott ver­senyt. Egy győ­ze­lem kel­lett a Fra­di­nak a 31. baj­no­ki címé­hez. Ehhez képest Reb­rov kihagy­ta Igor Haratint, Isa­elt, Ngu­en Tok­ma­cot, Sig­ér Dávi­dot és Lov­ren­csics Ger­gőt, sőt még kapus posz­ton is vál­toz­ta­tott: Dibusz Dénes helyett a Hon­véd­dal 2017-ben baj­nok Gróf Dávid kapott lehe­tő­sé­get az „arany­meccsen”. Ehhez képest a Fra­di edző­je, leg­alább­is az össze­ál­lí­tást tekint­ve, nem gon­dol­ta túl a kis­pes­ti­ek elle­ni meccset. Pedig ő is törét­nel­met írha­tott az NB I‑ben: ő lehe­tett az első kül­föl­di edző a magyar baj­nok­ság­ban, aki zsi­nór­ban két­szer nyer bajnokságot.

A játék­nap előtt a hato­dik helyen álló Hon­véd edző­je, Pisont Ist­ván nem sak­ko­zott. Miért is tet­te vol­na? Pisont a vég­le­ges kine­ve­zés­re vágyik a Hon­véd kis­pad­ján, már­pe­dig a hosszú távú szer­ző­dést csak győ­zel­mek­kel lehet kierő­sza­kol­ni. Már a beme­le­gí­tés­nél is esett az eső, s mikor a han­gos­köz­lő sorol­ta a két csa­pat össze­ál­lí­tá­sát, Mar­co Ros­si éppen a kis­pes­ti­ek két vb‑t is meg­járt klub­le­gen­dá­já­val, Gara­ba Imré­vel dis­ku­rált, mind­ket­ten hall­hat­ták, amint a Hon­véd-tábor kifü­tyü­li a koráb­bi ked­ven­ce­it, a piros-feke­té­ről zöld-fehér­re vál­tó Gró­fot, Bot­ka End­rét és Vécsei Bálintot.

Ahogy a fut­ball­zsar­gon­ban mond­ják, a küz­dő jel­leg domi­nált a mér­kő­zé­sen. Kívül­ről úgy tűnt, hogy nem a pályán levő 22 lab­da­rú­gó akar­ta a leg­job­ban a győ­zel­met, hanem Pisont Ist­ván. A drapp zakó­já­ban diri­gá­ló Hon­véd edző ezer fokon égett, űzte, haj­szol­ta a csa­pa­tát. Kaput elta­lá­ló lövés nél­kül zárult az első fél­idő; az FTC védő­je, Civic járt a leg­kö­ze­lebb a gól­hoz, 33 méte­res bom­bá­ja elsu­hant a jobb fel­ső sarok mellett.

Új len­dü­let­tel kezd­te a máso­dik fél­időt a baj­nok­esé­lyes: Zub­kov még hibá­zott közel­ről, de Bla­zic már nem: Skvar­ka szög­le­te után bólin­tott a Hon­véd kapu­já­ba. Öt perc­re már ket­tő­vel ment a Fra­di: Skvar­ka lapos lövés­sel meg­dup­láz­ta a zöld-fehé­rek elő­nyét. A kez­de­ti sokk­ból las­san ocsú­dott a Hon­véd, Szend­rei lövé­sé­nél Gróf­nak kel­lett bra­vúrt bemu­tat­nia. Töme­ges cse­rék­kel sza­kí­tot­ták meg az edzők a meccset, veze­té­se tuda­tá­ban a Fra­di vissza­hú­zó­dott, a Hon­véd eről­kö­dött. Az ered­mény már nem vál­to­zott: a Ferenc­vá­ros tör­té­ne­te har­minc­egye­dik baj­no­ki címét nyer­te. Tel­je­sen megérdemelten.

NB I, 30. for­du­ló: Kis­vár­da – ZTE 0 – 1. Gól­szer­ző: Radó (11-esből, 83.), Bp. Hon­véd – Ferenc­vá­ros 0 – 2. Gól: Bla­zic (48.), Skvar­ka (53.). A mai prog­ram: Paks – Kapos­vár 16.55, Diós­győr – Pus­kás Aka­dá­mia 19.00, Mol Fehér­vár – Deb­re­cen 19.00, Újpest – Mező­kö­vesd 21.05. Vala­mennyi mér­kő­zést köz­ve­tí­ti az M4 Sport.

For­rás: Nem­ze­ti Sport