Hírek Magyarországi hírek Kien­ged­ték Buda­há­zy Györgyöt

Kien­ged­ték Buda­há­zy Györgyöt

Csü­tör­tök este kien­ge­dik a bör­tön­ből és bűn­ügyi fel­ügye­let­be kerül Buda­há­zy György – erő­sí­tet­te meg a Man­di­ner­nek Gau­di-Nagy Tamás, a fér­fi ügy­véd­je a Vad­haj­tá­sok és Torocz­kai Lász­ló érte­sü­lé­sét. Ez azt jelen­ti, hogy a ter­ror­cse­lek­mény és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt első fokon tizen­hét év bör­tön­re ítélt Buda­há­zy ott­ho­ná­ban, nyom­kö­ve­tő­vel készül­het fel a másod­fo­kú tárgyalásra.

Kiengedték Budaházy Györgyöt

Az eljá­rás ada­tai sze­rint a Buda­há­zy által lét­re­ho­zott Magya­rok Nyi­lai elne­ve­zé­sű ter­ror­szer­ve­zet 2007 és 2009 között erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek­kel pró­bál­ta meg­vál­toz­tat­ni a szo­ci­a­lis­ta kor­mány­pár­tok poli­ti­ká­ját és félel­met kel­te­ni a lakos­ság egyes cso­port­ja­i­ban. A vád­lot­tak több­sé­ge job­bá­ra tagad­ta a ter­hé­re rótt cselekményeket.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2016-ban már egy­szer elítél­te első fokon, nem jog­erő­sen Buda­há­zyt és tár­sa­it – Buda­há­zy akkor 13 évet kapott –, ám a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la azt a dön­tést hatá­lyon kívül helyez­te és az első­fo­kú eljá­rás meg­is­mét­lé­sé­re uta­sí­tot­ta a tör­vény­szé­ket, amely idén már­ci­us­ban hozott ítéletet.

Gau­di-Nagy sze­rint a mos­ta­ni dön­tés a Kúri­á­hoz kötő­dik, aho­vá Buda­há­zy fel­leb­be­zé­se után került az ügy. Buda­há­zy eddig elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt, ame­lyet fél­éven­te vizs­gál­nak felül. A felül­vizs­gá­la­tot a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la eluta­sí­tot­ta, a fel­leb­be­zés­re azon­ban a Kúria elren­del­te a bűn­ügyi fel­ügye­le­tet. Az ügy­véd sze­rint a dön­tés­ben a Buda­há­zy által hét­főn elkez­dett éhség­sztrájk is sze­re­pet játszott.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu