Hírek Elszakított területi hirek Kiemelt nem­ze­ti érték lett a Szé­kely himnusz

Kiemelt nem­ze­ti érték lett a Szé­kely himnusz

Immá­ron hat­ra növe­ke­dett az erdé­lyi kiemelt nem­ze­ti érté­kek száma.

A Szé­kely him­nusz Magyar Érték­tár­ba való fel­vé­te­lé­ről dön­tött a Hun­ga­ri­kum Bizott­ság, így hat­ra növe­ke­dett az erdé­lyi kiemelt nem­ze­ti érté­kek szá­ma – olvas­ha­tó az RMDSZ olda­lán. A nagy­bá­nyai művész­te­lep, az ara­di Sza­bad­ság-szo­bor, Kós Károly élet­mű­ve, Toroc­kó épí­tett örök­sé­ge és a Val­lás­sza­bad­ság tör­vé­nye mel­lett janu­ár 22-től a Szé­kely him­nusz is a Magyar Érték­tár részé­vé vált.

„A Szé­kely him­nusz min­den­nap­ja­ink szer­ves része, gyak­ran nem is tuda­to­sít­juk magunk­ban az érté­két. Ezért is örven­dek annak, hogy a mun­kánk ered­mé­nye­ként beke­rült a Magyar Érték­tár­ba, hisz ezzel arra kész­tet ben­nün­ket, hogy egy perc­re meg­áll­junk, és elmond­juk magunk­nak és mások­nak is:gaz­da­gok vagyunk mi, erdé­lyi magya­rok, mert van egy magyar him­nu­szunk és egy szé­kely himnuszunk.

A ket­tő béké­sen meg­fér egy­más mel­lett, mind­ket­tő a szí­vünk­höz szól, az egy­más­ba fonó­dó iden­ti­tá­sa­in­kat írja le.  A közel­gő nép­szám­lá­lás kap­csán külö­nö­sen fon­tos, hogy meg­ért­sük: erdé­lyi magya­rok vagyunk mind­annyi­an, sok­fé­le regi­o­ná­lis iden­ti­tá­sunk – így a szé­kely is – csak erő­seb­bé tesz ben­nün­ket közösségként 

– mond­ta Hege­düs Csil­la, az Erdé­lyi Magyar Érték­tár Bizott­ság elnöke.

Hoz­zá­tet­te, hogy a Magyar Érték­tár­ba beke­rült erdé­lyi érté­kek követ­ke­ző lépés­ként Hun­ga­ri­kum­má vál­hat­nak – mind­eh­hez egy újabb fel­ter­jesz­tés és annak elfo­ga­dá­sa szük­sé­ges. Eze­ket a lépé­se­ket pedig az Erdé­lyi Magyar Érték­tár Bizott­ság hama­ro­san meg is fog­ja tenni.

For­rás: man​di​ner​.hu