Hírek Sport hirek Kiej­tet­te a Fra­di a Dina­mót, s ott van a BL-selej­te­ző rájátszásában

Kiej­tet­te a Fra­di a Dina­mót, s ott van a BL-selej­te­ző rájátszásában

Már biz­to­san ott lesz vala­me­lyik nem­zet­kö­zi kupa cso­port­kö­ré­ben a Ferenc­vá­ros. Szer­da este a magyar baj­nok 2 – 1‑re legyőz­te a Dina­mo Zag­re­bet a Baj­no­kok Ligá­ja-selej­te­ző har­ma­dik for­du­ló­já­ban, és a követ­ke­ző kör­ben már a BL-főtáb­lá­ért küzdhet.

Egy órá­val a mér­kő­zés előtt gyü­le­kez­tek a druk­ke­rek a Fra­di-sas­nál, noha zárt kapus mér­kő­zést ren­dez­tek. Pén­te­ken a Paks elle­ni NB I‑es főpró­bán az Euró­pa fel­ki­ál­tás­sal búcsú­zott a tábor a csa­pat­tól, a Dina­mo ellen a min­dent bele rig­mus­sal köszön­töt­te a fiú­kat. Üre­sek vol­tak a lelá­tók, de nem volt csen­des a stadion.

A Ferenc­vá­ros edző­je, Szer­gej Reb­rov a Paks elle­ni 5 – 0 után mind­össze öt játé­kost hagyott meg a kez­dő­ben. A leg­na­gyobb kér­dés a véde­lem össze­té­te­le volt. Elő­ször is, hogy ki lesz a másik közép­hát­véd a biz­tos pont­nak szá­mí­tó Blažič mel­lett, másod­szor pedig az, hogy az idény­ben elő­ször a Paks ellen pályá­ra lépő csa­pat­ka­pi­tány, Lov­ren­csics Ger­gő újra sze­re­pet kap‑e. A Dibusz – Lov­ren­csics, Blažič, Kovače­vić, Ćivić – Sig­ér, Haratin – Tok­mac, Somá­lia, Uzu­ni – Boli tizen­eggyel mind­két kér­dés­re meg­ér­ke­zett a válasz.

Zoran Mamić, a Dina­mo edző­je egyet­len helyen vál­toz­ta­tott a leg­utób­bi fel­ál­lá­son, amellyel a Haj­duk Split elle­ni hor­vát rang­adón 2 – 1‑es győ­zel­met ara­tott. A véde­ke­ző közép­pá­lyás Jakićot a táma­dóbb szel­le­mű Gojak­ra cse­rél­te. A követ­ke­ző össze­ál­lí­tás­ban kezd­tek a zág­rá­bi­ak: Liva­ko­vić – Stoj­ano­vić, Dila­ver, Gvar­diol, Leo­vac – Ade­mi – Kastra­ti, Gojak, Maj­er, Oršić – Petković.

Két perc után Reb­rov meg­ér­zé­sei ültek job­ban. Sig­ér remek kereszt­lab­dá­ja után Tok­mac a bal szé­len betört a tizen­ha­to­son belül­re. Az alap­vo­nal­ról közép­re ívelt, Lov­ren­csics pedig meg­előz­te Oršićot és a kapu­ba lőtt (1−0). Ezzel meg­húz­ta az orosz­lán baj­szát a Fra­di, a zág­rá­bi­ak gyor­san maguk­hoz ragad­ták a kez­de­mé­nye­zést. A rövid, gyors­passzos játé­kuk több­ször is zavart oko­zott a hazai véde­lem­ben, Dibusz védé­se­i­re is szük­ség volt. Végül szög­let­ből talált a kapu­ba a Dina­mo – elő­ször, aztán másod­szor is. Gojak fej­jel mat­tol­ta Dibuszt, de a játék­ve­ze­tő ekkor még les miatt nem adta meg a talá­la­tot. A 23. perc­ben aztán tény­leg kiegyen­lí­tet­tek a zág­rá­bi­ak: egy újabb szög­let után a közép­re csúsz­ta­tott lab­dát Uzu­ni, aki men­te­ni igye­ke­zett, a saját kapu­já­ba továb­bí­tot­ta (1−1).

Nem sok­kal később újabb pofont kapott a Fra­di: a gól­szer­ző Lov­ren­csi­cset le kel­lett cse­rél­ni sérü­lés miatt, Bot­ka vál­tot­ta – talán túl korai volt a vissza­té­rés? Min­den­eset­re dön­tet­len­nél újra kiegyen­lí­tet­tebb lett a játék képe. Fel­tű­nő volt, hogy a Fra­di főleg a bal szé­len veze­tett táma­dá­sa­i­val oko­zott gon­dot a zág­rá­bi véde­lem­nek. Nagy kár volt érte, hogy az idény­ben addig négy meccsen négy gólt szer­ző Uzu­ni több ígé­re­tes hely­ze­tet is elpus­ká­zott rossz lab­da­át­vé­tel­lel – öngól­ja után sze­gény embert még az ág is húzza.

Uzu­ni győz­tes gólt szer­zett
Fotó: Nem­ze­ti Sport/Szabó Miklós

A máso­dik fél­idő ele­jén a Dina­mo két­szer is meg­sze­rez­het­te vol­na a veze­tést: előbb az elfu­tó Kastra­ti, majd a másik szél­ső, Oršić lövé­sét sike­rült blok­kol­ni. És hát milyen a fut­ball? A kiha­gyott hor­vát hely­ze­tek meg­bosszul­ták magu­kat: a fele­ző­vo­nal­nál Gvar­diol hibá­zott nagyot, Uzu­ni pedig min­dent jóvá tett. Lelop­ta a bekk lábá­ról a lab­dát, majd az Üllői út For­rest Gump­ja­ként lódult meg, és belőt­te a ziccert.

A meccs hát­ra­lé­vő részé­ben a Dina­mo elke­se­re­det­ten táma­dott, de a Ferenc­vá­ros, akár­csak a Cel­tic ellen, meg­véd­te a 2 – 1‑es előnyt, ami­hez nagyon kel­lett Dibusz védé­se a cse­re­ként beál­ló, sváj­ci válo­ga­tott Gav­ra­no­vić lövé­sé­nél a hosszabbításban.

Hét vesz­tes pár­harc után elő­ször múl­ta felül magyar klub a Dina­mót a nem­zet­kö­zi kupák­ban, ami­vel a Ferenc­vá­ros beju­tott a BL-selej­te­ző ráját­szá­sá­ba. Ott az azeri Qua­ra­bag és a nor­vég Mol­de meccsé­nek győz­te­sé­vel talál­ko­zik majd. Ha nyer a Fra­di, huszon­öt év után elő­ször bejut a BL-cso­port­kör­be; ha pedig veszít, az Euró­pa-liga főtáb­lá­ján már biz­to­san ott lesz.

A Fra­di-sas­nál leg­alább ezer szur­ko­ló gyűlt össze, buz­dí­tot­ta végig a csa­pa­tot, a meccs után jogo­san zúgott fel a „szép volt, fiúk”.

For­rás: Magyar Nemzet