Hírek Morzsák Kide­rült, hogy a téli nem­ze­ti éte­lünk, súlyos beteg­sé­gek­től védi meg a szervezetet

Kide­rült, hogy a téli nem­ze­ti éte­lünk, súlyos beteg­sé­gek­től védi meg a szervezetet

Amel­lett, hogy iste­ni finom, az egész­ség­re is jó hatás­sal van a kocsonya

Novem­ber­ben, decem­ber­ben szin­te köte­le­ző meg­főz­ni ezt a hagyo­má­nyos magyar ételt! A fan­tasz­ti­kus ízvi­lág mel­lett azon­ban van még néhány érv, ami miatt érde­mes minél töb­bet enni belő­le; eze­ket szed­tük cso­kor­ba – írta meg a ripost​.hu.

Kiderült, hogy a téli nemzeti ételünk, súlyos betegségektől védi meg a szervezetet

Képünk illuszt­rá­ció Fotó: MH/Bánfalvi Mariann

Ez a nép­sze­rű étel szin­te min­den csa­lád asz­ta­lán meg­for­dul leg­alább egy­szer a tél során – de az a jó, ha minél több­ször elké­szül! A bőrös-cson­tos hoz­zá­va­lók­kal készült kocso­nya a nap min­den sza­ká­ban jól­esik, hiszen nem­csak ebéd­re, de reg­ge­li­re, vacso­rá­ra is remek.

Min­den részé­vel táplál

Ha lesze­di a zsírt a kocso­nyá­ról, akkor egy egész­sé­ges, táp­lá­ló fogást kap, hiszen tele van ami­no­sa­vak­kal, fehér­jék­kel, és kevés a zsír- és a szén­hid­rát-tar­tal­ma; így akár dié­ta alatt is fogyaszt­ha­tó, per­sze mértékkel.

Cso­dát tesz az ízületekkel

A las­sú főzés során a bőrös, cson­tos húsok­ból ren­ge­teg kol­la­gén kerül a kocso­nyá­ba, ez pedig az ízü­le­tek­be épül­ve hosszú ide­ig egész­sé­ges­sé tehet, biz­to­sít­ja a rugal­mas­sá­got. A kol­la­gén ros­tok ugyan­is nél­kü­löz­he­tet­le­nek az inak, a bőr, a cson­tok és az ízü­le­tek újra­épí­té­sé­ben. Érde­mes egy kevés cit­rom­lé­vel meg­lo­csol­ni a kocso­nyát (csak­is friss cit­rom facsart levé­ről lehet szó!), mert a C‑vitamin segít a kol­la­gén­nek beépül­ni a szervezetbe.

Egész­sé­ge­sebb haj, szebb arcbőr

A kol­la­gént a szép­ség­ipar is hasz­nál­ja haj­pa­ko­lá­sok­ban, arc­ápo­ló sze­rek­ben, de belül­ről is érde­mes minél töb­bet a szer­ve­zet­be jut­tat­ni belő­le – és ennek nagy­sze­rű mód­ja, ha rend­sze­re­sen fogyaszt kocso­nyát. Rugal­ma­sabb, fesze­sebb lesz a bőr, egész­sé­ge­sebb lesz a haj és a köröm is.

Fel­tur­bóz­za az immunrendszert

A ben­ne talál­ha­tó argi­nin és lizin ami­no­sa­vak segí­te­nek, hogy meg­erő­söd­jön az immun­rend­sze­re, ami ebben a jár­vá­nyos őszi – téli idő­szak­ban alap ahhoz, hogy ne kap­jon el a víru­sos betegségeket.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu