Hírek Magyarországi hírek Kiál­lunk Len­gyel­or­szág mellett

Kiál­lunk Len­gyel­or­szág mellett

A Len­gyel­or­szág elle­ni brüssze­li táma­dás kap­csán Magyar­or­szág szo­li­da­ri­tá­sá­ról és tel­jes támo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök Andr­zej Duda len­gyel állam­főt, ami­kor fogad­ta őt Buda­pes­ten, a Kar­me­li­ta kolos­tor­ban csü­tör­tö­kön – közöl­te Hava­si Ber­ta­lan, a minisz­ter­el­nök sajtófőnöke.

Orbán Viktor: Kiállunk Lengyelország mellettA Minisz­ter­el­nö­ki Saj­tó­iro­da által köz­re­adott képen Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök (j) fogad­ja Andr­zej Duda len­gyel állam­főt a Kar­me­li­ta kolos­tor­ban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A magyar-len­gyel kap­cso­la­tok aktu­á­lis kér­dé­se­in túl a meg­be­szé­lés kiemelt témá­ja az Euró­pai Bizott­ság táma­dá­sa volt; a tes­tü­let ugyan­is ked­di dön­té­sé­vel eddig pél­dát­lan módon élt vissza hatal­má­val: meg­tá­mad­ta egy szu­ve­rén tag­ál­lam, Len­gyel­or­szág alkot­má­nyos beren­dez­ke­dé­sét és identitását.

Tet­te ezt akkor, ami­kor Len­gyel­or­szág – Magyar­or­szág mel­lett – az EU kül­ső hatá­ra­it védi az erő­sö­dő mig­rá­ci­ó­val szem­ben – ismer­tet­te a saj­tó­fő­nök a tár­gya­lá­son elhangzottakat.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Andrzej Duda lengyel államfőt a Karmelita kolostor előttA Minisz­ter­el­nö­ki Saj­tó­iro­da által köz­re­adott képen Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök (j) fogad­ja Andr­zej Duda len­gyel állam­főt a Kar­me­li­ta kolos­tor előtt Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az eljá­rás fel­há­bo­rí­tó, tel­jes mér­ték­ben elfo­gad­ha­tat­lan, és szét­ve­ri az Euró­pai Unió egy­sé­gét – szö­gez­te le Orbán Vik­tor, fel­idéz­ve: a magyar kor­mány szer­dai ülé­sén arról dön­tött, hogy hatá­ro­zat­ban áll ki Len­gyel­or­szág mel­lett. Magyar­or­szág meg fog­ja vizs­gál­ni a Var­só mel­let­ti fel­lé­pés lehe­tő­sé­ge­it az euró­pai bíró­sá­gi eljá­rá­sok­ban – fűz­te hoz­zá a miniszterelnök.

Az Euró­pai Bizott­ság ked­den pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát kér­te Len­gyel­or­szág­ra az Euró­pai Bíró­ság­tól, mind­ad­dig, amíg a var­sói veze­tés nem füg­gesz­ti fel a leg­fel­sőbb bíró­ság fegyel­mi kama­rá­já­nak működését.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Andrzej Duda lengyel államfőt a Karmelita kolostorban 2021. szeptember 9-énOrbán Vik­tor minisz­ter­el­nök (j) fogad­ja Andr­zej Duda len­gyel állam­főt a Kar­me­li­ta kolos­tor­ban 2021. szep­tem­ber 9‑én

For­rás: MTI / Magyar Hírlap