Hírek Magyarországi hírek Ki fogunk áll­ni a len­gye­lek mellett

Ki fogunk áll­ni a len­gye­lek mellett

Meg­öli az euró­pai közép­osz­tályt, amit az Euró­pai Bizott­ság és annak alel­nö­ke, Frans Tim­mer­mans zöld meg­ál­la­po­dá­sért fele­lős biz­tos a Fit for 55 nevű új klí­ma­cso­mag­já­val csi­nál – jelen­tet­te ki az ener­gi­árak emel­ke­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön, az euró­pai uni­ós tag­ál­la­mok veze­tő­i­nek két­na­pos brüssze­li csúcs­ta­lál­ko­zó­já­ra érkezve.

A minisz­ter­el­nök úgy véle­ke­dett: a bizott­ság és Frans Tim­mer­mans tevé­keny­sé­ge meg­eme­li az enr­gia­ára­kat, ami­nek a jelei már most lát­ha­tók, és a ter­vek továb­bi áremel­ke­dés­hez fog­nak vezet­ni. Lerom­bol­ja a közép­osz­tályt, hol­ott az egész euró­pai demok­rá­cia a közép­osz­tá­lyon áll vagy bukik – figyelmeztetett.

„Az euró­pai demok­rá­ci­át sodor­ják veszé­lye­be azok, akik az egek­be eme­lik az áram­nak és a gáz­nak az árát. Ezért eze­ket a ter­ve­ket vissza kell von­ni és újra kell gon­dol­ni” – fogalmazott.

Jel­lem­ző­nek nevez­te, hogy azon ígé­re­tek elle­né­re, hogy min­den tag­or­szág hatás­ta­nul­mányt kap arról, hogy a bizott­sá­gi javas­la­tok miként érin­tik majd az egyes tag­ál­la­mo­kat, sem­mi­lyen hatás­ta­nul­mány nem készült. Sem­mi­lyen jelen­tés nem érke­zett, szá­mí­tá­sok nél­kül akar az uni­ós bizott­ság cse­le­ked­ni, szét­ve­ri az euró­pai gaz­da­sá­got – mondta.

Ennek min­den­kép­pen meg­álljt kell paran­csol­ni – tet­te hoz­zá Orbán Viktor.

A minisz­ter­el­nök arról is beszélt, hogy boszor­kány­ül­dö­zés folyik Euró­pá­ban Len­gyel­or­szág ellen, az igaz­ság a len­gye­lek olda­lán van, ki fogunk áll­ni a len­gye­lek mellett.

Hang­sú­lyoz­ta: azok­ban az ügyek­ben, ame­lyet a nem­ze­ti par­la­men­tek nem adtak át az Euró­pai Uni­ó­nak, sem­mi keres­ni­va­ló­ja az unió egyet­len intéz­mé­nyé­nek sem; azok az ügyek a nem­ze­ti alkot­má­nyok­ra és bíró­sá­gok­ra tar­toz­nak. „Lopa­ko­dó hatás­kör­bő­ví­tés zaj­lik az EU részé­ről, ami­nek vég­re meg­álljt kell paran­csol­ni. A len­gye­lek vég­re vet­ték a bátor­sá­got és meg­nyi­tot­ták ezt a csa­tát. Ott a helyünk mel­let­tük” – tet­te hoz­zá Orbán Viktor.

Kér­dés­re vála­szol­va hoz­zá­tet­te: nincs szük­ség sem­mi­fé­le szank­ci­ó­ra Len­gyel­or­szág ellen. Len­gyel­or­szág az egyik leg­jobb ország Euró­pá­ban – mondta.

LENGYELORSZÁG NYITOTT A PÁRBESZÉDRE A LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG OKTÓBER ELEJÉN HOZOTT DÖNTÉSÉRŐL, A MEGOLDÁSRA TÖREKSZIK, DE NEM FOG ZSAROLÁS HATÁSÁRA CSELEKEDNI – JELENTETTE KI MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL MINISZTERELNÖK BRÜSSZELBEN, AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK VEZETŐINEK KÉTNAPOS ÜLÉSÉRE ÉRKEZVE CSÜTÖRTÖKÖN.

A len­gyel alkot­mány­bí­ró­ság októ­ber ele­jén hozott dön­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, amely­ben a tes­tü­let a nem­ze­ti alkot­mány elsőbb­sé­gét álla­pí­tot­ta meg azo­kon a terü­le­te­ken, ame­lye­ken az uni­ós jog­nak nincs kizá­ró­la­gos hatás­kö­re, Mate­usz Mora­wi­ec­ki azt mond­ta: Len­gyel­or­szág­nak nincs prob­lé­má­ja vagy nézet­el­té­ré­se más uni­ós orszá­gok­kal a jog­ál­la­mi­ság elveiről.

„Ugyan­olyan hűek vagyunk a jog­ál­la­mi­ság elvé­hez, mint a töb­bi tag­or­szág és az uni­ós intéz­mé­nyek” – fogalmazott.

For­rás: demok​ra​ta​.hu