Hírek Amerikai hirek Kez­dő­dik a rend­szer tel­jes leépí­té­se a szél­ső­ba­los önkény­ura­lom kiala­kí­tá­sá­hoz az USA-ban

Kez­dő­dik a rend­szer tel­jes leépí­té­se a szél­ső­ba­los önkény­ura­lom kiala­kí­tá­sá­hoz az USA-ban

Az ame­ri­kai News­max hír­csa­tor­na műso­rá­ban érte­kez­tek a hata­lom­át­vé­tel részleteiről.

Grant Stinch­field sze­rint a Joe Biden-féle kam­pány­csa­pat azzal áltat­ta az embe­re­ket, hogy Trump után ők majd újjá­épí­tik az orszá­got. A Gre­at Rese­tet, vagy­i­sa nagy újra­in­dí­tást azon­ban rom­bo­lás elő­zi meg, Bide­nék min­dent porig éget­nek, ami meg­aka­dá­lyoz­hat­ná a szél­ső­ba­los fordulatot”

– mond­ták a műsorban.Elsőként elhall­gat­tat­ják a leg­han­go­sabb más­ként gon­dol­ko­dó­kat, Trump elnök­nél pedig nincs han­go­sabb bírálójuk.

A bal­ol­dal őt és sok más embert is eltün­te­tett a szo­ci­á­lis médi­á­ból. Lesúj­ta­nak a cím­lis­tá­kon sze­rep­lő ellen­ség­re. A Deu­tsche Bank és a Sig­na­tu­re Bank beje­len­tet­te, hogy meg­sza­kít­ja az üzle­ti kap­cso­la­tot Trump elnök­kel és cége­i­vel. A Gold­man Sachs és a JP Mor­gan pedig ezen­túl nem ad poli­ti­kai ado­mányt olyan tör­vény­ho­zók­nak, akik meg­kér­dő­je­le­zik a válasz­tás tisztaságát.Meddig tart­hat­nak ki a veze­tő repub­li­ká­nus poli­ti­ku­sok, miu­tán a pénz­ügyi szer­ve­ze­tek elle­he­tet­le­ní­tet­ték őket?!”

– fogal­maz­tak.

A Stri­pe hitel­kár­tya-kibo­csá­tó leál­lí­tot­ta az elnök kam­pány­csa­pa­tá­nak tör­té­nő inter­ne­tes uta­lá­so­kat. Poli­ti­ka­i­lag nem lehet túl­él­ni azt, ha meg­szű­nik az ado­mány­gyűj­tés lehe­tő­sé­ge. A For­bes című lap kije­len­tet­te, hogy ha vala­me­lyik cég Trump volt szó­vi­vői közül bár­kit is alkal­maz­na, azt hazug­sá­go­kat ter­jesz­tő cég­nek fog­ják tartani.

– Ha poli­ti­kai ellen­fe­lünk – mond­ta Grant Stinch­field az ese­mé­nyek logi­ká­já­ról – a sza­bad­ság­ról erős állí­tá­so­kat fogal­maz meg, ame­lyek a kor­mány­za­ti ellen­őr­zés­re vonat­koz­nak, akkor ellen­fe­lün­ket meg kell fosz­ta­ni annak lehe­tő­sé­gé­től, hogy a töme­gek­kel kommunikáljon.Az egész a szo­ci­á­lis média cen­zú­rá­já­val kez­dő­dött, azzal, hogy hamis állí­tás­ként jelöl­tek meg egyes posztokat.

Ha ez nem műkö­dik, akkor ki kell rúg­ni őket ezek­ről a plat­for­mok­ról, és meg kell szün­tet­ni a ver­senyt. Ezt tet­ték a Parlerrel.

Az a jós­la­tom – mond­ta a műsor­ve­ze­tő –, hogy a kon­zer­va­tív pod­ca­s­to­kat hama­ro­san eltá­vo­lít­ják az App­le- és a töb­bi alkal­ma­zás­bolt­ból. A tele­ví­zi­ós csa­tor­nák, mint a News­max és a One Ame­ri­ca News, egy­re nagyobb nyo­más alá kerül­nek, azért hogy vál­toz­tas­sa­nak üze­ne­te­i­ken. Más­kü­lön­be­nazt koc­káz­tat­ják, hogy a kábel- és műhold­szol­gál­ta­tók kive­szik őket a cso­ma­gok­ból. Ez poli­ti­kai zsa­ro­lás­sal ér fel.

A hata­lom­át­vé­tel folya­ma­tát a bal­ol­dal és szél­ső­bal­ol­dal kép­vi­se­lői hosszabb ide­je hangoztatják.

  • Kama­la Har­ris: „Az Egye­sült Álla­mok elnö­ke­ként hasz­nál­ja ezt a plat­for­mot. Őt és a fiók­ját le kell állítani.”
  • Ale­xand­ria Ocas­io-Cor­tez: „Akkor töröl­ni fog­ják, vagy nem fog­ják töröl­ni a hazugságokat?”
  • Who­o­pi Gold­berg: „Az összes ilyen cég­nek jogá­ban áll azt mon­da­ni, hogy nálunk nem aka­rok ilyen tar­tal­mat látni.”
  • Chris Cuo­mo (CNN):

Trum­pot el kell szá­mol­tat­ni, de a trum­pis­tá­kat is.

Az egy­ség meg­te­rem­té­se nem egy­sze­ri lépés lesz. Nem felejt­he­tünk, és nem bocsát­ha­tunk meg.”

  • Euge­ne Robin­son (szer­kesz­tő, Washing­ton Post):

Sok mil­lió ame­ri­kai van, majd­nem mind fehé­rek, szin­te vala­mennyi­en repub­li­ká­nu­sok, aki­ket vala­hogy át kell prog­ra­moz­ni. Ki kell gyó­gyí­ta­ni őket a trum­pis­ta szek­tá­ból. Át kell prog­ra­moz­ni őket.

Ha sze­re­tik a sza­bad­sá­got, ami min­den­ki­nek ugyan­olyan lehe­tő­sé­get biz­to­sít, ha hisz­nek maguk­ban, hogy a kor­mány­nál jobb dön­té­se­ket tud­nak hoz­ni saját maguk és csa­lád­juk szá­má­ra, szó­val ha önök is azt akar­ják, amit én – mond­ta a műsor­ve­ze­tő –, akkor mi egy szek­ta vagyunk. Engem is sorol­ja­nak közé­jük nyu­god­tan! A bri­tek sze­rint ami­kor hazánk ala­pí­tói éle­tü­ket és java­i­kat koc­káz­tat­va szem­be­száll­tak a zsar­nok­ság­gal, ők is egy szek­ta tag­jai voltak.”

For­rás: 888​.hu