Hírek Elszakított területi hirek Kéz­di­vá­sár­he­lyen tömeg fogad­ta a bebör­tön­zött székelyeket

Kéz­di­vá­sár­he­lyen tömeg fogad­ta a bebör­tön­zött székelyeket

Nehéz volt ártat­lan­ként a bör­tön­ben. Hiszen egyet­len fog­ság­ban töl­tött nap is sok­nak tűnik – ezt mond­ta az a két erdé­lyi magyar fér­fi, aki­ket ter­ro­riz­mus vád­já­val ítél­tek el Romá­ni­á­ban. A vád sze­rint 2015-ben bom­bát akar­tak rob­ban­ta­ni a román nem­ze­ti ünne­pen, Kéz­di­vá­sár­he­lyen. A bíró­sá­gi eljá­rás köz­ben töb­ben azt mond­ták, hogy kon­cep­ci­ós per­ről van szó. Ám hiá­ba til­ta­ko­zott az erdé­lyi magyar közös­ség, a két fér­fi­nak pár nap híján négy évet le kel­lett ülnie – írja az M1 Hír­adó­ja alap­ján a Hira​do​.hu.

Kéz­di­vá­sár­hely főte­rén fogad­ták Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt. A két fia­tal­em­ber köszö­ne­tet mon­dott mind­azok­nak, akik mel­let­tük vol­tak, segí­tet­tek, akik hit­tek ben­nük és az igaz­ság­ban. Szőcs Zol­tán elmond­ta, végig hit­tek iga­zuk­ban, emelt fővel men­tek a rácsok mögé, és emelt fővel hagy­ták el a feke­te­hal­mi börtönt.

„Nem­csak a saj­tó kép­vi­se­lői van­nak itten ezen a részen, hanem kéz­di­vá­sár­he­lyi embe­rek, akik hit­tek az ártat­lan­sá­gunk­ban, és kiáll­tak mel­let­tünk. Ott van az anya­or­szá­gi kép­vi­se­let, akik folya­ma­to­san láto­gat­tak, az erdé­lyi kép­vi­se­let, és ez mind erőt adott, úgy nekem, mint a csa­lá­dom­nak, hogy nem vagyunk egye­dül”
– mond­ta Szőcs Zoltán.

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt a román szer­ve­zett bűnö­zés és ter­ro­riz­mus elle­ni ügyész­ség állí­tot­ta bíró­ság elé, mert lehall­ga­tott beszél­ge­té­se­ik­ből és a Beke Ist­ván laká­sán talált petár­dák­ból a ható­sá­gok azt gya­ní­tot­ták, hogy házi készí­té­sű bom­bát akar­tak rob­ban­ta­ni Kéz­di­vá­sár­hely főte­rén 2015-ben, a decem­ber else­jei román nem­ze­ti ünnep­re szer­ve­zett kato­nai parádén.

Bár ők tagad­ták a váda­kat, öt-öt év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést kaptak.

„A vád, ami ellen véde­kez­tünk, az állam elle­ni kísér­let volt. Bebi­zo­nyí­tot­tuk, hogy sze­men­sze­dett hazug­ság, és akkor az utol­só tár­gya­lá­son eszé­be jut az ügyész­ség­nek, hogy hát a bíró­sá­got meg­ké­ri, hogy­ha ez a vád alap­ján nem tud­ják elítél­ni, akkor cse­rél­jék meg a vádat” – fogal­ma­zott Beke István.

Nagy tömeg vár­ta a sza­ba­dul­ta­kat
Fotó: M1 Híradó

Hoz­zá­tet­te: „Közös­ség elle­ni merény­let kísér­let­re és kiköz­lés­be meg­kap­tuk a bün­te­tést, anél­kül, hogy egy fél per­cet tud­tunk vol­na véde­kez­ni az új vád­pont ellen, ami ter­mé­sze­te­sen jog­el­le­nes, és ez alap­ján Stras­bourg­ba tovább is vit­tük az ügyet.”

Az erdé­lyi magyar köz­vé­le­mény az első pil­la­nat­tól fog­va kon­cep­ci­ós eljá­rás­nak tar­tot­ta a kéz­di­vá­sár­he­lyi fér­fi­ak elle­ni büntetőpert.

„Ők nem vissza­eső bűnö­sök, jól visel­ked­tek, dol­goz­tak, min­dent meg­tet­tek, amit a tör­vény kér, és még­is-még­is meg­mu­tat­ták, a román hata­lom meg­mu­tat­ta, hogy akkor milyen ere­je van. Én azt gon­do­lom, hogy már rég kel­lett vol­na, sza­ba­dul­ja­nak, nagyon örven­dek, hogy a mai napon itt vol­tak, és őszin­tén nagyon meg­le­pőd­tem én is, hogy milyen len­dü­let­tel, nin­cse­nek meg­tör­ve, milyen hatá­ro­zot­tak, fan­tasz­ti­kus” – mond­ta Kul­csár-Ter­za József-György, a Magyar Pol­gá­ri Párt par­la­men­ti képviselője.

A ter­ro­riz­mus vád­já­val elítélt szé­kely fér­fi­ak 1112 napot töl­töt­tek börtönben.

Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán is azt mondta:

ugyan­ott foly­tat­ják ahol abba­hagy­ták, jó magyar­ként akar­nak dol­goz­ni a csa­lád­ju­kért és nemzetükért.

For­rás: Magyar Nemzet