Hírek Magyarországi hírek Kez­de­nek elsza­ba­dul­ni a szél­ső­sé­ges, keresz­tény­el­le­nes ideológiák

Kez­de­nek elsza­ba­dul­ni a szél­ső­sé­ges, keresz­tény­el­le­nes ideológiák

Kez­de­nek elsza­ba­dul­ni a szél­ső­sé­ges, keresz­tény­el­le­nes, a hagyo­má­nyos euró­pai érté­ke­ket és a hagyo­má­nyos euró­pai élet­for­mát meg­sem­mi­sí­te­ni aka­ró ideo­ló­gi­ák, cso­por­tok és sze­mé­lyek – írta a kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön a Face­boo­kon a niz­zai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán.

Szij­jár­tó Péter a közös­sé­gi olda­lán úgy kezd­te bejegy­zé­sét, hogy „Euró­pa, ébresz­tő! Egy tanár lefe­je­zé­se, gyil­kos­ság a temp­lom­ban, a szent pápa szob­rá­nak meg­gya­lá­zá­sa. Mi jön még?”.

„Vagy minek kell még jön­nie, hogy egyes dön­tés­ho­zók vég­re ész­hez tér­je­nek?” – foly­tat­ta. „Ne hagy­juk magun­kat!” – szó­lí­tott fel végül a külügyminiszter.

A niz­zai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán Var­ga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter is írt egy fel­há­bo­ro­dott hang­vé­te­lű bejegy­zést Facebook-oldalán.

„Elég volt az álszent­ség­ből! Elég volt abból, hogy miköz­ben Nyu­gat-Euró­pá­ban egy­mást érik a ter­ror­tá­ma­dá­sok, az anti­sze­mi­ta atro­ci­tá­sok, e köz­ben a nyu­gat-euró­pai poli­ti­ku­sok a magyar és len­gyel jog­ál­la­mi­ság­gal kel­nek és fek­sze­nek, ahe­lyett, hogy meg­vé­de­nék a saját állam­pol­gá­ra­i­kat. Elég volt abból, hogy Brüsszel­ben a magyar saj­tó­sza­bad­sá­got fél­tik, miköz­ben más tag­ál­la­mok­ban oknyo­mo­zó újság­író­kat gyil­kol­nak” – fogal­ma­zott Var­ga Judit.

Az igaz­ság­ügyi minisz­ter hoz­zá­tet­te: „Az euró­pai poli­ti­ku­sok­nak vég­re a való­di kér­dé­sek­kel kel­le­ne fog­lal­koz­ni­uk, vég­re az euró­pai embe­rek és a keresz­tény Euró­pa védel­mé­ben kel­le­ne fel­lép­ni­ük. Mind­ezt addig, amíg még nem késő! Magyar­or­szág­ra számíthatnak”.

For­rás: Magyar Hírlap