Hírek Magyarországi hírek Két­száz részes rádió­so­ro­zat a szü­lő­föld­jü­ket elha­gyó magyarokról

Két­száz részes rádió­so­ro­zat a szü­lő­föld­jü­ket elha­gyó magyarokról

Új, két­száz részes, napon­ta jelent­ke­ző rádió­so­ro­zat indul pén­tek­től a szü­lő­föld­jü­ket elhagy­ni kény­sze­rü­lő leg­ki­vá­lóbb magya­rok­ról a Kos­suth rádi­ó­ban Elin­dul­tam szép hazám­ból, magya­rok a nagy­vi­lág­ban címmel.

V. Németh Zsolt kiemel­ke­dő nem­ze­ti érté­kek fel­ügye­le­té­ért fele­lős minisz­te­ri biz­tos szer­dán, a rádió­so­ro­za­tot beha­ran­go­zó buda­pes­ti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón közöl­te, hogy

az új műsor, amely az Agrár­mi­nisz­té­ri­um és a Hun­ga­ri­kum Bizott­ság meg­bí­zá­sá­ból készült, pén­tek­től, min­den reg­gel, a fél hetes Kró­ni­ka című műsort köve­tő­en hall­ha­tó majd.

Az új műsor egy soro­zat har­ma­dik ele­me. Az első rész 2019-ben Mi, magya­rok cím­mel, a máso­dik 2020-ban Hiszek egy hazá­ban cím­mel futott szin­tén két­száz-két­száz adás­sal – jegyez­te meg. V. Németh Zsolt elmond­ta, az új soro­zat­ban a leg­ki­vá­lóbb, a szü­lő­föld­jü­ket elhagy­ni kény­sze­rü­lő hon­fi­tár­sa­ink élet­út­ját mutat­ják be: tudó­so­két, mér­nö­kö­két, papo­két, kato­ná­két, művé­sze­két, spor­to­ló­két, jogá­szo­két, köz­gaz­dá­szo­két és politikusokét.

– A soro­zat „nem­ze­tünk, a híres kis Magyar­or­szág leg­szebb arcát sze­ret­né megrajzolni”

– fogal­ma­zott a minisz­te­ri biz­tos, hoz­zá­té­ve: hisz abban, hogy a bemu­ta­tan­dó kivá­ló­sá­gok pél­dá­já­ból nap­ja­ink meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­nak leküz­dé­sé­hez is erőt meríthetünk.

Gadá­csi János szer­kesz­tő, V. Németh Zsolt kiemel­ke­dő nem­ze­ti érté­kek fel­ügye­le­té­ért fele­lős minisz­te­ri biz­tos és Revicz­ky Gábor szín­mű­vész a Kos­suth rádi­ó­ban napon­ta jelent­ke­ző Elin­dul­tam szép hazám­ból, magya­rok a nagy­vi­lág­ban című műsor saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján
Fotó: MTI/Soós Lajos

Gadá­csi János, a rádió­so­ro­zat készí­tő­je elmondta:

az új rádió­so­ro­zat­ban olyan embe­rek sze­re­pel­nek, akik­ről itt­hon nem biz­tos, hogy hal­lot­tunk, de ott, ahol élnek, nagyot alkot­tak, és jó hírün­ket vit­ték a világ­ban. Az első adás Kari­kó Kata­lin bio­ké­mi­kus­ról, a BioN­Tech cég alel­nö­ké­ről szól, aki­nek a sza­ba­dal­ma alap­ján fej­lesz­tet­ték ki a koro­na­ví­rus okoz­ta Covid – 19 beteg­ség elle­ni oltá­sok egyikét.

Revicz­ky Gábor szín­mű­vész, aki a hang­ját adta a soro­zat­hoz, arról beszélt, hogy eddig isme­ret­len tör­té­ne­tek­kel és fan­tasz­ti­kus embe­rek­kel ismer­ked­he­tett meg a műsor készí­té­se során.

– Ezek az embe­rek mind-mind magya­rok tud­tak len­ni az utol­só pillanatig

– fogal­ma­zott a művész.

For­rás: Magyar Nemzet