Hírek Elszakított területi hirek Két­nyel­vű hely­ség­név­táb­lát állít­tat­tak Úzvöl­gye határain

Két­nyel­vű hely­ség­név­táb­lát állít­tat­tak Úzvöl­gye határain

Két­nyel­vű hely­ség­név­táb­lá­kat állít­ta­tott hét­főn dél­után Har­gi­ta megye taná­csa az elnép­te­le­ne­dett Úzvöl­gye tele­pü­lés határaiba.

A táb­la­ál­lí­tás­ra azt köve­tő­en került sor, hogy Har­gi­ta megye a saját­ja­ként telek­köny­vez­tet­te a tele­pü­lé­sen átha­la­dó megyei utat, és a tör­vé­nyes határ­időn belül sen­ki nem támad­ta meg a lépést a bíróságon.

A tele­pü­lés hatá­ra­it jel­ző táb­lák olyan terü­let­re kerül­tek, ame­lyet Bákó megye is magá­é­nak tekint. A Bákó megye hatá­rát jel­ző táb­la a most meg­je­lölt tele­pü­lés­től nyu­gat­ra, Har­gi­ta megye felé van kitéve.

A hét­főn dél­után, már sötét­ben tar­tott táb­la­ál­lí­tá­si cere­mó­ni­át élő­ben köz­ve­tí­tet­ték Bor­boly Csa­bá­nak, a Har­gi­ta megyei önkor­mány­zat elnö­ké­nek a közös­sé­gi olda­lán. A poli­ti­kus elmond­ta: a megye­ha­tár táb­lát mind­ad­dig nem tehe­tik ki, míg a határ meg­ál­la­pí­tá­sa per tár­gyát képe­zi. Hoz­zá­tet­te: a tele­pü­lés hatá­rát jel­ző táb­lák sem oda kerül­tek, aho­vá sze­ret­nék, de pil­la­nat­nyi­lag a most beha­tá­rolt terü­let­re ren­del­kez­nek a tulaj­don­jo­got iga­zo­ló telek­köny­vi kivonatokkal.

A hét­fő dél­utá­ni ese­mé­nyen jelen vol­tak a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség­nek a (RMDSZ) vasár­na­pi par­la­men­ti válasz­tá­sok­ra készü­lő csí­ki kép­vi­se­lő- és sze­ná­tor­je­lölt­jei, vala­mint a csí­ki meden­ce több pol­gár­mes­te­re. A táb­lá­kat kato­li­kus pap szen­tel­te meg.

A táb­la­ál­lí­tást meg­hir­de­tő vasár­na­pi vide­o­ü­ze­ne­té­ben Bor­boly Csa­ba azt a meg­győ­ző­dé­sét han­goz­tat­ta, hogy akár­mi­lyen ered­mény is szü­les­sék a decem­ber 6‑i válasz­tá­so­kon, az RMDSZ nem köt­het olyan szö­vet­sé­get, amely nem tar­tal­maz­za Úzvöl­gye hely­ze­té­nek a ren­de­zé­sét is.

A vasár­na­pi vide­ó­ban Haj­du Gábor kép­vi­se­lő­je­lölt arról beszélt, hogy miu­tán jog­erős bíró­sá­gi íté­le­tek­kel sike­rült tisz­táz­ni, hogy a terü­let Csík­szent­már­ton köz­ség­hez tar­to­zik, a határt is meg kell jelöl­ni, hogy „akik befu­ra­kod­nak ártó szán­dék­kal, tud­ják, hogy hol járnak”.

A jogász kép­vi­se­lő­je­lölt arra az íté­let­re utalt, amely­ben a Maros­vá­sár­he­lyi Táb­la­bí­ró­ság októ­ber ele­jén jog­erő­sen eluta­sí­tot­ta a Bákó megyei Dar­man­es­ti Csík­szent­már­ton köz­ség elle­ni kere­se­tét. A terü­let­re igényt tar­tó Dar­man­es­ti bíró­sá­gi úton pró­bál­ta érvény­te­le­ní­te­ni azt a csík­szent­már­to­ni önkor­mány­za­ti hatá­ro­za­tot, mely a köz­ség köz­va­gyo­ná­vá nyil­vá­ní­tot­ta az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tőt és a teme­tő szom­széd­sá­gá­ban álló egy­ko­ri kaszár­nya­sort. A táb­la­bí­ró­ság arra hivat­koz­va uta­sí­tot­ta el a kere­se­tet, hogy a csík­szent­már­to­ni önkor­mány­za­ti hatá­ro­za­tot kor­mány­ha­tá­ro­zat is meg­erő­sí­tet­te, ezért a kor­mány­ha­tá­ro­za­tot kel­le­ne érvényteleníteni.

Dar­man­es­ti önkor­mány­za­ta 2019 ápri­li­sá­ban önké­nye­sen román par­cel­lát ala­kí­tott ki a Har­gi­ta és Bákó megye hatá­rán fek­vő kato­na­te­me­tő­ben, ame­lyet koráb­ban a szé­kely­föl­di Csík­szent­már­ton köz­ség gon­do­zott és a magyar közös­ség magyar kato­na­te­me­tő­ként tar­tott szá­mon. Tavaly júni­us 6‑án több ezer román meg­em­lé­ke­ző erő­szak­kal benyo­mult a teme­tő­be, hogy részt vegyen a román par­cel­la és emlék­mű román orto­dox fel­szen­te­lé­sén, miu­tán szé­ke­lyek élő­lánc­cal pró­bál­ták meg­aka­dá­lyoz­ni ezt. A tavaly júni­u­si erő­sza­kos ese­mé­nye­ket szer­ve­ző szél­ső­sé­ge­sen naci­o­na­lis­ta Calea Nea­mu­lui Egye­sü­let decem­ber else­jé­re, a román nem­ze­ti ünnep­re is meg­em­lé­ke­ző ren­dez­vényt hir­de­tett az úzvöl­gyi katonatemetőbe.

For­rás: Demokrata