Hírek Külföldi hirek Két tel­jes évre lezár­ta Auszt­rá­lia az Észa­ki terü­le­tet, hogy az ősla­ko­so­kat véd­je a koronavírustól

Két tel­jes évre lezár­ta Auszt­rá­lia az Észa­ki terü­le­tet, hogy az ősla­ko­so­kat véd­je a koronavírustól

2020.08.11. 09:35Az ott élő ősla­ko­sok védel­mé­nek érde­ké­ben 2022-ig nem lép­het­nek be Auszt­rá­lia Észa­ki terü­le­té­re az ország koro­na­ví­rus-jár­vány által erő­sen súj­tott régi­ó­i­ból – jelen­tet­ték be ked­den a helyi hatóságok.

Az állam­nak nem minő­sü­lő tér­ség­be már koráb­ban sem lép­het­tek be a góc­nak szá­mí­tó dél-auszt­rá­li­ai Vic­to­ria állam­ból és Syd­ney váro­sá­ból. Micha­el Gun­ner, a terü­let minisz­ter­el­nö­ke pedig az ABC auszt­rál műsor­szó­ró tár­sa­ság­nak adott inter­jú­já­ban úgy vél­te, a kor­lá­to­zá­so­kat Auszt­rá­lia több más régi­ó­já­ra is ki kell terjeszteni.

Leszögezte:a ren­del­ke­zé­se­ket első­sor­ban az ott élő ősla­ko­sok védel­mé­ben hoz­zák, aki­ket a világ egyik leg­ve­szé­lyez­te­tet­tebb nép­cso­port­já­nak nevezett.

Hoz­zá­tet­te, hogy a határ­el­len­őr­zés leg­alább 18 hóna­pig tart majd.

A körül­be­lül 250 ezer lako­sú tér­ség Auszt­rá­lia leg­rit­káb­ban lakott része, a népes­ség mint­egy 30 szá­za­lé­kát kite­vő ősla­ko­sok pedig a terü­let perem­vi­dé­ke­in élnek, távol a jól fel­sze­relt egész­ség­ügyi intéz­mé­nyek­től, így rájuk nagyobb veszélyt jelent a jár­vány eset­le­ges elharapózása.

Az Észa­ki terü­le­ten egy­elő­re csak alig néhány fer­tő­zést regiszt­rál­tak, a Covid-19-nek nem volt halá­los áldozata.

Auszt­rá­li­á­ból csak­nem 22 ezer fer­tő­zöt­tet és 332, a koro­na­ví­rus­hoz köt­he­tő halál­ese­tet jelen­tet­tek. Az ország már már­ci­us­ban szi­go­rú óvin­téz­ke­dé­se­ket veze­tett be és lezár­ta határait.

For­rás: 888 / MTI