Hírek Morzsák Két külön­le­ges kon­cert­tel kez­dő­dik az ápri­lis a Fonóban

Két külön­le­ges kon­cert­tel kez­dő­dik az ápri­lis a Fonóban

A Fonó ápri­lis­ban is izgal­mas mű­vésztalálkozásoknak ad ott­hont, melye­ket min­den szer­dán és szom­ba­ton lát­hat-hall­hat a közön­ség az online tér­ben. Két, egy­más­tól elté­rő stí­lu­sú est­tel kez­dő­dik a hónap. Közös ben­nük, hogy vir­tu­óz elő­adók veszik kezük­be a hang­szert. Mind­két kon­cert ingye­ne­sen követ­he­tő a Fonó on­line felületein.

Szom­ba­ton este fél nyolc­tól a kávé­há­zi zene és a san­zo­nok vilá­gá­ba viszi az érdek­lő­dő­ket Sza­kál Tamás, Dar­vas Kris­tóf és Soós Már­ton kon­cert­je. A trió a magyar akusz­ti­kus élő­ze­ne külön­bö­ző árnya­la­ta­it kép­vi­se­lő három zenész­ből ala­kult. Talál­ko­zik náluk a dzsessz érin­té­sé­vel a magyar san­zon és a kup­lé műfa­ja, vala­mint a múlt szá­za­di kávé­há­zi, szó­ra­koz­ta­tó zene egy szín­pa­don. A trió zenei irá­nyát az akusz­ti­kus hang­zás­be­li közös pont szab­ja meg.

Soós Már­ton (nagy­bő­gő), Dar­vas Kris­tóf (zon­go­ra) és Sza­kál Tamás (hege­dű) a san­zo­nok vilá­gá­ba viszi az érdek­lő­dő­ket
Fotó: Bar­csik Géza

Tavaly ala­pí­tot­tak egy nagyobb lét­szá­mú for­má­ci­ót, mely a Blue Canar­ro Gro­up nevet kap­ta. Ez magá­ban fog­lal­ja a mano­u­che swing hazai kép­vi­se­lő­jé­nek, a Canar­ro zene­kar­nak a nevét, mint egyik kiin­du­ló­pont­ja közös zené­lé­se­ik szín­te­ré­nek, de stí­lu­sá­ban és tag­ja­it tekint­ve is eltér a két for­má­ció.
Jövő szer­da este két vir­tu­óz kob­zás, Szla­ma Lász­ló és Bolya Mátyás duó­ját hall­hat­juk. A több­fé­le zene­ka­ri formáció­ban ját­szó zené­szek a Kob­zART ala­pí­tói, mely a Liszt Ferenc Zene­mű­vé­sze­ti Egye­tem Nép­ze­ne Tan­szé­ké­nek pen­ge­tős zenei műhe­lye. Tag­ja­i­nak fő hang­sze­re a koboz, de elő­sze­re­tet­tel veszik elő a cite­rát is.

A két vir­tu­óz kob­zás: Bólya Mátyás és Szla­ma Lász­ló
Fotó: Bar­csik Géza

Reper­to­ár­juk nép­ze­nei és tör­té­ne­ti zenei ala­po­kon nyug­szik, hang­sze­res kama­ra­ze­nei összeállítá­saik fon­tos ele­me az imp­ro­vi­zá­ció. Műsoraik­ban Balas­si éne­kelt ver­sei vagy a közel-kele­ti zene motí­vu­mai egy­aránt fel­buk­kan­nak, magá­val raga­dó, kul­tú­rák és évszá­za­dok közöt­ti baran­go­lás­ra csá­bít­va a hall­ga­tót. Az ese­ményt a Fonó Face­book-olda­lán és a kez­dő idő­pont­tól kezd­ve aznap éjfé­lig a Fonó hon­lap­ján követ­he­tik, vala­mint a You­Tu­be-on vissza­néz­he­tő a koncert.

For­rás: Magyar Nemzet