Hírek Sport hirek Két gól­lal nyert a Fra­di Kis­vár­dán, jöhet a Barcelona!

Két gól­lal nyert a Fra­di Kis­vár­dán, jöhet a Barcelona!

A cím­vé­dő Ferenc­vá­ros 2 – 0‑ra nyert a Kis­vár­da ott­ho­ná­ban a lab­da­rú­gó NB I 7. for­du­ló­já­nak nyi­tó mér­kő­zé­sén, a jövő héten ked­den a zöld-fehé­rek a Bar­ce­lo­ná­val csap­nak össze.

Nagy csa­tá­ban nyert a Ferenc­vá­ros (Fotó: Árvai Károly)

NB I
7. FORDULÓ
Kis­vár­da Mas­ter Good – Ferenc­vá­ro­si TC 0 – 2 
(Isa­el 66., Karasz­juk 89. – öngól)
Kis­vár­da, Vár­ker­ti Sta­di­on, 3122 néző. Vezet­te: Berke

Hiá­ba a ködös, szür­ke idő, Kis­vár­dán min­dig nagy ese­mény, ha a Ferenc­vá­ros láto­gat a város­ba. A mint­egy tizen­hat­ezer fős tele­pü­lé­sen pén­tek este ismét meg­boly­dult az élet, az őszi sötét­ség­ben par­ko­ló­hely után kutat­va autók for­go­lód­tak ide-oda az uta­kon, gya­lo­go­sok sasszéz­tak cso­por­tok­ba verőd­ve a Vár­ker­ti Sta­di­on irá­nyá­ba – össze is jött a telt ház.

Szer­hij Reb­rov ezút­tal a biz­ton­ság­ra sza­va­zott, már ami a száj­masz­kot ille­ti… A zöld-fehé­rek veze­tő­edző­je eddig rend­re alkal­mi álarc nél­kül állt a kis­pad előtt, Kis­vár­dán azon­ban feke­te masz­kot húzott, és kilenc­ven per­cen át abban diri­gált az oldal­vo­nal mel­lől. A hang­ját így is ki tud­ta eresz­te­ni, ami­ből arra lehe­tett követ­kez­tet­ni, az első fél­idő­ben látot­tak­kal nem iga­zán elé­ge­dett. Hiá­ba bir­to­kol­ta töb­bet a lab­dát csa­pa­ta, csak néhány lehe­tő­sé­gig jutott.

A for­du­lás után a cse­re­ként beál­ló Eldar Civic vitt színt a játék­ba, a bos­nyák védő pályá­ra lépé­se után meg­ke­rü­lős csel­lel kez­dett, ame­lyet köve­tő­en nyom­ban gólt érő­en tekert közép­re. A bra­zil Isa­el gól­ja eldön­töt­te a mér­kő­zést, a Kis­vár­da ugyan pró­bált néhány roha­mot indí­ta­ni, Dibusz Dénes ezút­tal is a helyén volt, egy­szer kel­lett véde­nie, igaz, az bra­vúr volt a javából.

A Ferenc­vá­ros ere­jét jel­zi, hogy az ilyen mér­kő­zé­se­ket is meg tud­ja nyer­ni, a lefú­jás előt­ti pil­la­na­tok­ban el is varr­ta a szá­la­kat  (egy öngól­lal). Pon­to­san tud­ták a zöld-fehé­rek, mennyi­re kín­ke­ser­ves lesz a jó for­má­ban lévő Kis­vár­da ott­ho­ná­ban győz­ni, az utób­bi idő­ben rend­re meg­iz­zad­tak a vár­da­i­ak ellen, ám – aho­gyan az elmúlt idő­szak­ban – ezút­tal is legyőz­ték őket. 0 – 2

A ferenc­vá­ro­si­ak­nak ked­den a Camp Nou­ban van jele­né­sük, külö­nös leír­ni, de a Vár­ker­ti Sta­di­on után a Bar­ce­lo­na ott­ho­ná­ban kell helyt­áll­ni­uk. A Baj­no­kok Ligá­ja más kávé­ház, de a Ferenc­vá­ros mos­tan­ra elju­tott oda, hogy nem kell fél­te­ni egyet­len mér­kő­zé­sek­től sem.

Foly­ta­tás ked­den – Barcelonában.

For­rás: Nem­ze­ti Sport