Hírek Külföldi hirek Magyarországi hírek Későb­bi idő­pont­ra halaszt­ja a Minisz­ter­el­nök­ség a Kőrö­si Cso­ma Sán­dor és Pető­fi Sán­dor Prog­ram követ­ke­ző sza­ka­szá­nak meghirdetését

Későb­bi idő­pont­ra halaszt­ja a Minisz­ter­el­nök­ség a Kőrö­si Cso­ma Sán­dor és Pető­fi Sán­dor Prog­ram követ­ke­ző sza­ka­szá­nak meghirdetését

A glo­bá­lis jár­vány­hely­zet­re való tekin­tet­tel és a fer­tő­zé­sek ter­je­dé­sé­nek meg­fé­ke­zé­se érde­ké­ben hozott kor­mány­za­ti intéz­ke­dé­sek­kel össz­hang­ban a Minisz­ter­el­nök­ség Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­sá­ga azt a dön­tést hoz­ta, hogy a diasz­pó­rá­ban élő magyar­ság támo­ga­tá­sát cél­zó Kőrö­si Cso­ma Sán­dor Prog­ram és a Kár­pát-meden­cei szór­vány­ma­gyar­sá­got segí­tő Pető­fi Sán­dor Prog­ram 2020/2021-es prog­ram­sza­ka­szá­nak 2020. júli­us 15-re ter­ve­zett meg­hir­de­té­sét későb­bi idő­pont­ra halasztja.

A világ külön­bö­ző pont­ja­in élő magyar közös­sé­gek meg­erő­sí­té­se, a magyar nyelv és iden­ti­tás meg­őr­zé­se érde­ké­ben indí­tott ösz­tön­díj­prog­ra­mok a jövő­ben is foly­ta­tód­ni fog­nak, az új prog­ram­sza­kasz­ra való jelent­ke­zés azon­ban csak akkor nyí­lik meg, ami­kor az ösz­tön­dí­ja­sok biz­ton­sá­gos kiuta­zá­sát és a közös­ség­épí­tő prog­ra­mok szer­ve­zé­sét az egész­ség­ügyi hely­zet lehe­tő­vé teszi.

A prog­ram új sza­ka­szát érin­tő leg­fon­to­sabb fej­le­mé­nyek­ről, eset­le­ges vál­to­zá­sok­ról a Minisz­ter­el­nök­ség Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­sá­ga leg­fon­to­sabb felü­le­te­in – a www​.koros​iprog​ram​.hu, www​.peto​fi​prog​ram​.hu, vala­mint a www​.kul​hon​ima​gya​rok​.hu olda­lon – tájé­koz­ta­tást nyújt majd.

For­rás: kul​hon​ima​gya​rok​.hu