Hírek Sport hirek Kere­tet hir­de­tett Mar­co Rossi

Kere­tet hir­de­tett Mar­co Rossi

Kihir­det­te a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya, Mar­co Ros­si a világ­baj­no­ki kere­tét. A magya­rok sor­rend­ben Len­gyel­or­szág­gal, San Mari­nó­val és Andor­rá­val ját­sza­nak. 26 játé­kos kapott behívót.

Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány 26 fős kere­tet hir­de­tett a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott már­ci­u­si világ­baj­no­ki selej­te­ző mér­kő­zé­se­i­re. A behí­vott játé­ko­sok között hosszú idő után újra ott van a télen a Ferenc­vá­ros­tól az MTK Buda­pest­hez iga­zolt Var­ga Roland, vala­mint elő­ször kapott meg­hí­vót a Pus­kás Aka­dé­mia két fut­bal­lis­tá­ja, a táma­dó Gére­si Krisz­ti­án és a kapus Tóth Balázs.
„Ha csak vala­ki kiug­ró tel­je­sít­ménnyel nem hív­ja fel magá­ra a figyel­met, akkor nincs értel­me vál­toz­tat­ni az őszi csa­pa­ton. Mind­emel­lett Szo­bosz­lai Domi­nik és Köny­ves Nor­bert sérült, Gyur­csó Ádám pedig jelen­leg keve­set ját­szik klub­csa­pa­tá­ban, ezért rájuk ezút­tal nem szá­mít­ha­tok” – mond­ta a magyar szö­vet­ség (MLSZ) hon­lap­já­nak az olasz szak­ve­ze­tő. Meg­je­gyez­te, ezút­tal nem tud olyan keret­tag­ról, aki­nek a karan­tén­sza­bá­lyok miatt idő előtt kel­le­ne elhagy­nia a válo­ga­tot­tat, ugyan­ak­kor azért hívott meg 26 játé­kost, hogy min­den hely­zet­re fel legye­nek készül­ve.
A vissza­té­rők és újon­cok kap­csán az 56 éves tré­ner kiemel­te, hogy Var­ga Roland nagyon jól járt a klub­vál­tás­sal, ren­ge­te­get ját­szik és sok gólt rúg, kitű­nő for­má­ban van. Sze­rin­te ugyan­ez elmond­ha­tó Gére­si Krisz­ti­án­ról is, aki olyan képes­sé­gek­kel ren­del­ke­zik, ami­lye­nek­re szük­sé­ge van. Hoz­zá­tet­te, ő azért még nincs csúcs­for­má­ban, de bízik ben­ne, hogy a meg­hí­vó újabb lökést ad neki ennek eléré­sé­hez.
„Tóth Balázs a sérü­lés­sel baj­ló­dó Ková­csik Ádám hiá­nya miatt, vala­mint jó tel­je­sít­mé­nyé­nek köszön­he­tő­en kap lehe­tő­sé­get, hiszen az egyik leg­jobb fia­tal kapus az ország­ban” – fogal­ma­zott a kapus­poszt­ról Ros­si, egy­út­tal kitért Gaz­dag Dáni­el­re is, aki­re ere­de­ti pozí­ci­ó­já­ban, azaz közép­pá­lyás­ként szá­mít, nem elő­re­tolt ékként, amit jelen­leg ját­szik a Buda­pest Hon­véd­ban.
Az ágyék­sé­rü­lés­sel baj­ló­dó Szo­bosz­la­i­ról kifej­tet­te, ő is csak annyit tud, hogy fel­épü­lő­ben van, de nincs konk­rét idő­pont a vissza­té­ré­sé­re, így meg kell vár­ni a követ­ke­ző hetek fej­le­mé­nye­it. Hoz­zá­tet­te, nehéz pótol­ni őt, mert nem vélet­le­nül a Leip­zig közép­pá­lyá­sa a keret leg­ér­té­ke­sebb játé­ko­sa.
„Len­gyel­or­szág ellen fon­tos len­ne a három pont meg­szer­zé­se, de akár egy pont­tal is elé­ge­dett len­nék. Kép­te­len vagyok dön­tet­len­re fel­ké­szí­te­ni a válo­ga­tot­tat, min­dig a győ­ze­lem a cél, azon­ban ala­kul­hat úgy az össze­csa­pás, hogy véde­ke­zés­re kény­sze­rü­lünk” – mond­ta az M4 Spor­ton köz­ve­tí­tett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón az első vb-selej­te­ző­ről Ros­si, aki sze­rint a világ jelen­le­gi leg­jobb játé­ko­sá­nak, Robert Lewan­dows­ki­nak a sem­le­ge­sí­té­sét jósze­ri­vel sen­ki nem tud­ta meg­ol­da­ni. Úgy vél­te, Gulá­csi Péter­nek és Wil­li Orbán­nak ebben kulcs­sze­re­pe lehet, mivel jól isme­rik a Bayern Mün­chen len­gyel csa­tá­rát.
Ros­si az utá­na követ­ke­ző San Marinó‑i és andor­rai fel­lé­pé­sen köte­le­ző­nek nevez­te a győ­zel­met, viszont hang­sú­lyoz­ta, hogy ehhez kel­lő­en komo­lyan kell ven­ni a két ellen­fe­let.
A magyar válo­ga­tott már­ci­us 25-én a Pus­kás Aré­ná­ban fogad­ja a len­gyel gár­dát, majd három nap­pal később San Mari­no, már­ci­us utol­só nap­ján pedig Andor­ra ven­dé­ge lesz. A válo­ga­tott itt­hon ját­szó tag­jai jövő csü­tör­tö­kön talál­koz­nak Tel­ki­ben, az ide­gen­lé­gi­ó­sok pedig a hét­vé­gi baj­no­ki mér­kő­zé­se­i­ket köve­tő­en érkez­nek meg a válo­ga­tott főhadiszállására.

Szoboszlai nélkül készülnek a magyarok a lengyelek ellen
Szo­bosz­lai nél­kül készül­nek a magya­rok a len­gye­lek ellen

A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott kere­te
Kapu­sok: Dibusz Dénes (Ferenc­vá­ros), Gulá­csi Péter (RB Leip­zig), Tóth Balázs (Pus­kás Aka­dé­mia FC).
Védők: Bot­ka End­re (Ferenc­vá­ros), Fio­la Atti­la (MOL Fehér­vár FC), Han­gya Szil­vesz­ter (MOL Fehér­vár FC), Kecs­kés Ákos (Luga­no), Lang Ádám (Omo­nia), Lov­ren­csics Ger­gő (Ferenc­vá­ros), Sza­lai Atti­la (Fener­bah­ce), Wil­li Orbán (RB Leip­zig)
Közép­pá­lyá­sok: Cse­ri Tamás (Mező­kö­vesd Zsóry FC), Gaz­dag Dáni­el (Buda­pest Hon­véd), Holen­der Filip (Pari­zan Belg­rád), Kal­már Zsolt (DAC), Klein­heis­ler Lász­ló (NK Osi­jek), Nagy Ádám (Bris­tol City), Nego Loic (MOL Fehér­vár FC), Schä­fer And­rás (DAC), Sig­ér Dávid (Ferenc­vá­ros).
Táma­dók: Gére­si Krisz­ti­án (Pus­kás Aka­dé­mia FC), Niko­lics Neman­ja (MOL Fehér­vár FC), Sal­lai Roland (Fre­i­burg), Sza­lai Ádám (Mainz), Var­ga Kevin (Kasim­pa­sa), Var­ga Roland (MTK Budapest).

For­rás: har​gi​ta​ne​pe​.hu