Hírek Külföldi hirek Keresz­tény­el­le­nes vér­vád Kana­dá­ban – kamu az indi­án tömeg­sír híre

Keresz­tény­el­le­nes vér­vád Kana­dá­ban – kamu az indi­án tömeg­sír híre

Bom­ba­ként rob­bant tavaly a hír: 215 ősla­kos indi­án diák föl­di marad­vá­nya­it vél­ték fel­fe­dez­ni a kana­dai Kam­lo­ops város egy­ko­ri egy­há­zi isko­lá­já­nak kert­jé­ben. Az eset után isme­ret­le­nek temp­lo­mo­kat gyúj­tot­tak fel, ledön­töt­ték az első kana­dai minisz­ter­el­nök szob­rát. Az ősla­ko­sok elle­ni egy­ko­ri poli­ti­ká­ért a kana­dai kor­mány bocsá­na­tot kért, és erre szó­lí­tot­ták fel a pápát is. Most azon­ban kide­rült: a sírok­ra nincs bizonyíték.

Tavaly nyá­ron végig­fu­tott a hír a világ­saj­tón: 215 indi­án gyer­mek föl­di marad­vá­nya­it talál­ták meg az egy­ko­ri, ősla­kos gye­re­kek szá­má­ra lét­re­ho­zott bent­la­ká­sos isko­la­rend­szer egyik intéz­mé­nyé­nek kert­jé­ben Kana­da leg­nyu­ga­tibb tar­to­má­nyá­ban, Brit Colum­bi­á­ban, Kam­lo­ops tele­pü­lé­sen. A kana­dai média és annak alap­ján a nem­zet­kö­zi saj­tó a hírt tény­ként kezel­te és közöl­te. Újra fel­lán­golt a vita a múlt­ról: hogyan asszi­mi­lál­ta az állam dur­va mód­sze­rek­kel a helyi indi­án őslakosságot.

Köz­éle­ti embe­rek ala­pos vizs­gá­la­tot köve­tel­tek, mások elke­rül­he­tet­len­nek tar­tot­ták, hogy Kana­da vég­re szem­be­néz­zen rasszis­ta múlt­já­val. És amíg elvek­ről, esz­mék­ről dúlt a köz­éle­ti vita, isme­ret­le­nek a gya­kor­lat­ban vet­tek elég­té­telt a kam­lo­op­si egy­há­zi intéz­mény­ben tör­tént múlt­be­li ször­nyű­sé­ge­kért: júni­us­ban néhány hét lefor­gá­sa alatt­több tucat keresz­tény – több­sé­gük­ben kato­li­kus – temp­lo­mot gyúj­tot­tak fel Kana­da több városában.

A köz­han­gu­lat pedig nem for­dult a gyúj­to­ga­tók ellen, a kana­dai nyil­vá­nos­ság nagy része vala­mi­lyen módon nem tar­tot­ta jog­ta­lan­nak, morá­li­san vál­lal­ha­tat­lan­nak az egy­ház­el­le­nes indulatokat.

Archív fotó az ősla­kos indi­án gyer­me­kek­nek léte­sí­tett egy­ko­ri bent­la­ká­sos isko­la tanu­ló­i­ról és taná­ra­i­ról Kamloopsban

A tömeg­sí­rok legendája

Az ügy azzal indult, hogy 2021. május 27-én egy helyi tör­zsi veze­tő, Rosanne Casi­mir (az ősla­kos indi­án törzs neve: Tk’emlúps te Sec­wé­pemc) egy saj­tó­köz­le­ményt adott ki, amely­ben tudat­ta, hogy az egy­ko­ri kam­lo­op­si isko­la terü­le­tén tömeg­sí­ro­kat talál­tak, ben­ne pedig az isko­la egy­ko­ri indi­án tanu­ló­i­nak föl­di marad­vá­nya­i­val. Casi­mir sze­rint a tör­zsi emlé­ke­zet meg­őriz­te a bent­la­ká­sos isko­la­rend­szer által egy­kor a csa­lád­ja­ik­tól elvá­lasz­tott, majd később eltűnt­nek nyil­vá­ní­tott gye­re­kek neve­it. A kana­dai indi­án közös­sé­gek­ben él annak emlé­ke­ze­te is, hogye­zen okta­tá­si intéz­mé­nyek­ben a rég­múlt­ban tör­tén­tek rej­té­lyes halálesetek,

és az elhunyt gye­re­ke­ket titok­ban temet­ték el.

A köz­le­mény­ben meg­hi­vat­ko­zott kuta­tót Sarah Bea­u­li­eu-nak hív­ják. Az ant­ro­po­ló­gus tavaly május­ban radar­vizs­gá­la­to­kat vég­zett az egy­ko­ri Kam­lo­ops Indi­án Bent­la­ká­sos Isko­la terü­le­tén, azon a tere­pen, ahol az elmúlt húsz évben egy embe­ri cson­tot és egy embe­ri fogat talál­tak. Az ada­tok elem­zé­se során a kuta­tó a föld­ta­ni réte­gek­ben 215 helyen elvál­to­zá­so­kat ész­lelt, ezek pedig a föld­alat­ti réte­gek mes­ter­sé­ges meg­boly­ga­tá­sá­ra utal­nak – az ilyen jelen­sé­gek sok eset­ben jel­te­len tömeg­sír lété­re utal­nak, de a kuta­tó sze­rint azon­ban egyes ese­tek­ben a detek­tor gyö­ke­re­ket, föld­ben lévő köve­ket, fém­tár­gya­kat is érzékelhet.

Az ant­ro­po­ló­gus tehát a kuta­tá­sa­it köve­tő­en jelez­te, hogy a tömeg­sír­ral kap­cso­la­tos fel­té­te­le­zés bizo­nyí­tá­sá­ra a hely­szín fel­tá­rá­sá­ra és az ott eset­le­ge­sen talált marad­vá­nyok tör­vény­szé­ki orvos­ta­ni vizs­gá­la­tá­ra lesz szükség.

A kam­lo­op­si kert­ben azon­ban­az elmúlt fél évben ilyen terep­mun­ka nem tör­tént, embe­ri marad­vá­nyo­kat sem tár­tak fel.

Jac­ques Rouil­lard, a Mon­t­ré­a­li Egye­tem tör­té­nész­pro­fesszo­ra a Dor­ches­ter Review folyó­irat­ban három hete hosszú elem­zést írt az ügy­ről, kimu­tat­va az ok-oko­za­ti össze­füg­gé­sek meg­bi­csak­lá­sa­it, a tények össze­ke­ve­ré­sét a fikcióval.

A tör­té­nész kimu­tat­ta, hogy az asszi­mi­lá­ci­ós bűnök regiszt­rá­lá­sá­ra lét­re­ho­zott Igaz­ság és Meg­bé­ké­lés Orszá­gos Köz­pont a kam­lo­op­si egy­há­zi isko­lá­ban 1915 és 1964 között csak 51 diák elha­lá­lo­zá­sá­ról talált ada­to­kat, a nem­ze­ti és a helyi tar­to­má­nyi levél­tár­ban azon­ban több­sé­gük­pa­pír­jai fel­lel­he­tő­ek: beteg­ség vagy bal­eset követ­kez­té­ben huny­tak el, szü­le­i­ket pedig nagy­részt értesítették.

Rouil­lard sze­rint az is elkép­zel­he­tet­len, hogy egy egy­há­zi és álla­mi ellen­őr­zés alatt álló, szi­go­rú doku­men­tá­lá­si köte­le­zett­sé­gek­kel műkö­dő isko­lá­ban 215 gye­rek nyom­ta­la­nul, a ható­sá­gok figyel­mét fel nem kelt­ve eltűn­het, ahogy az is, hogy ha bűn­cse­lek­mé­nyek és tömeg­sír­ba teme­té­sek tör­tén­tek, akkor egyet­len pap­nak vagy apá­cá­nak sem szó­lalt meg a lel­ki­is­me­re­te, hogy kiszi­vá­rog­tas­sa a ször­nyű bűnöket.

A föld­ta­ni vizs­gá­la­ti ered­mé­nye­ket tehát a tör­zsi veze­tők össze­kap­csol­ták a gye­re­kek halá­lá­ról szó­ló tör­zsi emlé­ke­zet­tel, meg­szü­le­tett a fel­té­te­le­zés, hogy ezek az ő sír­ja­ik; a logi­kai menet sze­rint a gye­re­kek fizi­kai erő­szak követ­kez­té­ben huny­tak el, és az elkö­ve­tők temet­ték el őket titok­ban. A fele­lős tehát sze­rin­tük az intéz­mény egy­ko­ri fenn­tar­tó­ja, a Szep­lőt­len Szűz Mária Oblá­tu­sai nevű kato­li­kus rend.

Ősla­kos indi­án tanu­lók a kam­lo­op­si kato­li­kus isko­la udva­rán 1944-ben

A bűn­tény-hipo­té­zis­re fel­épí­tett poli­ti­kai és médiahadjárat

A kana­dai saj­tó­ban napok alatt végig­fu­tott a kam­lo­op­si ször­nyű­ség híre. A kor­mány­nak a tár­sa­dal­mi fel­há­bo­ro­dás miatt gyor­san rea­gál­nia kel­lett; Jus­tin Tru­deau minisz­ter­el­nök a fel­fe­de­zést fáj­dal­mas emlé­kez­te­tő­nek nevez­te, amely újra fel­idé­zi Kana­da tör­té­ne­té­nek „sötét és szé­gyen­tel­jes feje­ze­tét”, míg John Hor­gan, Brit Colum­bia minisz­ter­el­nö­ke „meg­döb­be­né­sé­nek” adott hangot.

Az ENSZ Embe­ri Jogi Főbiz­tos­sá­ga átfo­gó vizs­gá­la­tot köve­telt Otta­wá­tól és a Vati­kán­tól, az Amnesty Inter­na­ti­o­nal pedig a fele­lő­sök utó­la­gos szá­mon­ké­ré­sét szor­gal­maz­ta. Az ősla­kos tör­zsi veze­tők még ennél is tovább men­tek: a kam­lo­op­si eset­ben az indi­á­nok ellen elkö­ve­tett nép­ir­tá­si kísér­let újabb bizo­nyí­té­kát látták,az egy­ko­ri isko­lát működ­te­tő apá­cá­kat és papo­kat pedig egye­ne­sen a nácik­hoz hasonlították.

A temp­lo­mok fel­gyúj­tá­sán és meg­ron­gá­lá­sán kívül isme­ret­le­nek ledön­töt­ték Vik­tó­ria király­nő és az első auszt­rál minisz­ter­el­nök, John A. Mac­do­nald szob­rát, az ősla­kos közös­sé­gek akti­vis­tái azt kér­ték köve­tő­ik­től, hogy a kana­dai nem­ze­ti ünne­pen ne a nem­ze­ti szí­ne­ket, hanem az indi­á­nok ellen elkö­ve­tett jog­sér­té­sek­re emlé­kez­te­tő narancs­színt viseljék.

A kor­mány beve­ze­tett egy új ünne­pet Igaz­ság és Meg­bé­ké­lés nap­ja néven, az otta­wai par­la­ment lobo­gó­ját fél­ár­bóc­ra enged­ték, a kana­dai kor­mány­fő pedig azt kér­te Ferenc pápá­tól, hogy láto­gas­son el hazá­já­ba, és ott kér­jen bocsá­na­tot az egy­há­zi­ak által Kana­dá­ban elkö­ve­tett bűnökért.

1933-as fotó a Kam­lo­op­si Indi­án Bent­la­ká­sos Isko­la tanu­ló­i­ról és tanárairól

Az indi­á­nok asszi­mi­lá­ci­ó­ja és a múlt árnyéka

Az indi­án bent­la­ká­sos isko­la­rend­szert 1879-ben azért hoz­ta lét­re a kana­dai kor­mány, hogy az ősla­kos tör­zsek fia­tal gene­rá­ci­ó­it integ­rál­ja a kana­dai tár­sa­da­lom­ba. Fenn­ál­lá­sa mint­egy száz éve alatt 150 ezer indi­án gye­rek tanult 130 bent­la­ká­sos isko­lá­ban, a benn­szü­lött gye­re­kek negye­de-har­ma­da – 1894 és 1947 között köte­le­ző­vé tet­ték szá­muk­ra az isko­lai rész­vé­telt. Az intéz­mény­rend­szer cél­ja az volt, hogy szisz­te­ma­ti­ku­san elvá­lassza a gye­re­ke­ket a szü­le­ik­től és közös­sé­ge­ik­től, hogyez­zel eltá­vo­lod­ja­nak hagyo­má­nya­ik­tól, kul­tú­rá­juk­tól, és így kana­da­i­vá tud­ják nevel­ni őket.

Ezek­ben az isko­lák­ban az indi­án diá­kok nem hasz­nál­hat­ták anya­nyel­vü­ket, nem tart­hat­ták saját val­lá­si hagyo­má­nya­i­kat. A rend­szer érde­mei közé sorol­ják ugyan­ak­kor, hogy ren­ge­teg olyan gyer­mek része­sült isko­lai okta­tás­ban, kapott alap­ve­tő isme­re­te­ket és keresz­tény neve­lést, akik­nek ezen isko­la­há­ló­zat nél­kül ezek­re esé­lyük sem lett volna.

A fia­tal indi­án kor­osz­tá­lyok átne­ve­lé­sé­nek, „civi­li­zá­lá­sá­nak” fel­ada­tát a kana­dai állam egy­há­zi szer­ve­ze­tek­re bíz­ta: a fiú­is­ko­lá­kat a Szep­lőt­len Szűz Mária Oblá­tu­sai nevű kato­li­kus rend, a leány­is­ko­lá­kat pedig a Szent Anna kong­re­gá­ció irányította.

A Kam­lo­ops Indi­án Bent­la­ká­sos Isko­la 1890-ban kezd­te meg műkö­dé­sét, a kana­dai indi­án­ügyi tár­ca bent­la­ká­sos isko­la­rend­sze­ré­nek leg­na­gyobb isko­lá­ja volt, csúcs­pont­ján, az 1950-es évek­ben 500 tanu­ló­val. Álla­mi támo­ga­tás­ból foly­tat­ta tevé­keny­sé­gét, fenn­tar­tó­ja viszont a római kato­li­kus egy­ház volt. 1978-ban finan­szí­ro­zá­si prob­lé­mák miatt szá­mol­ta fel végül a kana­dai kormány.

Az Igaz­ság és Meg­bé­ké­lés Orszá­gos Köz­pont­já­nak ada­tai sze­rint az egy­ko­ri spe­ci­á­lis isko­la­rend­szer műkö­dé­se során, közel száz év alatt mint­egy négy­ezer diák halál­ese­tét doku­men­tál­ták az isko­lák, de az eltűnt vagy elha­lá­lo­zott indi­án gyer­me­kek tel­jes szá­mát csak becsül­ni lehet. Az intéz­mény adat­so­rát egyéb­ként sok kana­dai tör­té­nész túl­zó­nak tart­ja, de ha még­is ez a valós szám, úgy sem sok­kal maga­sabb, mint a tel­jes népes­ség­ben mért adat,ráadásul az ezer gye­rek­re jutó átlag 4 – 6 halál­eset önma­gá­ban sem kirívó,

ismer­ve a kor két nagy beteg­sé­gé­nek, a tuber­ku­ló­zis­nak és az inf­lu­en­zá­nak a pusztítását.

A „szám­há­bo­rún” túl egy dolog bizo­nyí­tott: az iden­ti­tá­suk­tól meg­fosz­tott indi­án gene­rá­ci­ók köré­ben kiug­ró­an magas volt a későb­bi évek, évti­ze­dek során a pszi­cho­ló­gi­ai prob­lé­mák­kal küsz­kö­dők, az alko­ho­lis­ták, az öngyil­ko­sok ará­nya. Az asszi­mi­lá­ci­ós okta­tá­si poli­ti­ka súlyos káro­kat oko­zott a lel­kek­ben, saját önazo­nos­sá­guk­tól nem lehet bün­tet­le­nül meg­fosz­ta­ni embereket.

Nem vélet­len, hogya sze­ret­te­i­ket elvesz­tő indi­án csa­lá­dok emlé­ke­ze­té­be ez a fáj­da­lom bevésődött,

és ez nem­ze­dé­kek­ről nem­ze­dé­kek­re örök­lő­dik, így min­den lehet­sé­ges nyo­mot for­ró nyom­nak vél­nek, ha meg­van a kis remé­nye is annak, hogy vég­re fel­tá­rul­jon egy­kor eltűnt roko­na­ik hol­lé­te, sor­sa. Ha Kam­lo­ops­ban egy jövő­be­li ása­tás során eset­leg majd embe­ri marad­vá­nyok­ra lel­nek, és a halott­ké­mi vizs­gá­lat meg­erő­sí­ti a fel­té­te­le­zé­se­ket, akkor ezen ősla­kos csa­lá­dok vég­re nyu­gal­mat talál­nak lel­kük­nek. Ha viszont nem lesz fel­tá­rás vagy nem talál­nak tömeg­sí­ro­kat, mert soha nem is létez­tek, akkor a meg­nyug­vás később­re marad,  viszont a kana­dai állam és az egy­ház fölös­le­ge­sen szen­ve­dett el nyil­vá­nos nem­zet­kö­zi meg­aláz­ta­tást egy alap­ta­lan hisz­té­ria miatt.

Nyi­tó­kép: 1931-es kép az ősla­kos indi­án gyer­me­kek­nek léte­sí­tett egy­ko­ri bent­la­ká­sos isko­la tanu­ló­i­ról a Brit Colum­bia kana­dai tar­to­mány­ban fek­vő Kamloopsban.

Fotó: MTI