Hírek Vélemények/Publicisztikák Keresz­tény tár­sa­dal­mi fele­lős­ség a civil világ­ban, a médi­á­ban és a közéletben

Keresz­tény tár­sa­dal­mi fele­lős­ség a civil világ­ban, a médi­á­ban és a közéletben

Föl­di-Kovács And­rea beszéde

Sze­re­tet­tel köszön­töm a Keresz­tény Civil Szer­ve­ze­tek Fóru­má­nak részt­ve­vő­it! Nagy öröm és meg­tisz­tel­te­tés, hogy itt lehetek.

20220907 101317

A keresz­tény köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lás egyik kul­csa, amit sze­mé­lye­sen is volt alkal­mam meg­ta­pasz­tal­ni, hogy ne vegyük túl komo­lyan magun­kat, viszont vegyük min­den­nél komo­lyab­ban Istent. Isten mel­lett köte­le­ződ­jünk el, és ne ügyek mellett.

Saját hiva­tás­te­rü­le­te­men soká­ig nem hagyott nyu­god­ni az a ket­tős­ség, ami a média vilá­ga és a Krisz­tus-köve­tő élet­mód között feszül. Ekkor buk­kan­tam rá az Opus Dei‑t ala­pí­tó Jose­ma­ría Escri­vá üze­ne­té­re: „Min­den­ki szent­té vál­hat a hét­köz­na­pi élet által. Min­den keresz­tény meg van hív­va az élet­szent­ség­re a mun­ká­ján keresz­tül is.” Attól kezd­ve keres­tem a mód­ját annak, hogy mit tehet­nék tévés­ként, újság­író­ként azért, hogy ne csak a magán­élet­ben, de a hiva­tá­som­ban is meg­él­jem a kereszténységemet.

Kérem, néz­zék el, ha a most követ­ke­zők egy fok­kal sze­mé­lye­sebb hang­vé­te­lű­ek, mint azt az ese­mény, vagy a hely­szín meg­kö­ve­tel­né, de úgy érzem, csak így tudom átad­ni mind­azt, amit sze­ret­nék. Nem vagyok teo­ló­gus, sem szent, több dol­got nem értek, mint amit igen, ezért igyek­szem sokat tanul­ni korunk és koráb­bi korok taní­tó­i­tól. Ha meg­en­ge­dik ez alka­lom­mal is segít­sé­gül hívom az Ő gon­do­la­ta­i­kat, hogy komo­lyab­ban vehe­tő­ek legye­nek az enyéim.

Isten álta­lunk és ben­nünk cse­lek­szik. Saját keresz­tény tár­sa­dal­mi fele­lős­sé­günk súlya ebben az egy mon­dat­ban össze­gez­he­tő. A leg­fon­to­sabb fel­is­me­rés a fele­lős­sé­günk tekin­te­té­ben fel­is­mer­ni annak súlyát és jelen­tő­sé­gét. Ez olyan hatal­mas és oly­annyi­ra túl­mu­tat raj­tunk, hogy ami­kor ezzel szem­be­sü­lünk, nem cso­da, ha meg­ren­dü­lünk, vagy meg­ret­te­nünk. Ehhez bátor­ság­ra van szük­ség és eré­nyes élet­re. Ha nem cse­lek­szünk, csak sopán­ko­dunk, ha magun­kat men­te­get­jük bűne­ink alól, miköz­ben Isten segít­sé­gét kér­jük a küz­del­me­ink­hez, mun­kánk­hoz, akkor könnyen rálép­he­tünk a val­lá­sos szél­há­mos­ság útjára. (…)

(…)… a keresz­tény tár­sa­dal­mi fele­lős­ség az önát­adás­ról, mások szol­gá­la­tá­ról szól, erre tanít mind­annyi­un­kat! És arra, hogy köves­sük azo­kat alá­zat­tal, akik ebben már előt­tünk járnak.

Sok keresz­tény véle­ke­dik úgy, hogy inkább távol tart­ja magát a köz­élet­től, mert az nem tisz­ta… Abba kell hagy­nunk az aggo­dal­mas­ko­dást. Ne félt­sük magun­kat! Ne keres­sük a kifo­gá­so­kat, hogy miért mara­dunk ki a fon­tos folyamatokból!

Egy keve­set citált idé­zet Ferenc pápá­tól szá­mom­ra sor­ve­ze­tő, a Szent­atya úgy fogal­ma­zott: „Részt ven­ni a poli­ti­ká­ban, a keresz­tény ember szá­má­ra ez köte­les­ség. Mi, keresz­té­nyek nem játsz­hat­juk Pilá­tus sze­re­pét, a kéz­mo­sást! Ha a poli­ti­ka túl­sá­go­san bepisz­ko­ló­dott, annak rész­ben az az oka, hogy a keresz­tény test­vé­rek nem illesz­ked­tek a poli­ti­ka vilá­gá­ba az evan­gé­li­um szellemével.”

Mit jelent ez a jelen­re és önma­gunk­ra vonat­koz­tat­va? Elő­ször magunk­nak kell szem­re­há­nyást ten­nünk a világ­ban zaj­ló folya­ma­to­kért. Első­ként a saját fele­lős­sé­gün­ket kell meg­vizs­gál­nunk mind­ab­ban, ami körü­löt­tünk zaj­lik. Ott voltam‑e, szóltam‑e, tettem‑e min­den alka­lom­mal, ami­kor men­nem, szól­nom, ten­nem kel­lett vol­na, ha a lel­ki­is­me­re­tem­re hall­ga­tok? Tudott‑e álta­lam cse­le­ked­ni Isten, vagy vona­kod­tam, féltem?

Keresz­tény ember­ként – ahogy Oswald Cham­bers fogal­maz – ha hiszünk, nem tölt­jük egész éle­tün­ket csen­des vize­ken, a kikö­tő gát­ja­in belül, ki kell men­nünk a kikö­tő­ből, a gáton túl, a mély­sé­ges vizek­re. Hogy erő­söd­jünk, tanul­junk, hogy nem­csak kész­sé­ges, de alkal­mas esz­kö­zei lehes­sünk a gond­vi­se­lés­nek a hétköznapokban.

Egy val­lo­más­sal tar­to­zom Önök­nek. Médi­a­be­li pálya­fu­tá­so­mat e tekin­tet­ben a bol­dog öntu­dat­lan­ság jel­le­mez­te. Úgy evez­tem a hábor­gó ten­ge­ren, hogy fogal­mam sem volt, milyen sötét a mély­ség alat­tam. Ha tud­tam vol­na, nem lett vol­na bátor­sá­gom meg­ten­ni mind­azt, amit meg­tet­tem. Nem volt ter­vem, sem prog­ra­mom arra, hogy mikor­tól és milyen ügyek men­tén vál­la­lok majd sze­re­pet a közéletben.

Ha ugyan­is az ember Krisz­tus­nak ren­de­li alá magát, nem tesz különb­sé­get magán­élet és hiva­tás, csa­lá­di és köz­ügyek között. És – bár vaj­mi kevés indít­ta­tást érez­tem arra, hogy tele­ví­zi­ós mun­ká­im mel­lett magán­em­ber­ként is köz­ügyek­be foly­jak bele – való­já­ban egy idő után rá kel­lett ébred­nem arra, hogy magán­em­ber­ként én már nem mehe­tek seho­va. Keresz­tény ember­ként men­tem, s mint ilyen tanít­vány­ként is, meg­bí­za­tást tel­je­sí­tet­tem, úgy, hogy nem is tud­tam róla. És ebben éppen ezért nekem sem­mi érde­mem nincs is.

A keresz­té­nyek tár­sa­dal­mi fele­lős­sé­gét szá­mos aktu­a­li­tás teszi egy­re súlyo­sab­bá, és sür­ge­tő kér­dés­sé. „Nem követ­ke­ze­tes dolog és nap­ja­ink­ban kife­je­zet­ten ártal­mas elvá­lasz­ta­ni tehát a keresz­tény embert az állam­pol­gár­tól.” Aho­gyan erre XVI. Bene­dek pápa figyelmeztetett.

Nem jogunk, sok­kal inkább köte­les­sé­gük, hogy köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lá­sunk­kal befo­lyá­sol­juk a társadalmat.

A tole­ran­ci­á­ról szó­ló masz­lag­gal a modern világ arra sze­ret­ne ráven­ni min­ket, hogy azt gon­dol­juk, igen­is lehe­tünk jó keresz­té­nyek akkor is, ha nem kér­dő­je­lez­zük meg a nyil­ván­va­ló hazug­sá­go­kat, ha nem figyel­mez­te­tünk lép­ten-nyo­mon aka­dé­kos­kod­va az igaz­ság­ra és a való­ság­ra, és ha pél­dá­ul egyet­ér­tünk azzal – ahe­lyett, hogy til­ta­koz­nánk –, hogy jogok­ká tegyék a bűnö­ket. Azt mond­ják nekünk, hogy tisz­tel­nünk kell mások esz­mé­it. Ez így is van, egé­szen addig, amíg azok nem ütköz­nek a paran­cso­la­tok­ba! Ebben is áll keresz­tény tár­sa­dal­mi felelősségünk.

A tole­ran­cia nem tar­to­zik a keresz­tény eré­nyek közé.” – emlé­kez­tet ben­nün­ket Charles Joseph Cha­put phi­la­del­phi­ai érsek. Sőt, továbbmegy:

Való­já­ban a súlyos gonosz­ság eltű­ré­se egy tár­sa­dal­mon belül maga a gonosz­ság egyik formája.”

Robert Sarah bíbo­ros azt mond­ja, hogy „a keresz­tény hiva­tás egy­faj­ta szel­le­mi ellen­ál­lás­ra szó­lít fel min­ket. Az olyan rend­sze­rek­kel, ideo­ló­gi­ák­kal, esz­mei irány­za­tok­kal szem­ben, ame­lyek meg­kö­ve­te­lik a rosszal való együtt­mű­kö­dést, vagy köte­le­ző­vé teszik a rosszat.”

A szel­le­mi ellen­ál­lás a leg­jobb szol­gá­lat, amit a keresz­té­nyek a tár­sa­da­lom­ban tehet­nek.

Az újság­írás jó gya­kor­ló terep volt arra, hogy hamar rájöj­jek a helyes viszo­nyu­lás­hoz. Egé­szen egy­sze­rű­en át kel­lett lép­nem a poli­ti­kai kor­rekt­sé­gen. Ne fél­jünk min­dig attól, hogy meg­győ­ző­dé­sünk eset­leg meg­za­var­ja azok érzé­keny lel­ki­is­me­re­tét, akik lel­ke­sen (vagy éppen lel­ket­le­nül) lob­biz­nak az abor­tusz­jo­go­kért, vagy az euta­ná­zia gya­kor­la­tá­nak a szé­les­kö­rű elter­jesz­té­sé­ért. Ter­jesz­tik a gen­derideo­ló­gi­át, vagy sze­xu­a­li­zál­ják gyer­me­ke­in­ket. Túl gyak­ran hall­gat­tunk bizo­nyos dol­gok­kal kapcsolatban.

A tör­té­ne­lem ismét­li önma­gát. A tota­li­tá­ri­us ideo­ló­gi­ák min­dig is kizá­ró­la­gos ura­lom­ra tör­tek. Nem tűr­ték meg a keresz­tény gon­do­la­tot. Egyes poli­ti­kai áram­la­tok ma is új hódí­tó prog­resszív ideo­ló­gi­ák­ra hivat­koz­va a val­lás és lel­ki­is­me­ret sza­bad­sá­gát veszé­lyez­te­tik, más cso­por­tok meg­tá­mad­ták temp­lo­ma­in­kat, pap­ja­in­kat, sze­mét­re dob­nák a keresz­tény életfelfogást.

Érde­mes meg­néz­nünk hason­ló kihí­vá­sok ide­jén hogyan gon­dol­kod­tak, mit mond­tak veze­tő egy­há­zi, tör­té­nel­mi alak­ja­ink. A dik­ta­tú­rák elszen­ve­dői vol­tak Mind­szenty József bíbo­ros és Már­ton Áron püs­pök is. Éle­tük­nek szá­mos közös voná­sa van, de egy min­den­képp: mind­ket­ten aktív köz­éle­ti sze­re­pet vál­lal­tak, az üldöz­te­tés árán is küz­döt­tek az elnyo­mó rend­sze­rek ellen. Mind­szenty József azzal magya­ráz­ta poli­ti­kai akti­vi­tá­sát, hogy ő ere­de­ti­leg csu­pán lel­ki­pász­tor akart marad­ni, de mivel a poli­ti­ka „ledönt­he­ti az oltárt, és rom­lás­ba vihe­ti a lel­ke­ket” a lel­ki­pász­tor köte­le­ző fel­ada­ta a sza­va­zó­pol­gá­rok ala­po­sabb tájé­ko­zott­sá­gát és fel­vi­lá­go­sí­tá­sát még a „párt­po­li­ti­ka vona­lán is” elősegíteni.

Már­ton Áron ezt vala­hogy úgy fogal­maz­ta meg, hogy „a keresz­tény ember két világ pol­gá­ra. A hitét nem tekint­he­ti ürügy­nek arra, hogy mene­kül­jön az élet­fel­ada­tok elől.”

(…)

Sokunk szo­mo­rú tapasz­ta­la­ta, hogy ma már nem csak Iste­nért és a hitün­kért kell kiáll­nunk, hanem az igaz­sá­gért, a józan észért és a nor­ma­li­tá­sért is. Ez is tár­sa­dal­mi felelősségünk.

Min­de­nek­előtt védő­ke­rí­tést kell épí­te­nünk saját magunk­ból az olyan önké­nyes áltu­do­má­nyok­kal és ideo­ló­gi­ák­kal szem­ben, ame­lyek áthág­ják a ter­mé­sze­ti tör­vé­nye­ket. Ezt lel­ki­is­me­re­tünk nevé­ben kell meg­ten­nünk. Féle­lem nél­kül kell beszél­nünk, mert nem egyik vagy másik párt nevé­ben szó­lunk, ez szá­munk­ra lel­ki­is­me­re­ti kötelesség.

keresz­té­nyek köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lá­sát több súlyos veszély fenye­ge­ti. Eze­ket Pajor And­rás atya fogal­maz­ta meg elő­ször Ormok és gyö­ke­rek c. művében:

  • Az első kívül­ről jön, és min­den­áron azt sze­ret­né elül­tet­ni a köz­tu­dat­ban, hogy a val­lás szi­go­rú­an magán­ügyerköl­csi köve­tel­mény­rend­sze­re és az ebből faka­dó köz­éle­ti foga­lom­tár nem befo­lyá­sol­hat­ja az egyes embe­rek demok­ra­ti­kus dön­té­se­itEzzel per­sze min­den, töb­bek között a nem­zet­tu­dat, lel­ki­is­me­re­ti sza­bad­ság­jo­gok sora, az okta­tás, a tel­jes élet meg­óvá­sa és sok egyéb ide­tar­to­zó kér­dés, mely első­sor­ban val­lá­si indít­ta­tás­ból fakad, hát­tér­be kerül.
  • A másik az egyes keresz­té­nyek fél­re­ér­tett sze­re­tet­fo­gal­mán ala­pul, amely a békes­ség­re hivat­koz­va min­den­től vissza­vo­nul, ami akár­csak az érzé­sek vilá­gá­ban is konf­lik­tus­for­rás lehet.

A művé­szek rend­kí­vül plasz­ti­ku­san feje­zik ki Istent. Azok a művé­szek pedig, akik Isten jelen­lé­té­ben élnek, még inkább.

Ilyen művész lel­kű író volt a skót bap­tis­ta Oswald Cham­bers, aki ere­de­ti­leg szob­rász­nak készült. Leg­is­mer­tebb műve a Krisz­tus Min­de­nek felett! c. könyv.

A mai – szep­tem­ber 7‑i – elmél­ke­dés címe „A Jóin­du­lat forrásai”

„Az a víz, ame­lyet én adok neki, olyan víz for­rá­sá­vá lesz ben­ne, amely örök élet­re buzog.” (Jn. 4,14.)

Nem vélet­len, hogy Urunk nem csa­tor­ná­hoz, hanem for­rás­hoz hason­lít­ja éle­tün­ket. … Ha éle­ted­ből nem tör elő ez a tel­jes­ség, te vagy a fele­lős érte, mert akkor a kiára­dást gátol­ja valami.”

A jóin­du­lat for­rá­sa az ima. Min­den vál­ság – így a keresz­tény iden­ti­tás­vál­ság kiin­du­ló­pont­ja is a transz­cen­dens irán­ti érzék elvesz­té­se. A teremt­mény eltá­vo­lo­dá­sa a Terem­tő­jé­től. Tér­jünk vissza a forráshoz!

Imád­koz­zunk az egyé­ni lélek mélyén, a csa­lád szen­té­lyé­ben és hívek közös­sé­gé­ben, a magyar­ság legyen az imád­ság nem­ze­te.” (Mind­szenty József)

For­rás: vdtab​log​.hu