Hírek Vélemények/Publicisztikák Keresz­tény érté­kek­kel kell fel­vér­tez­ni a követ­ke­ző generációt

Keresz­tény érté­kek­kel kell fel­vér­tez­ni a követ­ke­ző generációt

Élet­pár­ti gye­rek­könyv jelent meg, amely az élet szent­sé­gé­re tanít­ja a gye­re­ke­ket. A Litt­le Lives Mat­ter című élet­vé­dő mesét, Eli­za­beth Johns­ton best­sel­ler író, a BRAVE Books kon­zer­va­tív kiadó­val közö­sen álmod­ta meg. Cél­juk, hogy keresz­tény érté­kek­kel vér­tez­zék fel a követ­ke­ző generációt.

Min­den élet meg­ér­de­mel egy esélyt

A tíz gyer­me­kes Johns­ton mese­köny­ve szem­be megy a kicsi­ket min­den oldal­ról bom­bá­zó abor­tusz­pár­ti pro­pa­gan­dá­val – írja a Life­news. Arra tanít­ja a szü­lő­ket és a gyer­me­ke­ket egy­aránt, hogy min­den élet meg­ér­de­mel egy esélyt, még a meg nem szü­le­tet­tek is. 

A csa­lád­anya kiáll az élet szent­sé­ge mel­lett, köny­vé­vel tisz­te­let­re nevel az anya­méh­ben lévő cse­cse­mők­kel, a fogya­té­ko­sok­kal és az idő­sek­kel szem­ben is.

Nekem az ő éle­te a leg­fon­to­sabb, nem a sajátom

A tör­té­net egy­sze­rű, még­is szí­vet melen­ge­tő. Egy mac­kó mamá­ról és Mobi­ról, az ő kis cson­ka man­csú fiá­ról szól. A kölyök ugyan­is csak egy darab mell­ső manccsal lát­ja meg a nap­vi­lá­got. Ám az édes­anyá­nak esze ágá­ban sincs elhagy­ni ezért kis bocsát, vagy kese­reg­ni miat­ta. Akár­mennyi nehéz­ség­gel is kell szem­be néz­nie, kitart imá­dott kis­mac­kó­ja mel­lett. „Nekem az ő éle­te a leg­fon­to­sabb, nem a sajá­tom” – hang­sú­lyoz­za a leg­ve­szé­lye­sebb hely­ze­tek­ben is. Mert hát vall­juk be: fél kar­ral azért, sok­kal nehe­zebb az élet, mint azt első­re gondolnánk.

A kese­lyű képé­ben kísér­tő ördög

A könyv­ben meg­je­le­nik a rossz­ra csá­bí­tó ördög is, egy kese­lyű képé­ben, aki lép­ten-nyo­mon a könnyebb utat hir­de­ti a med­ve mamá­nak. „Miért nem hagyod el őt, és élsz egye­dül, prob­lé­mák nél­kül?” – hang­zik el a kecseg­te­tő lehe­tő­ség. De az anya hajt­ha­tat­lan, és sem­mi pén­zért nem mond le gyermekéről.

Johns­ton, a mama maci és a kis Mobi tör­té­ne­tén keresz­tül sze­ret­né fel­ké­szí­te­ni a gye­re­ke­ket arra, hogy fel­nőtt­ként bát­rak legye­nek, kiáll­ja­nak a keresz­tény érté­kek mel­lett, és min­den körül­mény között véd­jék az életet.

A kese­lyű lép­ten-nyo­mon a könnyebb utat hir­de­ti a med­ve mamá­nak – A kép for­rá­sa: shop​.bra​ve​books​.us

A könyv meg­je­le­né­se­kor az író­nő, egy erő­tel­jes beszéd­del is kam­pá­nyolt az élet­vé­de­lem mel­lett, ame­lyet köz­zé tett a Twit­ter oldalán.

Hol­ly­wood manipulálása

„Anya­ként meg­sza­kad a szí­vem, hogy a média, az isko­lák és a híres­sé­gek azt tanít­ják a gyer­me­ke­ink­nek, hogy a babák abor­tá­lá­sa tel­je­sen rend­ben van.”

A tíz gyer­me­kes édes­any­ja sze­rint a modern kul­tú­ra ráeről­te­ti az abor­tuszt a tár­sa­da­lom­ra. A hol­ly­woo­di cele­bek, mint Miley Cyrus, vagy Alyssa Milano nyíl­tan nép­sze­rű­sí­tik az abor­tuszt a közön­sé­gük, s köz­tük a fia­ta­lok szá­má­ra. Közös­sé­gi olda­la­i­kon, meg­szó­la­lá­sa­ik­ban szin­te dicső­í­tik a több­szö­rös abor­tá­lás lehe­tő­sé­gét, hir­det­ve, hogy a ter­hes­ség­meg­sza­kí­tás az egész­ség­ügy része, amely­hez min­den nőnek joga van. A tinik pedig, isszák a szavaikat.

Rutin­sze­rű, ter­mé­sze­tes beavat­ko­zás­nak mon­da­ni a gyer­mek­gyil­kos­sá­go­kat, ez agy­mo­sás a javá­ból – A kép for­rá­sa: Eli­za­beth Johns­ton Twitter

Ez len­ne a normalitás?

Az író­nő sze­rint rutin­sze­rű, ter­mé­sze­tes beavat­ko­zás­nak mon­da­ni a gyer­mek­gyil­kos­sá­go­kat, és elhi­tet­ni a fia­ta­lok­kal, hogy mind­ez a nor­ma­li­tás, az nem más, mint mód­sze­res agymosás!

„Ilyen pél­da­ké­pe­ket szán a tár­sa­da­lom a fia­tal lánya­ink­nak?” –  teszi fel köve­tő­i­nek a köl­tői kérdést.

Az embe­ri élet kiol­tá­sa: bűn

Ezután a val­lás olda­lá­ról köze­lí­ti meg a témát. A meg nem szü­le­tett éle­tek mind, egy­től egyig számítanak.

„Az abor­tusz egy olyan embe­ri élet meg­ölé­se, ame­lyet Isten a saját kép­má­sá­ra terem­tett. Így a ter­hes­ség­meg­sza­kí­tás a Terem­tőnk megsértése”.

A csa­lád­anya kifej­ti azt is, hogy az abor­tusz milyen követ­kez­mé­nyek­kel jár­hat. Hogy depresszi­ót, ter­mé­keny­sé­gi prob­lé­má­kat okoz, és a szex­ke­res­ke­dők, illet­ve a bán­tal­ma­zók is könnyen kihasz­nál­ják, vissza­él­nek vele.

Az abor­tusz egy olyan embe­ri élet meg­ölé­se, ame­lyet Isten a saját kép­má­sá­ra terem­tett – A kép for­rá­sa: Eli­za­beth Johns­ton Twitter

Az abor­tusz népirtás

Végül beszél az elbor­zasz­tó sta­tisz­ti­kák­ról, fel­hív­va az embe­rek figyel­mét arra, hogy az abor­tusz, való­já­ban nép­ir­tás. Elmond­ja, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban az 1970-es évek óta több, mint 62 mil­lió cse­cse­mőt vetet­tek el, ami 2362 abor­tuszt jelent napon­ta – hang­sú­lyoz­za Johnston.

„Min­den 37. másod­perc­ben, egy újabb tehe­tet­len és ártat­lan mag­zat éle­tét olt­ják ki.”

A Litt­le Lives Mat­ter való­já­ban egy nyílt táma­dás a Plan­ned Parent­ho­od ellen, szem­be­száll­va a nők repro­duk­tív egész­sé­gé­nek álcá­ja alatt műkö­dő abor­tusz­pár­ti szervezettel.

Ez 2362 abor­tuszt jelent napon­ta – A kép for­rá­sa: Eli­za­beth Johns­ton Twitter

„Szü­lő­ként a mi fel­ada­tunk, hogy meg­ta­nít­suk a gye­re­ke­ink­nek az igaz­sá­got. Tud­ni­uk kell, hogy min­den élet meg­ér­de­mel egy esélyt, ezért írtam a Litt­le Lives Mat­ter című köny­vet” – összeg­zi az elmon­dot­ta­kat az író.

Hol­ly­wood. Soci­al media. Indoctri­na­ti­on in scho­ol. From EVERY ang­le, our child­ren are being bom­bar­ded w/ pro­pa­gan­da con­vinc­ing them abor­ti­on is normal.

We need to do just as much work as the cul­tu­re to teach our kids Litt­le Lives Matter.

Buy it here ➡️ https://t.co/Alt5CdSQXV pic​.twit​ter​.com/​s​q​6​T​9​I​0​tYj

— Eli­za­beth Johns­ton (@ejministries) August 19, 2021

For­rás: vasar​nap​.hu