Hírek Külföldi hirek Kere­se­tet nyúj­tott be Magyar­or­szág és Lengyelország

Kere­se­tet nyúj­tott be Magyar­or­szág és Lengyelország

Magyar­or­szág és Len­gyel­or­szág kere­se­tet nyúj­tott be az Euró­pai Unió Bíró­sá­gá­hoz az uni­ós költ­ség­ve­tés védel­mét szol­gá­ló álta­lá­nos, a jog­ál­la­mi­sá­gi fel­té­tel­rend­szer­ről szó­ló, az Euró­pai Par­la­ment és a Tanács által elfo­ga­dott ren­de­let­tel össze­füg­gés­ben – tájé­koz­ta­tott a luxem­bur­gi szék­he­lyű uni­ós bíró­ság az MTI-hez eljut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben csütörtökön. 

Az Euró­pai Unió tag­or­szá­ga­i­nak állam‑, illet­ve kor­mány­fő­it tömö­rí­tő Euró­pai Tanács decem­ber­ben erő­sí­tet­te meg a júli­u­si EU-csúcs­ta­lál­ko­zón elfo­ga­dott meg­ál­la­po­dást az Euró­pai Unió követ­ke­ző hét­éves költ­ség­ve­té­sé­ről és a koro­na­ví­rus-jár­vány utá­ni hely­re­ál­lí­tá­si alap­ról. A ren­de­let­hez zára­dé­kot csa­tol­tak, amely sze­rint az uni­ós pén­zek fel­ügye­le­tét szol­gá­ló jog­ál­la­mi­sá­gi mecha­niz­mus csak akkor lesz elin­dít­ha­tó, ha egy tag­ál­lam intéz­ke­dé­sei az Euró­pai Unió pénz­ügyi érde­ke­it sér­tik. Ez azt jelen­ti, hogy a mecha­niz­must nem lehet poli­ti­kai célok­ra használni.

A mecha­niz­mus alkal­ma­zá­sa ese­tén első lépés­ként az Euró­pai Bizott­ság java­sol­hat­ja a fel­té­tel­rend­szer­hez kap­cso­ló­dó eljá­rás meg­in­dí­tá­sát amennyi­ben meg­ál­la­pít­ja, hogy egy tag­ál­lam jog­sér­tést követ el. Ezt köve­tő­en a tag­ál­la­mo­kat tömö­rí­tő Tanács­nak egy hónap, kivé­te­les eset­ben három hónap áll ren­del­ke­zé­sé­re, hogy minő­sí­tett több­ség­gel sza­vaz­zon a java­solt intéz­ke­dé­sek­ről. A tel­jes dön­té­si mecha­niz­mus idő­tar­ta­ma 7 – 9 hónap.

Az új jog­sza­bály nem csak egye­di ese­tek­ben, hanem – a szö­veg sze­rint – akkor is alkal­maz­ha­tó lesz, ha az alap­ve­tő jogok rend­szer­szin­tű­en sérül­nek, és ennek hatá­sa van az uni­ós for­rá­sok keze­lé­sé­re. A jog­sza­bály biz­to­sít­ja, hogy az uni­ós támo­ga­tá­sok­ra jogo­sult vagy azok­tól füg­gő vég­ső ked­vez­mé­nye­zet­tek hoz­zá­jut­has­sa­nak a támo­ga­tá­sok­hoz az eljá­rás ide­je alatt vagy annak lezá­rá­sát köve­tő­en is. Az Euró­pai Bizott­ság arra is jogo­sít­ványt kapott, hogy az adott tag­ál­lam­nak járó támo­ga­tás soron követ­ke­ző rész­le­té­nek csök­ken­té­sé­vel iga­zít­sa ki a tag­ál­lam­nak járó kifizetéseket.

Orbán Vik­tor kor­mány­fő és Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel minisz­ter­el­nök a felétel­rend­szer decem­be­ri meg­erő­sí­té­sét köve­tő­en tar­tott brüssze­li saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ju­kon azt közöl­tét, élni fog­nak azzal a joguk­kal, hogy a jog­ál­la­mi­sá­gi mecha­niz­mus­ról szó­ló ren­de­le­tet az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga elé viszik annak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, hogy összefér‑e az uni­ós joggal.

FOTÓ: SHUT​TER​STOCK​.COM (ILLUSZTRÁCIÓ)

For­rás: Demok​ra​ta​.hu