Hírek Amerikai hirek Kegyel­met kapott az erő­sza­kos BLM-tün­te­tők­re fegy­vert fogó házaspár

Kegyel­met kapott az erő­sza­kos BLM-tün­te­tők­re fegy­vert fogó házaspár

Mis­sou­ri állam kor­mány­zó­ja, Mike Par­son kegyel­met adott a McC­los­key-házas­pár­nak. Mark és Pat­ri­ca akkor vált híres­sé, ami­kor a Black Lives Mat­ter-ter­ror­hul­lám köze­pet­te fegy­ver­rel a kezé­ben állt ki St. Louis‑i ott­ho­na elé, hogy távol tart­sa a ran­da­lí­ro­zó­kat. Lövés nem dör­dült, még­is vádat emel­tek elle­nük ille­gá­lis fegy­ver­hasz­ná­lat. Később ők maguk tes­ti sér­tés és zak­la­tás vét­sé­gé­ben val­lot­ták bűnös­nek magukat. 

Mis­sou­ri kor­mány­zó­ja, Mike Par­son ked­den kegye­lem­ben része­sí­tet­te azt a St. Louis‑i ügy­véd házas­párt, ame­lyik a tava­lyi Black Lives Mat­ter-tün­te­tés­so­ro­zat ide­jén fegy­ver­rel állt ki saját ott­ho­na elé, hogy meg­véd­je azt az arra vonu­ló több száz BLM-es ran­da­lí­ro­zó­tól. Pat­ri­cia és Mark McCloskey‑t ille­gá­lis fegy­ver­hasz­ná­lat miatt állí­tot­ták bíró­ság elé.

Az elle­nük indult per­ben mint­egy 3000 dol­lár­nyi pénz­bír­ság meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­ték őket, a ked­den kihir­de­tett kor­mány­zói kegye­lem azon­ban azt jelen­ti, hogy a bün­te­tést nem kell kifi­zet­ni­ük. „Bár­mi­kor újra meg­ten­ném” – mond­ta a bíró­sá­gon Mark McC­los­key arra a fel­ve­tés­re, hogy „békés tün­te­tők­re” fog­ta a fegy­ve­rét.

A házas­pár jel­ké­pé­vé vált a BLM-hisz­té­ria és fosz­to­ga­tás, ron­gá­lás elle­ni kiál­lás­nak, Donald Trump akkor még reg­ná­ló ame­ri­kai elnök is kiállt mel­let­tük, de szá­mos repub­li­ká­nus és demok­ra­ta kép­vi­se­lő is ugyan­ezt tet­te.

Mark McC­los­key indul sze­ná­tu­si szé­kért a követ­ke­ző választáson.

For­rás: Vasar​nap​.hu