Hírek Amerikai hirek Ked­den meg­ala­kul az Egye­sült Álla­mok új Kongresszusa

Ked­den meg­ala­kul az Egye­sült Álla­mok új Kongresszusa

Ked­den meg­ala­kul az Egye­sült Álla­mok új Kong­resszu­sa, az ország két ház­ból álló tör­vény­ho­zá­sa, az alsó­ház­ban repub­li­ká­nus, a fel­ső­ház­ban demok­ra­ta többséggel.

A Kong­resszus ünne­pé­lyes ülé­se ked­den dél­ben kez­dő­dik, majd a kép­vi­se­lő­ház a dél­utá­ni órák­ban tart­ja meg saját ala­ku­ló ülé­sét. Az alsó­ház ülé­sé­nek első napi­ren­di pont­ja a ház­el­nök meg­vá­lasz­tá­sa, ame­lyet egyen­kén­ti, szó­be­li sza­va­zás­sal bonyo­lí­ta­nak le, a sike­res válasz­tás­hoz a sza­va­za­tok több mint felé­re van szük­sé­ge a jelöltnek.

A jelö­lés joga a több­sé­gi repub­li­ká­nu­so­ké, akik veze­tő­jü­ket Kevin McC­ar­thy kali­for­ni­ai kép­vi­se­lőt indít­ják a pozí­ci­ó­ért, meg­vá­lasz­tá­sa ugyan­ak­kor nem ígér­ke­zik könnyű­nek, mert a kép­vi­se­lő­cso­por­ton belül néhá­nyan ellen­zik elnök­sé­gét. Kevin McC­ar­thy hét­főn újabb enged­mé­nye­ket, és garan­ci­á­kat jelen­tett be a sze­mé­lyé­vel szem­ben kifo­gá­so­kat han­goz­ta­tó párt­tár­sai meggyőzésére.

A ház­el­nök meg­vá­lasz­tá­sá­ig a kép­vi­se­lő­ház tag­jai nem tehe­tik le a kép­vi­se­lői esküt, és emi­att nem kez­dőd­het el a tör­vény­ho­zói mun­ka sem.

Az elmúlt két évben a demok­ra­ta Nancy Pel­o­si töl­töt­te be az elnö­ki pozí­ci­ót, aki 2007 és 2011 között már volt veze­tő­je a képviselőháznak.

Az Egye­sült Álla­mok 118. Kong­resszu­sát novem­ber 8‑án válasz­tot­ták meg az ame­ri­kai pol­gá­rok. Az alsó­ház, a kép­vi­se­lő­ház tag­ja­it 2 évre választ­ják, így az tel­je­sen meg­újult, míg a fel­ső­ház, a Sze­ná­tus tag­ja­it 6 évre választ­ják, ezért két­éven­te a sze­ná­to­ri helyek mint­egy har­ma­dá­ra írnak ki választást.

A 118. Kong­resszus kép­vi­se­lő­há­zá­ban a 435 kép­vi­se­lői hely­ből, 222‑t fog­lal­hat el repub­li­ká­nus poli­ti­kus, 212‑t demok­ra­ta, és egy hely betöl­tet­le­nül, miu­tán a meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lő, a demok­ra­ta Ronald McE­a­chin vir­gi­ni­ai poli­ti­kus novem­ber­ben elhunyt.

A 100 tagú sze­ná­tus­ban for­má­li­san a repub­li­ká­nu­sok­nak van több kép­vi­se­lő­je, ugyan­is 49 sze­ná­tor­ral ren­del­kez­nek, míg a demok­ra­ták­nak 48 sze­ná­to­ra van, ugyan­ak­kor a 3 hiva­ta­lo­san füg­get­len­ként fel­irat­ko­zó sze­ná­tor a demok­ra­ta párt­hoz kötő­dő poli­ti­kus. Decem­ber­ben Kirs­ten Sine­ma ari­zo­nai demok­ra­ta sze­ná­tor beje­len­tet­te, hogy az új Kong­resszus­ban füg­get­len­ként poli­ti­zál majd, miu­tán bizo­nyos kér­dé­sek­ben nem ért egyet párt­já­val, vala­mint a Washing­ton­ban zaj­ló, párt­lo­gi­kán ala­pu­ló döntéshozatallal.

Az új Kong­resszus­nak 81 új tag van, a kép­vi­se­lő­ház­ba 74 új kép­vi­se­lő került, közü­lük 40 repub­li­ká­nus és 34 demok­ra­ta, míg a sze­ná­tus 100 tag­ja közül 7 újonc sze­ná­tor, 5 repub­li­ká­nus és 2 demokrata.

A Pew Rese­arch tár­sa­da­lom­ku­ta­tó decem­ber­ben a Kong­resszus­ban helyet fog­la­ló vete­rá­nok szá­má­nak ala­ku­lá­sá­ról jelen­te­tett meg egy érde­kes elem­zést. E sze­rint 97-en szol­gál­tak koráb­ban az Egye­sült Álla­mok fegy­ve­res erő­i­ben, ami mint­egy 18 szá­za­lé­kos arány. A párt­hoz való tar­to­zást tekint­ve a vete­rá­nok közül 72-en a repub­li­ká­nus pad­so­rok­ban, míg 25-en a demok­ra­ták szí­ne­i­ben politizálnak.

Az elmúlt 70 évet tekint­ve, a kato­nai múlt­tal ren­del­ke­ző tagok leg­na­gyobb ará­nya a sze­ná­tus­ban az 1970-es évek köze­pén volt 81 szá­za­lék­kal, míg a kép­vi­se­lő­ház­ban az 1960-as évek végén, ami­kor a kép­vi­se­lők 75 szá­za­lé­ka volt koráb­ban a fegy­ve­res erők tagja.

For­rás: MTI / vasar​nap​.hu