Hírek Elszakított területi hirek Kár­pát­al­ján is legyen állan­dó EBESZ-misszió

Kár­pát­al­ján is legyen állan­dó EBESZ-misszió

Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter arra kér­te hét­fői hágai tár­gya­lá­sa­in Kaj­rat Abd­rah­ma­no­vot, az EBESZ új kisebb­ség­ügyi főbiz­to­sát, hogy Kár­pát­al­ján is állan­dó jel­leg­gel legyen jelen a szer­ve­zet spe­ci­á­lis ukraj­nai meg­fi­gye­lő misszi­ó­ja, mert sok eset­ben a magya­ro­kat fizi­ka­i­lag fenye­ge­tő atro­ci­tá­sok tör­tén­nek ott, az Euró­pai Bizott­ság­nak pedig nem fon­tos az ősho­nos kisebb­sé­gek felkarolása.

Szijjártó: Kárpátalján is legyen állandó EBESZ-misszióSzij­jár­tó Péter magyar kül­ügy­mi­nisz­ter (jobb­ra) és Kaj­rat Abd­rah­ma­nov, az EBESZ új kisebb­ség­ügyi főbiz­to­sa Hágá­ban­Fo­tó: Facebook/Szijjártó Péter

 A minisz­ter a tár­gya­lá­sok után elmond­ta, hogy az elmúlt héten Brüsszel­ben „rácsap­ták az ajtót” az Euró­pá­ban élő nem­ze­ti közösségekre.

„Az Euró­pai Bizott­ság vilá­gos­sá tet­te, hogy Brüsszel szá­má­ra az ille­gá­lis mig­rán­sok támo­ga­tá­sa sok­kal fon­to­sabb, mint az euró­pai orszá­gok­ban élő ősho­nos nem­ze­ti közös­sé­gek ügyé­nek a fel­ka­ro­lá­sa” – mond­ta, arra rea­gál­va, hogy a múlt pén­te­ken a bizott­ság beje­len­tet­te, hogy nem irá­nyoz elő új jogi aktu­so­kat a Mino­rity Safe­Pack nevű euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés­sel kapcsolatban.

A bizott­ság azzal indo­kol­ta dön­té­sét, hogy az ere­de­ti, 2013-as elő­ter­jesz­tés óta eltelt évek­ben szá­mos olyan intéz­ke­dés szü­le­tett, amely meg­ol­dást kínál a ben­ne meg­fo­gal­ma­zott javaslatokra.

„Ez gya­lá­zat, ez elfo­gad­ha­tat­lan dön­tés az Euró­pai Bizott­ság részé­ről, éppen ezért nekünk, magya­rok­nak fon­tos, hogy más nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek figyel­mét fel­hív­juk, és segít­sé­gü­ket kér­jük az olyan ügyek­ben, ami­kor a hatá­ron túl élő magyar nem­ze­ti közös­sé­gek joga­it meg­sér­tik” – mond­ta Szij­jár­tó Péter, aki sze­rint Brüsszel dön­té­sé­vel a kár­pát­al­jai, erdé­lyi, vaj­da­sá­gi, fel­vi­dé­ki magya­ro­kat a külön­bö­ző kon­ti­nen­sek­ről Euró­pá­ban ille­gá­li­san érke­ző és beván­dor­ló sze­mé­lyek mögé sorolta.

A minisz­ter fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy sok eset­ben a magya­ro­kat fizi­ka­i­lag fenye­ge­tő atro­ci­tá­sok tör­tén­nek Kár­pát­al­ján, fenye­ge­tik a magya­ro­kat és családjaikat.

Lát­ha­tó, hogy az ukrán szél­ső­sé­ge­sek nem akar­nak meg­hát­rál­ni, tovább­ra is agresszí­van poli­ti­zál­nak. Ezért fon­tos, hogy a nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek – azon belül is az Euró­pai Biz­ton­sá­gi és Együtt­mű­kö­dé­si Szer­ve­zet – külön figyel­met szen­tel­jen ennek a kérdésnek.

Szij­jár­tó Péter ezért arra kér­te Kaj­rat Abd­rah­ma­no­vot, az EBESZ új, tavaly decem­ber ele­jén kine­ve­zett kisebb­ség­ügyi főbiz­to­sát, érje el, hogy szer­ve­zet spe­ci­á­lis ukraj­nai meg­fi­gye­lő misszi­ó­ja ne csak Ukraj­na kele­ti, hanem nyu­ga­ti végé­ben is tel­je­sít­sen szol­gá­la­tot, állan­dó jelen­lé­tet hoz­zon lét­re Kárpátalján.

Szij­jár­tó Péter elmond­ta, hogy a jövő héten Kijev­be uta­zik, mert – mint fogal­ma­zott – „a kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­ná­kat nyit­va kell tartani”.

A tár­ca­ve­ze­tő tovább­ra is hisz abban, hogy vissza lehet térí­te­ni a két ország kap­cso­lat­rend­sze­rét a köl­csö­nös tisz­te­let tala­já­ra, és hiszi azt, hogy Dmit­ro Kule­ba ukrán kül­ügy­mi­nisz­ter sze­mé­lye­sen is ezt az állás­pon­tot képviseli.

„Remé­lem, hogy leg­alább vala­mi­faj­ta elő­re­lé­pést sike­rül elér­ni a két ország kap­cso­lat­rend­sze­ré­ben, amely­re a leg­na­gyobb befo­lyást nyil­ván­va­ló­an a gya­ko­rol­ja, hogy hogyan bánunk egy­más kisebb­sé­ge­i­vel” – mond­ta a kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter a hírügynökségnek.

For­rás: MTI / Magyar Hírlap