Hírek Magyarországi hírek Kár­pát­al­ja ügyé­ben a 2015-ös jogok­hoz sze­ret­nénk visszatérni

Kár­pát­al­ja ügyé­ben a 2015-ös jogok­hoz sze­ret­nénk visszatérni

Elkez­dőd­tek az ukraj­nai tár­gya­lá­sok, szá­molt be közös­sé­gi olda­lán Szij­jár­tó Péter. A kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter kár­pát­al­jai prog­ram­ja során az ung­vá­ri teme­tő láto­ga­tá­sa után ült tár­gya­ló­asz­tal­hoz And­rij Jer­mak­kal, az ukrán elnö­ki hiva­tal veze­tő­jé­vel és Dmit­ro Kule­ba külügyminiszterrel.

Szijjártó Péter: Kárpátalja ügyében a 2015-ös jogokhoz szeretnénk visszatérni

A kár­pát­al­jai Ung­vá­ron tár­gya­ló Szij­jár­tó Péter hiva­ta­los prog­ram­ja a Kál­vá­ria teme­tő­ben indult And­rij Jer­mak­kal, az ukrán elnö­ki hiva­tal veze­tő­jé­vel és Dmit­ro Kule­ba kül­ügy­mi­nisz­ter­rel. A magyar és az ukrán fél ezt köve­tő­en ült tár­gya­ló­asz­tal­hoz, ahol Szij­jár­tó Péter kijelentette:

Sze­ret­ném leszö­gez­ni, hogy Magyar­or­szág kor­má­nya soha nem kért sem­mi olyan jogot a kár­pát­al­jai magyar­ság szá­má­ra, amely 2015 előtt ne léte­zett vol­na! Én most olyan kéré­se­ket fogok itt elő­ter­jesz­te­ni, ame­lyek tel­je­sí­té­se ese­tén vissza­tér­nénk a 2015-ös jogokhoz, 

– tet­te hoz­zá a minisz­ter a közös­sé­gi olda­lán köz­zé­tett videóban.

A kár­pát­al­jai Ung­vá­ron tár­gya­ló kül­ügy­mi­nisz­ter hiva­ta­los prog­ram­ja a Kál­vá­ria teme­tő­ben indult And­rij Jer­mak­kal, az ukrán elnö­ki hiva­tal veze­tő­jé­vel és Dmit­ro Kule­ba külügyminiszterrel.

Borí­tó­kép: Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter (b), mel­let­te Magyar Leven­te, a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um par­la­men­ti állam­tit­ká­ra (j) és And­rij Jer­mak, az ukrán elnö­ki hiva­tal veze­tő­je (elöl) Ung­vá­ron, ahol Szij­jár­tó Péter tár­gyalt Dmit­ro Kule­ba ukrán kül­ügy­mi­nisz­ter­rel 2024. janu­ár 29-én (For­rás: MTI/KKM)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu