Hírek Elszakított területi hirek Kár­pát­al­ja mindenkinek

Kár­pát­al­ja mindenkinek

Tanul­mány­kö­tet jelent meg a leg­ve­szé­lyez­te­tet­tebb nemzetrészről

Az iga­zán öreg kár­pát­al­ja­i­ak még elmond­hat­ták maguk­ról, hogy egy ember­élet alatt öt ország állam­pol­gá­rai vol­tak, pedig seho­vá sem köl­töz­tek el – ezt a kis 20. szá­za­di abszur­dot tőlünk nyu­gat­ra talán nem is érte­nék, mi meg túl­sá­go­san jól ért­jük. Kár­pát­al­ja sokak­nak még min­dig ter­ra incog­ni­ta, és mivel az ukrán állam csak egy­szer, 2001-ben vég­zett nép­szám­lá­lást, a kuta­tók pró­bál­ták meg­be­csül­ni, hogy egy­ál­ta­lán hány magyar él a ma Ukraj­ná­hoz tar­to­zó terü­le­ten. A Kár­pát­al­ja moz­gás­ban című tanul­mány­kö­tet­ben hét fia­tal kuta­tó tisz­táz­za a vitás kérdéseket.

Ismer­jük a „min­den, amit tud­ni akar­tál egy bizo­nyos témá­ról, de sosem mer­ted meg­kér­dez­ni” típu­sú köny­ve­ket. A Kár­pát­al­ja moz­gás­ban – jó érte­lem­ben véve – ilyen könyv, hisz a kár­pát­al­jai magyar­ság hely­ze­té­nek igen rész­le­tes lát­le­le­te. A tanul­mány­kö­tet bemu­ta­tó­ján Gre­zsa Ist­ván minisz­te­ri biz­tos köszön­tő­be­szé­dé­ben két fon­tos dol­got álla­pí­tott meg: kifej­tet­te, hogy egyet­len nem­zet­rész lesza­ka­dá­sát sem enged­het­jük meg, a hatá­ron túli­a­kat „magyar arany­tar­ta­lék­nak” nevez­te, és arra emlé­kez­te­tett, hogy a kár­pát­al­jai magyar­ság tovább­ra is a leg­ve­szé­lyez­te­tet­tebb nem­zet­rész: nem­csak a kelet-ukraj­nai hábo­rú vál­sá­ga, a műkö­dés­kép­te­len ukrán állam és naci­o­na­liz­mus, hanem a kiván­dor­lás is sújt­ja a közösségüket.

Ferenc Vik­tó­ria nyel­vész, a Nem­zet­po­li­ti­kai Kuta­tó­in­té­zet mun­ka­tár­sa és Kovály Kata­lin, a CSFK Föld­rajz­tu­do­má­nyi Inté­zet kuta­tó­ja, a kötet szer­kesz­tői elmond­ták, hogy nem vélet­le­nül lett Kár­pát­al­ja moz­gás­ban a kötet címe, hisz az elmúlt évek poli­ti­kai-tár­sa­dal­mi folya­ma­tai, a kelet-ukraj­nai hábo­rú és annak min­den­ne­mű gaz­da­sá­gi-tár­sa­dal­mi hatá­sa tel­je­sen fel­for­gat­ta az otta­ni magya­rok éle­tét. A kötet továb­bi szer­zői – Erőss Ágnes, Tát­rai Pat­rik, Rákó­czi Krisz­ti­án, Orosz Sán­dor és Mol­nár József – arra vol­tak kíván­csi­ak, hogyan hatott mind­ez a kár­pát­al­jai magya­rok éle­té­re és gondolkodására.

De talán kezd­jük a szám­há­bo­rú­val: első kér­dés­ként fel­me­rült, hogy való­já­ban hányan is van­nak a kár­pát­al­jai magya­rok. Erre ugyan­is nem könnyű vála­szol­ni, hisz az ukrán állam utol­já­ra (és mind ez idá­ig egy­szer) 2001-ben vég­zett nép­szám­lá­lást (bel­ső méré­se­i­ket nyil­ván nem kötik az ava­tat­la­nok orrá­ra). A Sum­ma – 2017 nevű kuta­tá­suk épp azért volt egye­dül­ál­ló, mert 170 kér­dő­biz­tos segít­sé­gé­vel min­den magyar­lak­ta tele­pü­lé­sen meg­be­csül­ték a magya­rok szá­mát. A vég­ered­mény még a kuta­tó­kat is meg­lep­te, hisz sok­kal rosszabb­ra szá­mí­tot­tak: Kár­pát­al­ján manap­ság 131 ezer magyar él (a 2001-es nép­szám­lá­lás még 151 ezer magyart muta­tott ki). Tehát mint Tát­rai Pat­rik, a CSFK Föld­rajz­tu­do­má­nyi Inté­zet kuta­tó­ja kifej­tet­te: húsz év alatt „csak” húsz­ezer magyar fogyott, így hát ará­nya­i­ban a kár­pát­al­jai magyar­ság lét­szá­ma csök­kent a leg­ke­vés­bé az összes hatá­ron túli nem­zet­rész közül. Ám az is igaz, hogy leg­alább 10 – 20 ezren tar­tó­san kül­föl­dön tar­tóz­kod­nak; a kiván­dor­lás job­bik eset­ben Magyar­or­szág­ra irá­nyul, rosszab­bik eset­ben Nyu­gat­ra, de jó volt hal­la­ni, hogy ezt a nem­zet­részt sújt­ja leg­ke­vés­bé az asszi­mi­lá­ció, a vegyes házas­sá­gok­ból szü­le­tett gyer­me­kek több mint fele válik magyarrá.

A gaz­da­gon illuszt­rált köny­vet a szer­kesz­tők köz­re­mű­kö­dé­sé­vel mutat­ták be
Fotó: Csö­re András

A Tan­dem 2016 – 2019 nevű kuta­tás­ban viszont az ukrán – magyar együtt­élést vizs­gál­ták, és ebből töb­bek között az is kide­rült, mek­ko­rá­nak érzé­ke­li egy­mást a két etni­kum (az 1200 meg­kér­de­zett­ből 800 ukrán és 400 magyar volt). Sokat­mon­dó adat, hogy a kár­pát­al­jai magyar­ság a valós ará­nyá­hoz képest (Kár­pát­al­ja megyé­ben a lakos­ság 12 szá­za­lé­kát alkot­ják) 30 szá­za­lé­kos­nak érzé­ke­li magát, ami örven­de­tes, hisz ebből kide­rül, hogy nem a „mer­jünk kicsik len­ni” men­ta­li­tás alap­ján szem­lé­lik magu­kat, viszont az ukrá­nok is álta­lá­ban 23 szá­za­lék­nak kép­ze­lik el a magya­rok arányát.

A szór­vány­ma­gyar­ság hely­zet­ké­pé­ből pedig olyan embe­ri tör­té­ne­te­ket is hall­hat­tunk, ame­lyek a maguk egy­sze­rű­sé­gé­ben bele­sű­rí­tik a „kisebb­ség­ben” prob­lé­má­ját: pél­dá­ul van olyan teme­tő, ahol egy-egy magyar nőnek az eluk­rá­no­so­dott csa­lád­ja már nem tud­ta helye­sen fel­vé­set­ni a búcsú­szö­ve­get a sír­kö­vé­re – gye­re­kek helyett „dje­re­kek” vagy a „béke o pora­i­ra” sze­re­pelt; Gyer­tyán­li­ge­ten pedig egy­szer­re három órát hasz­nál­nak a helyi­ek, azért, mert a buda­pes­ti és a kije­vi időn kívül az átál­lí­tás nél­kü­li nyá­ri idő­szá­mí­tást köve­tik, tehát ha talál­ko­zót beszél­nénk meg vala­ki­vel, tisz­táz­ni kel­le­ne, hogy melyik idő­zó­na ide­je sze­rint ütjük nyél­be a dolgot.

A Kár­pát­al­ja moz­gás­ban gaz­da­gon illuszt­rált kötet ren­ge­teg rész­le­tes sta­tisz­ti­ká­val és táb­lá­zat­tal, egy könnyen olvas­ha­tó tudo­má­nyos-nép­sze­rű­sí­tő mű, amely­ből kez­dő Kár­pát­al­ja-rajon­gók és a vete­rá­nok is nap­ra­kész infor­má­ci­ó­kat sze­rez­het­nek. A könyv egyik eré­nye az inter­disz­cip­li­na­ri­tás, hisz föld­raj­zo­sok, nyel­vé­szek, demog­rá­fu­sok és poli­to­ló­gu­sok is részt vet­tek a kutatásokban.

For­rás: Magyar Nem­zet / Pata­ki Tamás