Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Kár­pát-meden­cei Csa­lá­di Nap az Országházban

Kár­pát-meden­cei Csa­lá­di Nap az Országházban

Potá­pi Árpád János, a Nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár írta:

Kövér Lász­ló­val, az Ország­gyű­lés elnö­ké­vel, Hor­nung Ágnes­sel, a Kul­tu­rá­lis és Inno­vá­ci­ós Minisz­té­ri­um csa­lá­do­kért fele­lős állam­tit­ká­rá­val és Már­ton Zsu­zsan­ná­val, a Kár­pát-meden­cei Csa­lád­szer­ve­ze­tek Szö­vet­sé­gé­nek (KCSSZ) elnö­ké­vel köszön­töt­tük a jubi­le­u­mi csa­lá­di nap részt­ve­vő­it, a Kár­pát-meden­ce külön­bö­ző szeg­le­te­i­ből érke­zett magyar családokat.

Jó volt lát­ni, hogy a jelen­lé­vők a ren­dez­vé­nyen meg­ta­pasz­tal­hat­ták azt az össze­tar­to­zást, amely­nek épí­té­se a leg­na­gyobb fel­adat volt a kor­mány számára.

Az elmúlt évek egyik leg­na­gyobb nem­zet­po­li­ti­kai ered­mé­nye, hogy vég­re egy­sé­ges Kár­pát-meden­cé­ben gon­dol­koz­ha­tunk, ha okta­tás­ról, kul­tú­rá­ról, csa­lá­dok­ról vagy vál­lal­ko­zói szfé­rá­ról van szó, de mind­ezt nem tud­tuk vol­na elér­ni, ha a nem­ze­ti össze­tar­to­zás érzé­sét nem erő­sí­tik meg.

Isten hoz­ta a Kár­pát-meden­cei magyar csa­lá­do­kat Budapesten!