Hírek Elszakított területi hirek Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb étel­szen­te­lé­se Csíkszeredában

Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb étel­szen­te­lé­se Csíkszeredában

A Hús­vét­va­sár­nap leg­je­len­tő­sebb litur­gi­kus ese­mé­nye az ételszentelés.

A szen­te­lés­re szánt éte­lek a követ­ke­zők: hús­vé­ti son­ka, kalács, tojás, bárány, bor, egyes helye­ken még tor­mát, hagy­mát, kol­bászt, töl­tött tyú­kot, és sót is visz­nek szentelni.

Az étel­szen­te­lés egyes helye­ken nagy­szom­bat dél­után­ján vagy esté­jén tör­té­nik, más­hol viszont hús­vét vasár­nap­ján a dél­előt­ti misé­re men­nek a hívek leta­kart kosár­ral. A Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb étel­szen­te­lé­sét Csík­sze­re­dá­ban tart­ják, ahol több ezren gyűl­nek össze a Sza­bad­ság téren.

Magyar­or­szág Főkon­zu­lá­tu­sa Csík­sze­re­da Face­book-oldal tett köz­zé képe­ket a csík­sze­re­dai eseményről:

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu