Hírek Sport hirek Karim Benze­ma az idei év aranylabdása

Karim Benze­ma az idei év aranylabdása

  

Párizs­ban külön­bö­ző kate­gó­ri­ák­ban díjaz­ták a 2021 – 2022-es idény leg­jobb­ja­it a France Foot­ball gálá­ján. A fér­fi­ak leg­fon­to­sabb díját, az Arany­lab­dát, 1998 óta első fran­ci­a­ként, 34 éve­sen, Karim Benze­ma nyerte.

Az elő­ze­tes hírek sze­rint Karim Benze­ma a fér­fi­ak arany­lab­dá­já­nak leg­na­gyobb esé­lye­se. Ő lehet az ötö­dik fran­cia győz­tes Rya­mond Kopa, Michel Pla­ti­ni, Jean-Pier­re Papin és Ziné­di­ne Zida­ne után.

A Mar­ca már tud­ja, négy Real Mad­rid-játé­kos került a leg­jobb tíz­be. Ez, ugye, abból derült ki, hogy nyil­vá­nos­ság­ra jutott a 11 – 30. helyezett.

11: Szon Heung Min

12: Rijad Mahrez

13: Sébas­ti­en Haller

14: Rafa­el Leao, Fabinho

16: Vir­gil van Dijk

17: Luis Diaz, Casemi­ro, Dusan Vlahovics

20: Cris­ti­a­no Ronaldo

21: Har­ry Kane

22.: Ber­nar­do Sil­va, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold

25.: Dar­win Nunez, Chri­stop­her Nkun­ku, Joao Can­celo, Anto­nio Rüdi­ger, Mike Maig­nan, Jos­hua Kimmich

And­rea Bocel­li éne­kelt fel­ve­ze­tés­ként a The­at­re du Cha­te­let szín­pa­dán, miköz­ben a hely­szí­ni kive­tí­tőn és a tévé­köz­ve­tí­és­ben a régi győz­te­sek nagy pil­la­na­ta­it láthattuk.

Meg­ér­kez­tek a műsor­ve­ze­tők, közü­lük az egyik Didi­er Drog­ba, a koráb­bi világ­klasszis fut­bal­lis­ta. A másik San­dy Heri­bert tele­ví­zi­ós újságírónő.

Az első díj az év fia­tal játé­ko­sát meg­il­le­tő díj, amely­nek név­adó­ja az ötve­nes évek fran­cia világ­klasszi­sa, Ray­mond Kopa. Ronal­do, a Feno­mén és a cím­vé­dő Ped­ri érke­zett a szín­pad­ra, díjátadónak.

Nem tör­tént meg­le­pe­tés, a Kopa-díj győz­te­se Gavi, a Bar­ce­lo­na ifjú játé­ko­sa kap­ta a díjat, aho­gyan azt már az elmúlt 24 órá­ban meg­ír­ta a világ­saj­tó. Raj­ta kívül Cama­v­in­ga, Musi­ala, Bel­lingham, Nuno Men­des és került még ebben a kate­gó­ri­á­ban a leg­jobb ötbe, ebben a sor­rend­ben követ­ték a győztest.

Újabb három játé­kos helye­zé­sét tud­tuk meg a fér­fi Arany­lab­da-díja­sok lis­tá­já­ról: 10. Erling Haaland, 9. Luka Mod­ric, 8. Viní­ci­us Júnior.

Sóc­ra­tes­ről lát­hat­tunk ezt köve­tő­en fil­met, a het­ve­nes és főleg a nyolc­va­nas évek bra­zil szu­per­sztár­já­ról, a Corint­hi­ans demok­rá­cia meg­te­rem­tő­jé­ről díjat nevez­tek el. 2011 decem­be­ré­ben, 57 éve­sen húnyt el. Öccse, Raí, az 1994-es világ­baj­nok bra­zil válo­ga­tott tag­ja, a PSG koráb­bi játé­ko­sa érke­zett a szín­pad­ra, s beszélt báty­já­ról. Albert mona­cói her­ceg vide­ó­üze­ne­tet kül­dött, ő az egyik veze­tő­je a díjat oda­íté­lő bizott­ság­nak. A sze­ne­gá­li Sadio Mané kap­ta meg a Sóc­ra­tes-díjat, aki nagyon sok­szor beszélt arról, hogy szá­má­ra nem fon­tos a pénz, leg­fel­jebb azért, hogy azzal máso­kon segít­sen. Mané a nyá­rom iga­zolt a Liver­pool­ból a Bayern Münchenhez.

A női Arany­lab­da-díj átadá­sa követ­ke­zett, az ukrán And­rij Sev­csen­kót szó­lí­tot­ta be Didi­er Drog­ba, az egy­ko­ri játé­kos­társ. A Dina­mo Kijev,az AC Milan és a Chel­sea egy­ko­ri csil­la­ga néhány mon­da­tos, meg­il­le­tő­dött beszé­dé­ben arról szólt, hogy fon­tos, hogy a világ tovább­ra is Ukraj­na mögött álljon.

And­rij Sev­csen­ko beje­len­tet­te, hogy a 2022-es női arany­lab­dás Ale­xia Putel­las, a Bar­ce­lo­na játé­ko­sa lett, aki egyéb­ként sérü­lé­se miatt kihagy­ta a nyá­ri Euró­pa-baj­nok­sá­got, viszont ő lett a 2021 – 2022-es BL-soro­zat leg­jobb­ja. Mögöt­te a máso­dik az angol Beth Mead, a har­ma­dik pedig az auszt­rál Sam Kerr lett.

Az idény leg­jobb gól­lö­vő­jé­nek fel­aján­lott Gerd Mül­ler-díj követ­ke­zett. A (német) Nem­zet Bom­bá­zó­já­nak, 1970 arany­lab­dá­sá­nak fele­sé­ge és lánya érke­zett a szín­pad­ra, díj­át­adó­nak. A győz­tes, aho­gyan azt már kiszá­mol­ta a világ­saj­tó, az a fut­bal­lis­ta lett, aki tavaly meg­dön­töt­te Gerd Mül­ler Bun­des­li­ga-csú­csát, s aki a Bayern Mün­chen­ből a nyá­ron a Bar­ce­lo­ná­ba iga­zolt: Robert Lewan­dows­ki.

Újabb helye­zet­tek a fér­fi Arany­lab­da-sor­rend­ből: 7. Thi­baut Cour­to­is, 6. Kyli­an Mba­p­pé, 5. Moha­med Szalah.

Az ele­fánt­csont­par­ti Sébas­ti­en Hal­ler lépett a szín­pad­ra, nagy­sze­rű, hogy lát­hat­tuk, cso­dá­la­tos, hogy jól van, néhány hete még kemo­te­rá­pi­ás keze­lést kapott. Ő volt az elő­ző BL-soro­zat egyik leg­ered­mé­nye­sebb gól­szer­ző­je, a leg­jobb újonc, ő jelen­tet­te be, hogy a Lev Jasin-díjat ki kap­ja meg. Ötös szű­kí­tett lis­tát jelöl­tek meg, Alis­son Bec­ker, Éder­son, Édo­u­ard Mendy, Mike Maig­nan kerül be a győz­te­sen kívül oda, aki Thi­baut Cour­to­is, a Real Mad­rid bel­ga kapusa.

Az Év klub­ja-díj követ­ke­zett a sor­ban, ezt az a klub kap­ja, amely­nek a leg­több játé­ko­sa kapott jelö­lést az Arany­lab­da-díj­ra. A Real Mad­rid­nak öt, a Liver­pool­nak hat, a Man­ches­ter City öt fér­fi és egy női neve­zett­je volt. Így a City kap­ta a díjat.

Már csak a fér­fi arany­lab­dás sze­mé­lye „titok”. Négyen van­nak ver­seny­ben, Kevin de Bruy­ne, Sadio Mané, Robert Lewan­dows­ki és Karim Benzema.

Ziné­di­ne Zida­ne érke­zett díj­át­adó­nak. Beje­len­tet­te: 2022 arany­lab­dá­sa: Karim Benze­ma. A lyo­ni szár­ma­zá­sú csa­tár éle­te álmá­nak nevez­te, hogy kiér­de­mel­te ezt a díjat, s elmond­ta, hogy Zizou, azaz Ziné­di­ne Zida­ne és Ronal­do vol­tak a pél­da­ké­pei. Beszélt kar­ri­er­je nehéz­sé­ge­i­ről, s arról, hogy még szá­mos cél­ja van a futballban.

For­rás: info​start​.hu