Hírek Vélemények/Publicisztikák Jön­nek haza

Jön­nek haza

Rég nem hal­lott öröm­hír olvas­ha­tó ki a KSH Demog­rá­fi­ai évköny­vé­ből. A szá­mok azt mutat­ják, hogy 2019-ben elő­ször volt pozi­tív a magyar állam­pol­gá­rok ván­dor­lá­si egyen­le­ge Magyar­or­szág EU-csat­la­ko­zá­sa óta. Ez rövi­den azt jelen­ti, hogy több kiván­do­rolt magyar tért haza kül­föld­ről, mint ahá­nyan távoztak.

21 900 fő. Ennyi­en kerül­tek a kiván­dor­lók rovat­ba a Köz­pon­ti Sta­tisz­ti­kai Hiva­tal Demog­rá­fi­ai évköny­vé­ben. Ennyi­en dön­töt­tek úgy tavaly, hogy kül­föl­dön pró­bál­nak sze­ren­csét. Ezzel szem­ben a vissza­ván­dor­lók rovat­ban 23 172 fő sze­re­pel. Hosszú idő óta elő­ször for­dult elő, hogy ebben a rub­ri­ká­ban nagyobb szám legyen, mint az elő­ző­ben. Van ok az öröm­re, hiszen hazánk uni­ós csat­la­ko­zá­sa óta elő­ször volt pozi­tív a magyar állam­pol­gá­rok nem­zet­kö­zi ván­dor­lá­si egyenlege.

– Ez a szám­adat a Magyar­or­szá­gon szü­le­tet­tek ki‑, illet­ve vissza­ván­dor­lá­sát doku­men­tál­ja, tehát nin­cse­nek ben­ne a kül­föl­dön szü­le­tett hono­sí­tot­tak vagy azok a hatá­ron túli magya­rok, akik fel­vet­ték a magyar állam­pol­gár­sá­got, majd az anya­or­szág­ba köl­töz­tek – mond­ta a Demok­ra­tá­nak Urbán Ferenc.

A KSH Nép­szám­lá­lá­si és népe­se­dé­si sta­tisz­ti­kai főosz­tály – ván­dor­lás­sta­tisz­ti­kai osz­tá­lyá­nak veze­tő­je azt is elárul­ja, a jelen­leg is hasz­nált adat­for­rás­ból a KSH 2010 óta vizs­gál­ja a ván­dor­lást. Ebből derült ki az is, hogy a ked­ve­ző ten­den­cia már jóval koráb­ban, 2015-ben elkez­dő­dött. Így jöhe­tett össze a tava­lyi ván­dor­lá­si egyen­leg 1272 fős többlete.

– Ebből a szem­pont­ból a leg­rosszabb idő­szak 2014 volt, ami­kor húsz­ezer fős mínusz­ban volt az ország, de még egy évvel később is kicsit kere­kít­ve har­minc­há­ro­mez­ren távoz­tak, és tizen­öt­ez­ren jöt­tek haza. Most viszont, hacsak nem tör­té­nik jelen­tős vál­to­zás a kör­nye­zet­ben vagy a sza­bá­lyo­zó rend­sze­rek­ben, eset­leg a jár­vány nem teremt vala­mi­lyen várat­lan hely­ze­tet, akkor fel­té­te­lez­het­jük, hogy ez a ten­den­cia foly­ta­tó­dik – véli a KSH munkatársa.

Nem a bre­xit miatt

Az Euros­tat ada­tai sze­rint tavaly 470 ezer magyar állam­pol­gár élt az EGT-tag­ál­la­mok­ban. A leg­töb­ben, közel 200 ezren Német­or­szág­ban, Auszt­ri­á­ban 83 ezren, az Egye­sült Király­ság­ban pedig 78 ezren. A pozi­tív ván­dor­lá­si egyen­leg­be most sokan sze­ret­nék a bre­xit hatá­sát bele­lát­ni, a szá­mok azon­ban mást mutat­nak. A leg­töb­ben Auszt­ri­á­ból tér­tek haza, közel hét­ez­ren, Német­or­szág­ból 6400-an, míg az Egye­sült Király­ság­ból csak 4900-an. Ugyan­ak­kor két­ség­te­len, hogy a bri­tek kilé­pé­se nem maradt hatás­ta­lan, ez a fris­sen kiván­dor­lók szá­má­ban köszön vissza. 2019-ben 7500-an távoz­tak Auszt­ri­á­ba, 6100-an Német­or­szág­ba és mind­össze 2800-an az Egye­sült Királyságba.

– Az embe­rek alap­ve­tő­en a mun­ka­le­he­tő­ség miatt ván­do­rol­nak. Volt már egy olyan idő­szak, ami­kor a kiván­dor­lás csök­kent, a gaz­da­sá­gi vál­ság ide­jén, ami­kor nyu­ga­ton is keve­sebb lett a mun­ka­hely. Majd 2014-re a világ kilá­balt a vál­ság­ból; nem vélet­len, hogy akkor dön­tött csú­csot a kiván­dor­lás is, ráadá­sul nem sok­kal előt­te, 2011 máju­sá­ban Német­or­szág és Auszt­ria is libe­ra­li­zál­ta mun­ka­erő­pi­a­cát a magyar beván­dor­lók előtt – mond­ja az osztályvezető.

A jár­vány hatása

Bár korai len­ne még a 2020-as év mér­le­gét meg­von­ni, lehet, hogy a pan­dé­mi­ás hely­zet követ­kez­té­ben idén még job­ban ala­kul a ván­dor­lá­si egyen­leg. Arról, hogy a tar­tó­san kül­föld­re köl­tö­zöt­tek dön­té­sét befolyásolja‑e a koro­na­ví­rus-jár­vány, egy­elő­re a KSH-nak nin­cse­nek pub­li­kál­ha­tó ada­tai, arról viszont van­nak, hogy az átme­ne­ti­leg, csak rövid ide­je kül­föl­dön dol­go­zók, illet­ve a határ men­tén élő ingá­zók hogyan rea­gál­tak tavasszal a lezá­rá­sok­ra. Ők 2019-ben 110 – 120 ezren vol­tak, több évre vissza­te­kint­ve is álta­lá­ban több mint száz­ez­ren. Ám ami­kor a jár­vány ala­po­san átren­dez­te az euró­pai mun­ka­erő­pi­a­cot, jelen­tő­sen vissza­esett a szá­muk. A KSH ada­ta­i­ból kide­rül, hogy már­ci­us­ban csu­pán 80 ezren marad­tak kül­föl­di mun­ka­he­lyü­kön, és bár a nyár ele­ji vissza­ren­de­ző­dés alatt sokan újra útra kel­tek, a koráb­bi­nál ala­cso­nyabb szin­ten, 100 ezer fő körül sta­bi­li­zá­ló­dott a lét­szá­muk. Ez keve­sebb, mint amit az elő­ző év azo­nos idő­sza­ká­ban mér­tek. Mind­ez önma­gá­ban még nem jelen­ti azt, hogy biz­to­san meg­ug­rik idén a haza­té­rők szá­ma, ugyan­ak­kor más for­rá­sok­ból úgy tud­juk, a haza­tér­tek húsz szá­za­lé­ka itt­hon maradna.

Ahogy arról koráb­ban már beszá­mol­tunk, a KÉSZ Cso­port Maradj itt­hon! cím­mel kam­pányt indí­tott tavasszal annak érde­ké­ben, hogy a vírus miatt haza­té­rő épí­tő­ipa­ri mun­ká­so­kat az ország­ban mara­dás­ra bír­ja. Most meg­kér­dez­tük a céget, mik a tapasz­ta­la­ta­ik fél év után. Meg­tud­tuk, hogy közel ezer kül­föld­ről haza­ér­ke­zett épí­tő­ipa­ri szak­em­ber jelent­ke­zett náluk. Becs­lé­se­ik sze­rint az összes most haza­tért ipar­ági mun­ka­vál­la­ló húsz szá­za­lé­kát biz­to­san sike­rül­het itt­hon tar­ta­ni a jár­vány után. Több mint kilenc­ven szá­za­lé­kuk fizi­kai mun­ka­erő, a leg­töb­ben hegesz­tő­ként (22 szá­za­lék), laka­tos­ként (19) és vil­lany­sze­re­lő­ként (16) helyez­ked­né­nek el, de a mun­ka­erő­pi­a­ci hely­zet­hez képest jelen­tős mennyi­sé­gű szel­le­mi dol­go­zó is jelent­ke­zett. Utób­bi­ak dön­tő­en épí­tés­ve­ze­tők, tech­ni­ku­sok, gyár­tás-elő­ké­szí­tők, de pél­dá­ul gaz­da­sá­gi terü­let­re is érke­zett több önéletrajz.

For­du­lat jöhet

Urbán Feren­cet arról is kér­dez­tük, hogyan áll­nak a ki- és vissza­ván­dor­lás­sal régi­ós szom­szé­da­ink, náluk is tapasztalható‑e pozi­tív vál­to­zás. Az osz­tály­ve­ze­tő az Euros­tat ada­tai alap­ján azt mond­ta, Kelet-Közép-Euró­pá­ban is jel­lem­ző lett az elván­dor­lás vala­mi­lyen mér­té­kű csök­ke­né­se vagy leg­alább stagnálása.

– A koráb­bi évek­hez viszo­nyít­va azt lát­juk, Romá­ni­á­ban nagyon kis mér­té­kű csök­ke­nés tapasz­tal­ha­tó. A V4-eken belül Szlo­vá­ki­á­ban és Cseh­or­szág­ban stag­ná­lás, Len­gyel­or­szág­ban eny­he csök­ke­nés mutat­ha­tó ki – érté­ke­li a kuta­tó az EU sta­tisz­ti­kai hiva­ta­lá­nak adatait.

Az egyes orszá­gok­ból az ezer főre jutó, az EU és EGT orszá­ga­i­ba irá­nyu­ló kiván­dor­lá­si arány­szá­mok azt is meg­mu­tat­ják, hogy kül­föld­re távo­zás tekin­te­té­ben hazánk a leg­ke­vés­bé sem tar­to­zott az élme­zőny­be. Érde­kes­ség, hogy míg tavaly Romá­ni­á­ban ezer főből száz­het­ven­öten éltek kül­föl­dön, addig Magyar­or­szá­gon mind­össze negyvenöten.

A viseg­rá­di orszá­gok­ban a kilenc­ve­nes évek óta folya­ma­to­san emel­ke­dett az oda­ha­za szü­le­tett, de kül­föl­dön élők szá­ma. Csak 2017-ben több mint 17 mil­li­ó­an kel­tek útra Kelet-Közép-Euró­pá­ból, és har­minc­két szá­za­lé­kuk 15 – 34 év közöt­ti volt. Több­sé­gük cél­pont­ja Svéd­or­szág, az Egye­sült Király­ság vagy Német­or­szág lett. Az uni­ón belü­li mun­ka­erő-mig­rá­ció leg­na­gyobb kibo­csá­tó orszá­gai Len­gyel­or­szág, Romá­nia, Olasz­or­szág és Por­tu­gá­lia vol­tak. Az első helyen álló Len­gyel­or­szág­nak az elmúlt tizen­öt évben csak­nem két­mil­lió állam­pol­gá­ra köl­tö­zött ki nyugatra.

Nem vélet­len, hogy szin­te min­den régi­ós szom­szé­dunk pró­bál lépé­se­ket ten­ni az elván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sá­ra. Hazánk­ban a csa­lád­tá­mo­ga­tás volu­me­ne nőtt roha­mo­san az elmúlt évek­ben, Szlo­vá­ki­á­ban mini­mál­bér-eme­lés­sel pró­bál­koz­nak. A len­gyel kor­mány eltö­röl­te a huszon­hat év alat­ti mun­ka­vál­la­lók sze­mé­lyi­jö­ve­de­lem­adó-fize­té­si köte­le­zett­sé­gét, a huszon­öt-har­minc év közöt­ti­ek adó­ter­he­it pedig a felé­re csök­ken­tet­te. A nega­tív tren­det meg­for­dí­ta­ni nem lesz könnyű, amíg az ott­ho­ni bérek nem köze­lí­tik meg a nyu­ga­ti­a­kat. Az első fecs­ke­ként jelent­ke­ző pozi­tív magyar adat azt mutat­ja, hogy van remény, és Közép-Euró­pa elke­rül­he­ti a demog­rá­fi­ai kátyút, amely ellen­ke­ző eset­ben a jövő­ben az itte­ni gaz­da­ság len­dü­le­tét is meg­tör­he­ti. Ugyan­ak­kor ez az új jelen­ség az elké­nyel­me­se­dett Nyu­gat-Euró­pá­nak súlyos demog­rá­fi­ai és gaz­da­sá­gi vesz­te­sé­get okozhat.

For­rás: Demokrata