Hírek Magyarországi hírek Jónak len­ni jó: több mint 345 mil­lió gyűlt össze, az egész ország összefogott

Jónak len­ni jó: több mint 345 mil­lió gyűlt össze, az egész ország összefogott

Jónak len­ni jó! – Erről szólt a vasár­na­pi nap a köz­mé­dia csa­tor­ná­in. Ebben az évben a jár­vány miatt árván vagy fél­ár­ván maradt gye­re­kek­nek pró­bált segí­te­ni a köz­mé­dia, a Regő­czi Ala­pít­vánnyal közö­sen. Még az utol­só pil­la­nat­ban is érkez­tek fel­aján­lá­sok, pél­dá­ul Ferenc pápa is a kez­de­mé­nye­zés mel­lé állt – hang­zott el az M1 Hír­adó­já­ban. Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök fel­idéz­te, Regő­czi Ist­ván éle­te és hit­val­lá­sa pél­dát mutat­hat min­den­ki számára.

Egy per­cig nem volt kér­dés, hogy Regő­czi Ist­ván római kato­li­kus pap után nevez­zék el a covid árvá­kat meg­se­gí­tő ala­pít­ványt – mond­ta Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök a Jónak len­ni jó! műso­rá­ban. A köz­tár­sa­sá­gi elnök fel­idéz­te, Regő­czi Ist­ván éle­te és hit­val­lá­sa pél­dát mutat­hat min­den­ki számára. 

Hang­sú­lyoz­ta: a műsor­ban bemu­ta­tott élet­hely­ze­tek jól mutat­ják milyen pusz­tí­tást oko­zott a koro­na­ví­rus jár­vány, ezért aki tehe­ti vegye fel az oltást. Herczeg Ani­ta elmond­ta, az érin­tett csa­lá­dok­nak elté­rő­ek a prob­lé­mái, ezért is dön­töt­tek úgy, hogy a csa­lá­dok­ra bíz­zák, mire sze­ret­nék for­dí­ta­ni az ala­pít­vány által szá­muk­ra eljut­ta­tott anya­gi segítséget.

A tele­fo­nos köz­pont­ban egész nap égtek a vona­lak, a köz­mé­dia műsor­ve­ze­tői meg­ál­lás nél­kül fogad­ták a hívá­so­kat. Özön­löt­tek a fel­aján­lá­sok, több ezren ada­koz­tak vasár­na­pi estig, volt, aki mil­li­ós össze­get ado­má­nyo­zott. A tele­fo­ná­lók meg­ha­tó, sze­mé­lyes tör­té­ne­te­ket is elmeséltek.

Az egész ország meg­moz­dult. Még a hatá­ron túl­ról is érkez­tek fel­aján­lá­sok. A kár­pát­al­jai szürt­ei refor­má­tus gyü­le­ke­zet a vasár­na­pi per­sely­pénz­zel, csak­nem két­száz­ezer forint­tal segített.

A Dévai Szent Ferenc Ala­pít­vány ahogy min­den évben, most is csat­la­ko­zott a Jónak len­ni jó! kez­de­mé­nye­zé­sé­hez. Böj­te Csa­ba feren­ces ren­di szer­ze­tes azt mond­ta: a dévai árvák osz­toz­nak a koro­na­ví­rus miatt szü­lő nél­kül maradt gye­re­kek gyá­szá­ban és fájdalmában.

Több módon lehe­tett segí­te­ni. Meg lehe­tett vásá­rol­ni a Médiaklikk.hu/jonaklennijo olda­lon ismert embe­rek fel­aján­lá­sa­it, illet­ve lehe­tett lici­tál­ni érté­kes tár­gyak­ra is, pél­dá­ul a Heren­di Por­ce­lán­ma­nú­fak­tú­ra fehér fejű réti­sas szob­rá­ra, amely egyet­len pél­dány­ban készült.

Az ado­mány­gyűj­tés híre elju­tott Ferenc pápá­hoz is, aki egy külön­le­ges Szent József-szob­rot aján­lott fel.

Vasár­nap Solt­ész Mik­lós, a Nem­ze­ti Huma­ni­tá­ri­us Koor­di­ná­ci­ós Tanács elnö­ke beje­len­tet­te: az ado­mány­vo­nal az év végé­ig él. Az idei Jónak len­ni jó! tehát foly­ta­tó­dik, az ünne­pek alatt is lehet támo­gat­ni az árván maradt gyerekeket.

Mint ismert, a Regő­czi Ist­ván Ala­pít­ványt Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök és fele­sé­ge, Herczegh Ani­ta idén tavasszal hoz­ta lét­re a koro­na­ví­rus-jár­vány követ­kez­té­ben árván vagy fél­ár­ván maradt gye­re­kek segí­té­sé­re. A köz­mé­dia Jónak len­ni jó! elne­ve­zé­sű, jubi­le­u­mi jóté­kony­sá­gi kam­pá­nyá­ban, mely­nek ked­vez­mé­nye­zett­je a Regő­czi Ala­pít­vány, vasár­nap estig több, mint 345 mil­lió gyűlt össze. 

For­rás: hira​do​.hu