Hírek Magyarországi hírek Jónak len­ni jó! – Novák Kata­lin az ado­mány­gyűj­tő kam­pány fővédnöke

Jónak len­ni jó! – Novák Kata­lin az ado­mány­gyűj­tő kam­pány fővédnöke

A Sem­mel­weis Egye­tem Szü­lé­sze­ti és Nőgyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ká­ján tett láto­ga­tást ked­den Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök, hogy tájé­ko­zód­jon az ott zaj­ló szak­mai mun­ká­ról. A láto­ga­tást köve­tő­en beje­len­tet­ték, az állam­fő elvál­lal­ta a köz­mé­dia Jónak len­ni jó! ado­mány­gyűj­tő kam­pá­nyá­nak fővédnökségét.

Novák Kata­lint Mer­kely Béla, a Sem­mel­weis Egye­tem rek­to­ra, a Sem­mel­weis Egye­tem Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke és Sik­ló­si Beat­rix, a Jónak len­ni jó! pro­jekt­ve­ze­tő­je, a Kos­suth Rádió csa­tor­na­igaz­ga­tó­ja is fogad­ta. A köz­tár­sa­sá­gi elnök a hely­szí­nen elmond­ta: bízik ben­ne, hogy érde­mi segít­sé­get jelent­het a kli­ni­kán zaj­ló kora­szü­lött ellá­tás­ban is a köz­mé­dia jó ügyet szol­gá­ló kez­de­mé­nye­zé­se, és meg­kö­szön­te minden­nek fel­ka­ro­lá­sát. A Jónak len­ni jó! jóté­kony­sá­gi akció, eljut­va az embe­rek szí­vé­hez, a leg­ki­seb­be­ket segít­he­ti – közöl­te Novák Kata­lin, aki a kora­szü­löt­te­kért vívott küz­de­lem­re, majd a világ­ra jött gyer­me­kek okoz­ta öröm­re hív­ta fel a figyelmet.

Sik­ló­si Beat­rix, a Jónak len­ni jó! pro­jekt­ve­ze­tő­je, a Kos­suth Rádió csa­tor­na­igaz­ga­tó­ja az MTI-nek elmond­ta: Novák Kata­lin elvál­lal­ta a Jónak len­ni jó! fővéd­nök­sé­gét, és támo­gat­ja az idei kam­pányt. A köz­mé­dia idei, tizen­ket­te­dik Jónak len­ni jó! ado­mány­gyűj­tő akci­ó­já­nak ked­vez­mé­nye­zett­je a Sem­mel­weis Egye­tem Ala­pít­vány, amely­nek cél­ja a Sem­mel­weis Fej­lő­dés­tá­mo­ga­tó Köz­pont komp­lex fej­lesz­té­se. A követ­ke­ző hónap­ban a köz­mé­dia vala­mennyi csa­tor­ná­ja kiemelt téma­ként keze­li a fej­lő­dés­tá­mo­ga­tás­ra szo­ru­ló gyer­me­kek és csa­lád­juk hét­köz­nap­ja­i­nak bemu­ta­tá­sát és a segít­ség­nyúj­tás lehe­tő­sé­ge­it. Mer­kely Béla, a Sem­mel­weis Egye­tem rek­to­ra, a Sem­mel­weis Egye­tem Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke koráb­ban kifej­tet­te: a kam­pány­ban befo­lyó ado­má­nyok­kal lehe­tő­sé­gük nyí­lik a fej­lő­dés­tá­mo­ga­tó köz­pont bővítésére.

A Sem­mel­weis Fej­lő­dés­tá­mo­ga­tó Köz­pont meg­újí­tá­sá­nak cél­ja, hogy meg­há­rom­szo­ro­zód­jon az ellá­tott gyer­me­kek szá­ma és a jelen­le­gi 650 – 700 helyett mint­egy 2 ezer gyer­mek szá­má­ra tud­ja­nak ellá­tást biz­to­sí­ta­ni éven­te. A jelen­le­gi 3 – 5 éves kor­ha­tárt kibő­vít­ve, a jövő­ben 8 éves koru­kig sze­ret­nék nyo­mon követ­ni az egye­tem kli­ni­ká­in kezelt kora­szü­löt­te­ket és a vele­szü­le­tett fej­lő­dé­si rend­el­le­nes­ség­gel élő­ket. A Sem­mel­weis Egye­tem Ala­pít­vány tevé­keny­sé­gét több módon lehet segí­te­ni: 500 forint­tal a 13600 tele­fon­szám hívá­sá­val és a 04-es azo­no­sí­tó meg­adá­sá­val, illet­ve SMS-ben a 04-es szám elkül­dé­sé­vel ugyan­er­re a tele­fon­szám­ra. A köz­mé­dia kari­ta­tív kam­pá­nya ezút­tal is külön­le­ges tár­gyak eladá­sá­val segí­ti a szer­ve­zet mun­ká­ját. Az ismert embe­rek által fel­kí­nált relik­vi­ák több­sé­gét a Jónak len­ni jó! hon­lap­ján lehet fix áron meg­vá­sá­rol­ni, néhány külön­le­ges tár­gyat pedig a köz­mé­dia decem­ber 17‑i egész napos műsor­fo­lya­ma alatt bocsá­ta­nak árverésre.

A jóté­kony­sá­gi akci­ó­ba a jonaklennijo@​mtva.​hu e‑mail cím­re vár­ják a fel­aján­lá­so­kat, a kam­pány ala­ku­lá­sá­ról a media​klikk​.hu/​j​o​n​a​k​l​e​n​n​i​j​o​o​l​d​a​lon lehet tájékozódni.

For­rás: demok​ra​ta​.hu