Hírek Amerikai hirek Jön a recesszió: az USA kor­má­nya egy­bil­lió dol­lár­ral töb­bet nyom­ta­tott a kelleténél

Jön a recesszió: az USA kor­má­nya egy­bil­lió dol­lár­ral töb­bet nyom­ta­tott a kelleténél

Az ame­ri­kai gaz­da­ság a recesszió köze­lé­be jutott, ami idő­vel az egész nyu­ga­ti vilá­got magá­val fog­ja rán­ta­ni. Ugyan­ak­kor az ame­ri­kai veze­tők baj­ban van­nak az igaz­mon­dás­sal: csak nehe­zen, mis­má­sol­va isme­rik el, milyen nagy is baj. Kivé­ve Elon Mus­kot, a világ leg­gaz­da­gabb embe­rét, aki sze­rint a recesszió más­fél évig fog tar­ta­ni, és ennek fő oka, hogy az USA kor­má­nya egy­bil­lió – ezer mil­li­árd – dol­lár­ral töb­bet nyom­ta­tott, mint amennyi­re fede­ze­te van.

Az ukraj­nai hábo­rú és a kés­le­ke­dő zöld átál­lás miatt is emel­ke­dő olaj­árak hoz­zá­já­rul­nak a gaz­da­ság­ban hama­ro­san kiala­ku­ló hurrikánhoz

– jelen­tet­te ki Jamie Dimon, a JPMor­gan Cha­se & Co. veze­tő­je. Dimon szerint

nem tud­ni, hogy a vihar kisebb vagy nagyobb lesz‑e, de min­den­eset­re a hur­ri­kán már úton van, és felénk tart.

A szak­mai körök­ben neves­nek szá­mí­tó köz­gaz­dász úgy tűnik, túl­me­he­tett a szó­lás­sza­bad­ság hatá­ra­in, mert néhány nap múl­va már módo­sí­tot­ta az állás­pont­ját, és úgy véle­ke­dett, hogy a recesszió esé­lye csu­pán har­minc szá­za­lék. Ebből a köz­já­ték­ból az lát­szik, hogy van­nak olyan pénz­ügyi körök, ame­lyek­nek a recesszió tuda­to­sí­tá­sa a köz­vé­le­mény­ben egy­sze­rű­en nem érdeke.

Ennél egy­ér­tel­műbb volt David Mal­pass, a Világ­bank elnö­ke, aki úgy nyi­lat­ko­zott: nem könnyű elkép­zel­ni, miként fog­juk elke­rül­ni a recesszi­ót. Sze­rin­te a kínai koro­na­ví­rus-lezá­rá­sok is fokoz­zák a las­su­lás­sal kap­cso­la­tos aggo­dal­ma­kat. Mal­pass hozzátette:

Az ener­gia­árak emel­ke­dé­se önma­gá­ban is ele­gen­dő egy recesszió előidézéséhez.

Elon Musk, a világ leg­gaz­da­gabb embe­re, a Tes­la és a Spac­eX tulaj­do­no­sa azon­ban nem ker­telt, kije­len­tet­te, hogy Ame­ri­ka már most recesszi­ó­ban van, és vár­ha­tó­an ez jó soká­ig így lesz. Úgy vél­te, hogy a vál­ság akár egy-más­fél évig is eltart­hat. A vál­ság ugyan­ak­kor akár jó hatás­sal is lehet, mert az ilyen dol­gok egy­szer elmúl­nak, majd követ­ke­zik a fel­len­dü­lés. Musk szin­tén az inf­lá­ci­ót hibáz­tat­ta, de érde­kes módon nem az oro­szo­kat vagy a kína­i­a­kat okol­ta, hanem az ame­ri­kai kor­mányt. Ahogy fogalmazott:

a kor­mány egy­bil­lió dol­lár­ral töb­bet nyom­ta­tott, mint amennyi­re fede­ze­te van. 

KINCSTÁRI OPTIMIZMUS ÉS A BEISMERT TÉVEDÉS

Az ame­ri­kai pénz­ügy­mi­nisz­ter, Janet Yel­len, aki koráb­ban a FED elnö­ke is volt, önkri­ti­kus han­got ütött meg, ugyan­is téve­dett az inf­lá­ció vár­ha­tó pályá­ját illetően:

Várat­lan és nagy meg­ráz­kód­ta­tá­sok érték a gaz­da­sá­got, ame­lyek meg­emel­ték az ener­gia- és élel­mi­szer­ára­kat, vala­mint meg­mu­tat­ták az ellá­tá­si szűk kereszt­met­sze­te­ket, ame­lyek súlyo­san érin­tet­ték gaz­da­sá­gun­kat, eze­ket koráb­ban még nem értet­tük tel­je­sen, de most már felismerjük.

Egy inter­jú­ban fel­tet­ték a kér­dést a pénz­ügy­mi­nisz­ter­nek, rosszabb lehet‑e a hely­zet rövid távon. Yel­len hosszas gon­dol­ko­dás után végül azt mond­ta: nem zár­hat­juk ki a továb­bi sokk­ha­tá­so­kat. A cikk szer­ző­je ezzel kap­cso­lat­ban ezt mond­ta a kommentárjában:

ez egy nagyon ravasz mód­ja annak, hogy kimond­ja, való­szí­nű­leg rosszab­bod­ni fog a hely­zet, mielőtt javulna.

„BIDEN URA A HELYZETNEK”

Tehát ma már min­den­ki kezd tisz­tá­ban len­ni azzal, hogy a pénz­nyom­ta­tás, az ener­gia­árak emel­ke­dé­se és a kínai ter­me­lés aka­do­zá­sa vál­ság­hoz fog vezet­ni a nyu­ga­ti gazdaságokban. 

Erről talán egy ember nem tud még, maga Biden elnök, de az ő ese­té­ben a haj­lott kora és sze­ni­li­tá­sa miatt kér­dé­ses, miről van fogal­ma és miről nincs. Mi pedig „meg­nyu­god­ha­tunk”, a sza­bad világ jó kezek­ben van.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu