Hírek Elszakított területi hirek Jog­erő­sen fel­men­tet­ték Mar­kó Atti­lát egyik ügyé­ben a kor­rup­ció vád­ja alól

Jog­erő­sen fel­men­tet­ték Mar­kó Atti­lát egyik ügyé­ben a kor­rup­ció vád­ja alól

A román leg­fel­sőbb bíró­ság csü­tör­tö­kön jog­erő­sen fel­men­tet­te Mar­kó Atti­lát, a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) koráb­bi poli­ti­ku­sát a kor­rup­ci­ós vádak alól az elle­ne folyó egyik perben.

Az íté­let kivo­na­tát a bíró­ság hon­lap­ján tet­ték köz­zé. A bírói tanács eluta­sí­tot­ta a kor­rup­ció­el­le­nes román ügyész­ség (DNA) fel­leb­be­zé­sét a vád­lot­tak több­sé­gét fel­men­tő koráb­bi íté­let ellen. Mar­kó Atti­lát és az egy­kor álla­mo­sí­tott ingat­la­nok res­ti­tú­ci­ós kérel­me­it elbí­rá­ló bizott­ság töb­bi tag­ját azzal vádol­ta a DNA, hogy 128 mil­lió euró érté­kű kár­té­rí­tést sza­vaz­tak meg Horia Simu üzlet­em­ber­nek egy ingat­la­nért, mely az ügyész­ség sze­rint való­já­ban csak 58 mil­lió eurót ért, így az álla­mot 70 mil­lió euró­val megkárosították.

Mar­kó Atti­la neve és fény­ké­pe koráb­ban az Inter­pol (a bűn­ügyi rend­őr­ség nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­te) körö­zé­si lis­tá­ján is sze­re­pelt, a Romá­nia által kül­föl­dön is kere­sett másik 160 gya­nú­sí­tott neve között. A Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dó volt RMDSZ-kép­vi­se­lő a román rend­őr­ség hon­lap­já­nak 50 nevet tar­tal­ma­zó körö­zé­si lis­tá­ján is meg­ta­lál­ha­tó volt.

For­rás: ehir​.ro