Hírek Elszakított területi hirek Jog­erős Ráduly és Sző­ke felmentése

Jog­erős Ráduly és Sző­ke felmentése

A Maros­vá­sár­he­lyi Íté­lő­táb­la szer­dán kihir­de­tett íté­le­te meg­erő­sí­tet­te a Maros Megyei Tör­vény­szék koráb­bi alap­fo­kú hatá­ro­za­tát, és jog­erő­sen fel­men­tet­te az Orszá­gos Kor­rup­ció­el­le­nes Ügy­osz­tály (DNA) vád­jai alól Csík­sze­re­da pol­gár­mes­te­rét és alpol­gár­mes­te­rét. Véget ért a kál­vá­ria, jog­erő­sen is fel­men­tet­ték Sző­ke Domo­kost és Ráduly Róbert Kálmánt 

Ráduly Róbert Kál­mán és Sző­ke Domo­kos peré­nek fel­lebb­vi­te­li tár­gya­lá­sa során az összes, koráb­ban meg­idé­zett tanút meg kel­lett hall­gat­nia a bíró­ság­nak, mivel fel­men­tő íté­let ese­té­ben ez az elő­írás. A tanú­meg­hall­ga­tás május­ban kez­dő­dött el, hat tár­gya­lást tar­tot­tak, ame­lye­ken sor­ra meg­je­len­tek a tanúk, akik val­lo­má­sa­ik­ban fenn­tar­tot­ták koráb­bi nyilatkozataikat. 

A Maros­vá­sár­he­lyi Íté­lő­táb­la szer­dán kihir­de­tett íté­le­té­ben eluta­sí­tot­ta a DNA fel­leb­be­zé­sét az első­fo­kú íté­let ellen, hely­ben­hagy­va azt. Az első­fo­kú tár­gya­lás végén tavaly októ­ber­ben men­tet­te fel a Maros Megyei Tör­vény­szék a két elöl­já­rót a hiva­ta­li vissza­élés, érdek­konf­lik­tus, illet­ve okirat-hami­sí­tás­ra való fel­buj­tás vád­jai alól, ez most jog­erő­re emelkedett. 

Cáfol­ták a váda­kat Az Orszá­gos Kor­rup­ció­el­le­nes Ügy­osz­tály (DNA) vád­ira­tá­ban azt állí­tot­ta, hogy a vád­lot­tak meg­ká­ro­sí­tot­ták a Har­gi­ta és Kovász­na megyei orto­dox püs­pök­sé­get, ami­kor a Sapi­en­tia egye­tem­nek kiadott épít­ke­zé­si enge­dély kibo­csá­tá­sa­kor nem vet­ték figye­lem­be az orto­dox temp­lom műem­lék jellegét. 

Ezt kér­dé­sünk­re még a vád­eme­lés után cáfol­ta And­rei Mol­do­van, Kovász­na és Har­gi­ta megye orto­dox püs­pö­ke, aki arra sem volt haj­lan­dó, hogy káro­sult fél­ként részt vegyen a perben. 

A vádak sze­rint 2007 és 2011 között Ráduly és Sző­ke több alka­lom­mal hagyott jóvá indo­ko­lat­lan kifi­ze­té­se­ket egy katasz­te­ri fel­mé­ré­se­ket elvég­ző cég szá­má­ra anél­kül, hogy eze­ket tör­vé­nyes módon átvet­ték vol­na, jogo­su­lat­la­nul hasz­nál­ták orszá­gon belü­li kiszál­lás­ra a hiva­ta­li gép­ko­csit, Sző­ke ese­té­ben egy ingat­lan­bér­le­ti szer­ző­dés tör­vény­te­len­nek vélt módo­sí­tá­sa, illet­ve a tap­lo­cai bor­víz­for­rás mel­let­ti par­kot elké­szí­tő cég­nek egy összeg indo­ko­lat­lan kifi­ze­té­se volt a vád. 

Az elöl­já­rók végig ártat­lan­sá­gu­kat han­goz­tat­ták, a tanúk val­lo­má­sai pedig meg­cá­fol­ták a DNA állításait.

For­rás: sze​kely​hon​.ro