Hírek Elszakított területi hirek Jog­erős: nem képe­zi Dor­mán­fal­va köz­va­gyo­nát az úzvöl­gyi katonatemet

Jog­erős: nem képe­zi Dor­mán­fal­va köz­va­gyo­nát az úzvöl­gyi katonatemet

A Bákói Táb­la­bí­ró­ság csü­tör­tö­kön jog­erő­sen érvény­te­le­ní­tet­te Dor­mán­fal­va város önkor­mány­za­ti tes­tü­le­té­nek azt a 2019 már­ci­u­sá­ban hozott hatá­ro­za­tát, mellyel a város köz­va­gyo­ná­vá nyil­vá­ní­tot­ta az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tőt. Az íté­let kivo­na­tát a romá­ni­ai bíró­sá­gok por­tál­ján tet­ték közzé.

Jog­ta­la­nul ala­kí­tot­ták ki a román par­cel­lát az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ben, ezt most már a bíró­ság is kimondta.

Úzvöl­gye, 2019. augusz­tus 26. Nem­ze­ti színû sza­la­got köt egy kereszt­re az úzvöl­gyi kato­na­te­metõ­ben tar­tott meg­em­lé­ke­zés egyik részt­vevõ­je 2019. augusz­tus 26-án. A temetõ­ben öku­me­ni­kus isten­tisz­te­le­ten emlé­kez­tek meg az 1944. augusz­tus 26‑i szov­jet betö­rés során elesett hõsökrõl. MTI/Veres Nándor

A táb­la­bí­ró­ság közöl­te: meg­ala­po­zat­lan­nak tar­tot­ta és eluta­sí­tot­ta Dor­mán­fal­va város és a dor­mán­fal­vi váro­si tanács fel­leb­be­zé­sét az önkor­mány­za­ti hatá­ro­za­tot érvény­te­le­ní­tő első fokú íté­let ellen. A bejegy­zés sze­rint a mos­ta­ni hatá­ro­zat vég­le­ges. A per­ben Csík­szent­már­tont a Mikó Imre Jog­vé­dő Szol­gá­lat ügy­véd­je képviselte.

A csü­tör­tö­kön érvény­te­le­ní­tett önkor­mány­za­ti hatá­ro­zat elfo­ga­dá­sa volt az első azok­nak a lépé­sek­nek a sorá­ban, ame­lyek­kel a Bákó megyei város elin­dí­tot­ta a kato­na­te­me­tő átalakítását. 

A most érvény­te­le­ní­tett hatá­ro­zat alap­ján állí­tot­ta ki maga szá­má­ra az épí­té­si enge­délyt is, amellyel román par­cel­lát hozott lét­re, és emlék­mű­vet épí­tett a teme­tő­ben. Csík­szent­már­ton köz­ség az épí­té­si enge­délyt is meg­tá­mad­ta a Bákó megyei tör­vény­szé­ken, annak a per­nek a tár­gya­lá­sát azon­ban a tör­vény­szék 2020 júni­u­sá­ban fel­füg­gesz­tet­te mind­ad­dig, amíg a tulaj­don­jo­gi vitá­ban jog­erős íté­let nem születik.

Előzmények: 

Mint ismert, Dor­mám­fal­va önkor­mány­za­ta 2019 már­ci­u­sá­ban saját köz­va­gyo­ná­vá nyil­vá­ní­tot­ta az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tőt, és ápri­lis­ban önké­nye­sen román par­cel­lát ala­kí­tott ki a Úzvöl­gye sír­kert­jé­ben. Koráb­ban a teme­tőt Csík­szent­már­ton köz­ség gon­doz­ta, és a magyar közös­ség magyar kato­na­te­me­tő­ként tar­tot­ta szá­mon. 2019. júni­us 6‑án több ezer román meg­em­lé­ke­ző erő­szak­kal nyo­mult be a teme­tő­be, hogy részt vegyen a román par­cel­la és emlék­mű román orto­dox fel­szen­te­lé­sén, miu­tán szé­ke­lyek élő­lánc­cal pró­bál­ták meg­aka­dá­lyoz­ni ezt. Egy hét­tel az erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek után az ille­té­kes román ható­ság tisz­táz­ta, hogy nem az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ben nyug­szik az a 149 román kato­na, aki­nek a név­sor­ol­va­sá­sa is részét képez­te a teme­tő erő­sza­kos elfog­la­lá­sa utá­ni ceremóniának. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro