Hírek Amerikai hirek Joe Biden­nek tovább­ra is van oka az aggodalomra

Joe Biden­nek tovább­ra is van oka az aggodalomra

Tucat­nyi repub­li­ká­nus sze­ná­tor, köz­tük a befo­lyá­sos Ted Cruz texa­si poli­ti­kus kifo­gást fog emel­ni janu­ár 6‑án a novem­be­ri elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nye, Joe Biden győ­zel­mé­nek jóvá­ha­gyá­sa ellen

– jelen­tet­ték be szom­ba­ton közös köz­le­mény­ben, ame­lyet több hír­por­tál is ismertetett.

Az elnö­köt for­má­li­san decem­ber­ben válasz­tot­ta meg az úgy­ne­ve­zett elek­to­ri kol­lé­gi­um, amely­nek tag­jai min­den állam­ban az otta­ni győz­tes alap­ján adják le vok­su­kat, amit a szö­vet­sé­gi tör­vény­ho­zás, a kong­resszus két házá­nak együt­tes ülé­sen kell jóvá­hagy­nia. Ezt a sza­va­zást jövő szer­dán tartják.

Ha egy állam sza­va­za­tai ellen egy sze­ná­tor és egy kép­vi­se­lő is kifo­gást emel, akkor a kép­vi­se­lő­ház és a sze­ná­tus külön-külön vitát foly­tat és sza­vaz arról, hogy helyt adjanak‑e a kifogásnak.

Donald Trump hiva­tal­ban lévő elnök azt állít­ja, hogy szé­les körű csa­lá­sok tör­tén­tek, s való­já­ban ő nyer­te az elnök­vá­lasz­tást. Emi­att több helyen is bíró­sá­gon támad­ta meg az elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyét, ame­lyet azon­ban jogi úton nem sike­rült meg­vál­toz­tat­nia, és az álta­la vita­tott álla­mok válasz­tá­si tiszt­vi­se­lői is azt állít­ják, hogy nem tör­tént válasz­tá­si csa­lás, vala­mint a szö­vet­sé­gi igaz­ság­ügyi minisz­ter is úgy nyi­lat­ko­zott, hogy nem talál­tak olyan, csa­lás­ra uta­ló bizo­nyí­té­kot, amely érdem­ben meg tud­ná vál­toz­tat­ni a vok­so­lás kimenetelét.

Cruz és a töb­bi repub­li­ká­nus sze­ná­tor ennek elle­né­re azt java­sol­ja, hogy a kong­resszus sür­gős­ség­gel állít­son fel válasz­tá­si vizs­gá­ló­bi­zott­sá­got, amely tíz napon belül vilá­gít­sa át a válasz­tás ered­mé­nyét a „vita­tott” álla­mok­ban, és a bizott­ság meg­ál­la­pí­tá­sa­i­nak függ­vé­nyé­ben az álla­mok dönt­hes­se­nek arról, hogy a helyi tör­vény­ho­zá­sok felülvizsgálják‑e a helyi elek­to­ri voksokat.

A repub­li­ká­nus sze­ná­to­rok kikö­tik, hogy mind­ad­dig nem haj­lan­dók hoz­zá­já­rul­ni a válasz­tás ered­mé­nyé­nek meg­erő­sí­té­sé­hez, míg a sür­gős­sé­gi vizs­gá­lat le nem zárul, mert meg­íté­lé­sük sze­rint az érin­tett álla­mok­ból érke­ző elek­to­ri sza­va­za­tok nem tekint­he­tők sza­bá­lyo­san leadott­nak és jog­sze­rű­en jóvá­ha­gyott­nak, amíg ez meg nem történik.

Ez a két kité­tel a jogi köve­tel­mény ahhoz, hogy a szö­vet­sé­gi kong­resszus jóvá­hagy­ja az elek­to­ri válasz­tás eredményét.

For­rás: Magyar Nemzet