Hírek Amerikai hirek Joe Biden­nek főhet a feje: benyúj­tot­ták a köz­jo­gi fele­lős­ség­re vonás­ról szó­ló indít­ványt az elnök ellen

Joe Biden­nek főhet a feje: benyúj­tot­ták a köz­jo­gi fele­lős­ség­re vonás­ról szó­ló indít­ványt az elnök ellen

Greg Steu­be flo­ri­dai repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő pén­te­ken benyúj­tot­ta az impe­ach­ment (vád­eme­lé­si) indít­ványt Joe Biden ame­ri­kai elnök ellen, annak állí­tó­la­gos „súlyos bűn­cse­lek­mé­nyei és vét­sé­gei” miatt. Saj­tó­köz­le­mé­nyé­ben, melyet a Breit­bart ame­ri­kai hír­ol­dal idé­zett, Steu­be így fogalmazott:

[Joe Biden elnök] alá­ás­ta hiva­ta­lá­nak integ­ri­tá­sát, lejá­rat­ta az elnök­sé­get, elárul­ta az elnö­ki bizal­mat, és a jog­ál­la­mi­sá­got és az igaz­ság­szol­gál­ta­tást fel­for­ga­tó módon cse­le­ke­dett Ame­ri­ka pol­gá­ra­i­nak kárá­ra. A bizo­nyí­té­kok nap­ról nap­ra gyűl­nek – a Biden bűn­csa­lád sze­mé­lye­sen húzott hasz­not Joe kor­mány­za­ti pozí­ci­ó­i­ból meg­vesz­te­ge­tés, fenye­ge­tés és csa­lás révén. Nem sza­bad meg­en­ged­ni, hogy Joe Biden tovább­ra is a Fehér Ház­ban üljön, és elad­ja az országunkat.

Steu­be pén­te­ken egy közös­sé­gi médi­á­ban köz­zé­tett bejegy­zé­sé­ben az elnök­höz köt­he­tő meg­vesz­te­ge­tést, zsa­ro­lást, az igaz­ság­szol­gál­ta­tás aka­dá­lyo­zá­sát, csa­lást, vala­mint a kábí­tó­szer­rel és pros­ti­tú­ci­ó­val kap­cso­la­tos pénz­ügyi érin­tett­sé­get sorol­ta fel indít­vá­nya indo­ka­i­ként, és hoz­zá­tet­te: „Rég ide­je már, hogy Joe Biden ellen vádat emeljenek.”

Biden elnök és fia, Hun­ter Biden pénz­ügyei rég­óta össze­fo­nód­nak – muta­tott rá saj­tó­köz­le­mé­nyé­ben Steube.

2010 és 2019 között a Biden csa­lád pén­zé­ből több ezer dol­lárt köl­töt­tek ille­gá­lis drog­ügy­le­tek­re és prostitúcióra

– állí­tot­ta a képviselő.

Ha bár­ki más­ról len­ne szó, egy repub­li­ká­nus kong­resszu­si tag­ról, már régen fele­lős­ség­re von­tak vol­na eze­kért a bűn­cse­lek­mé­nye­kért. És nem kel­le­ne, hogy más legyen az igaz­ság­szol­gál­ta­tás mér­cé­je a Biden csa­lád szá­má­ra, mint az ország töb­bi részének

– hív­ta fel a figyel­met Steu­be egy a News­max­nak adott interjúban.

Tuc­ker Carl­son sze­rint a vád­al­ku meg­mu­tat­ta, hogy Joe Biden fiá­ra nem úgy vonat­koz­nak a tör­vé­nyek, mint az átlagemberekre.

Mint meg­ír­tuk, júni­us­ban szá­molt be róla a kong­resszus­nak Chuck Grass­ley sze­ná­tor, hogy az FBI doku­men­tu­ma sze­rint 17 hang­fel­vé­tel bizo­nyít­ja a Joe és Hun­ter Biden, illet­ve az ukrán Buris­ma ener­ge­ti­kai cég köz­ti kap­cso­la­tot. A vál­la­lat egyik veze­tő­je – aki állí­tó­lag ötmil­lió dol­lárt fize­tett Joe Biden­nek és Hun­ter Biden­nek – őriz­te meg a beszélgetéseket.

A kül­föl­di állam­pol­gár 15 hang­fel­vé­tel­lel ren­del­ke­zik a köz­te és Hun­ter Biden között lezaj­lott tele­fon­be­szél­ge­té­sek­ről, vala­mint két hang­fel­vé­tel­lel a köz­te és Joe Biden akko­ri alel­nök között lezaj­lott tele­fon­be­szél­ge­té­sek­ről. Eze­ket a fel­vé­te­le­ket állí­tó­lag egy­faj­ta élet­biz­to­sí­tás­ként őriz­te meg, arra az eset­re, ha szo­rult hely­zet­be kerülne

− fogal­ma­zott Grassley.

A jelek sze­rint az USA elnö­ke sem­mi­lyen kivet­ni­va­lót nem lát fia pisz­kos ügyeiben.

A Grass­ley sze­ná­tor által emlí­tett doku­men­tum miatt már hetek óta folyt a kötél­hú­zás az FBI és a kép­vi­se­lő­ház fel­ügye­le­ti bizott­sá­ga között. A bizott­ság azért kér­te be azt az FBI-tól, mert egy infor­má­tor sze­rint bizo­nyít­hat­ná Joe Biden rész­vé­te­lét egy állí­tó­la­gos háló­zat­ban, amely olyan kül­föld­ről érke­zett pénz­össze­gek elrej­té­sé­re irá­nyul­ha­tott, ame­lyek rész­ben az akko­ri alel­nök meg­vesz­te­ge­té­sét szolgálhatták.

Az FBI a bizal­mas infor­má­ció­for­rás prog­ram­já­nak védel­mé­re hivat­koz­va meg­ta­gad­ta a doku­men­tum átadá­sát. A kép­vi­se­lő­há­zi bizott­ság elnö­ke, James Comer az FBI eluta­sí­tá­sá­ra rea­gál­va kije­len­tet­te, hogy a bizott­ság lépé­se­ket fog ten­ni az FBI igaz­ga­tó­já­nak a kép­vi­se­lő­ház meg­sér­té­se miatt tör­té­nő fele­lős­ség­re voná­sa érdekében.

A doku­men­tu­mot azt köve­tő­en kér­ték be, hogy az infor­má­tor meg­ke­res­te Comert és Chuck Grass­ley iowai repub­li­ká­nus sze­ná­tort azt állít­va, hogy a doku­men­tum az FBI és az igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um bir­to­ká­ban van, és hogy abból kide­rül­ne az állí­tó­la­gos bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sé­nek pon­tos leírá­sa, vala­mint annak célja.

A fel­ügye­le­ti bizott­ság néhány hete egy 36 olda­las doku­men­tu­mot ismer­te­tett a nyil­vá­nos­ság­gal a Biden csa­lád gya­nús ügye­i­vel kapcsolatban.

A tes­tü­let köz­lé­se sze­rint a Biden csa­lád és üzle­ti part­ne­rei több mint húsz céget ala­pí­tot­tak és tíz­mil­lió dol­lár­nál is több pénzt kap­tak kül­föl­di állam­pol­gá­rok­tól Joe Biden alel­nök­sé­ge ide­jén, 2009 és 2017 között, a kifi­ze­té­sek egy része pedig a Biden csa­lád meg­vesz­te­ge­té­sét célozta.

Bizo­nyos ese­tek­ben a Biden csa­lád mun­ka­tár­sai jelen­tős pén­ze­ket kap­tak kül­föl­di for­rá­sok­ból bank­szám­lá­juk­ra, majd kisebb, de egy­re növek­vő össze­ge­ket utal­tak át Biden alel­nök­höz köt­he­tő bank­szám­lák­ra – idéz­te a doku­men­tu­mot a Fox News ame­ri­kai tele­ví­zi­ós hálózat.

A bizott­ság sze­rint a bonyo­lult és lát­szó­lag szük­ség­te­len­nek tűnő pénz­ügyi tranz­ak­ci­ók cél­ja, hogy eltit­kol­ják a kül­föl­di cégek­től kapott for­rá­so­kat. A jelen­tés­ben arról is emlí­tést tett a tes­tü­let, hogy a kínai hír­szer­zés­sel és a Kínai Kom­mu­nis­ta Párt­tal is kap­cso­lat­ban álló kínai állam­pol­gá­rok­tól és vál­la­la­tok­tól kapott pén­ze­ket ame­ri­kai kor­lá­tolt fele­lős­sé­gű tár­sa­sá­gok lét­re­ho­zá­sá­val rej­tet­ték el.

Az ame­ri­kai kép­vi­se­lő­ház repub­li­ká­nus elnö­ke sze­rint Joe Biden elnök és csa­lád­já­nak pénz­ügyi körül­mé­nye­it ki kell vizsgálni.

Miköz­ben a Fehér Ház követ­ke­ze­te­sen tagad­ta, hogy Biden elnök­nek köze lett vol­na fia üzle­ti ügye­i­hez, egy tanú­val­lo­más, ame­lyet Devon Archer, Hun­ter Biden koráb­bi üzlet­tár­sa és barát­ja tett nem­rég a fel­ügye­le­ti bizott­ság zárt ülé­sén, cáfol­ja ezt. James Comer bizott­sá­gi elnök a val­lo­más után kiadott saj­tó­köz­le­mé­nye szerint 

Devon Archer tanú­val­lo­má­sa meg­erő­sí­ti, hogy Joe Biden hazu­dott, ami­kor azt mond­ta, nem volt tudo­má­sa a fia üzle­ti ügye­i­ről és nem vett részt azok­ban. Joe Biden volt a »már­ka«, és több mint húsz alka­lom­mal csat­la­ko­zott Hun­ter üzle­ti vacso­rá­i­hoz a kül­föl­di part­ne­re­i­vel sze­mé­lye­sen vagy tele­fo­non keresztül.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu